Üniversite yurdu için sağlık raporu gerekmiyor

KYK yurtları için sağlık raporu gerekmiyordu. 09 Eylül 2022 tarihinde özel üniversite yurdu için sağlık raporu zorunluluğu da kaldırıldı

Özel üniversite yurdu için sağlık raporu gerekmiyor

09/09/2022 tarihinde yayımlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ile özel üniversite yurtları için sağlık raporu gerekliliği kaldırılmıştır.

YÜKSEKÖĞRENİM ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti sunmak amacıyla gerçek veya tüzel kişiler tarafından özel barınma kurumu açılmasına, işletilmesine ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Barınma şartları

MADDE 22- (1) Kurumlarda barınacak öğrencilerde;

a) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak,

b) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarından mahkûm olmamak,

c) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmadığına dair beyanda bulunmak,

şartları aranır.

(2) Barınma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya barınma sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybeden öğrencinin kurum ile ilişiği kesilir.

(3) Kurum gerekli gördüğü hallerde disiplin kurulu kararıyla öğrenciden akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmadığına dair rapor isteyebilir. İstenilen raporun sunulmaması halinde öğrencinin kurumla ilişiği kesilir.

(4) Hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilen barınma hizmeti ücretini üst üste iki ay ödemeyen öğrencinin kurum ile ilişiği kesilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56- (1) 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

09/09/2022 tarihinde yayımlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Yürürlükten kaldırılan eski Yönetmelikte de aslında sağlık raporu zorunluluğu yoktu. Yönetmeliğin M.21/1/c maddesinde yer alan “Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmamak, şartları aranır.” hükmü, sağlık raporu zorunluluğu gibi algılanıyordu.

Son yönetmelik ile bu konuya açıklık getirilmiş oldu.

Özetle, özel üniversite yurtlarına kayıt için başvuracak öğrencilerin,

Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığım bulunmamaktadır”

şeklinde bir dilekçe verip kendi imzalarını atmaları yeterlidir.

Eğer yurt kayıtları sırasında sizden ısrarla sağlık raporu istenir ise, söz konusu yönetmeliği ilgili kişilere gösterin. Unutmayın ki sağlık raporu demek, kişileri sağlık muayenesine zorlamak demektir. Kişileri sağlık muayenesine sadece devlet zorlayabilir. Devlet bunu yaparken de kanunla düzenleme yapar.

Bu nedenle, kurumların keyfi istekleri ile vatandaş sağlık raporuna zorlanamaz

Verem Savaş Dispanserine gidip akciğer filmi çektirmek zorunlu mu?

üniversite yurdu için sağlık raporu veya verem savaş dispanseri raporu gerekmiyor
üniversite yurdu için sağlık raporu veya verem savaş dispanseri raporu gerekmiyor

Yurtlara kayıt için Verem Savaş Dispanserinde gidip akciğer filmi çektirmek zorunluluğu yoktur.

Sağlık Bakanlığının 2017 yılında vermiş olduğu görüş yazısı uyarınca,

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğrenci pansiyonları ve tüzel kişiler tarafından açılan öğrenci yurtları,

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalacak öğrenciler tüberküloz açısından risk grubunda bulunmamaktadır.

Sağlık Bakanlığının ilgili yazısı için tıklayınız

Özel üniversite yurtlarına kayıt için neler gerekiyor

Öğrenci kayıt işlemleri

MADDE 23- (1) Barınma hizmeti alacak öğrenciler, başvuru dilekçesi ile kuruma başvurur.

(2) Kurum barınma şartlarını taşıyan öğrencinin kaydını yapar.

(3) Hizmet sunum taahhütnamesi tanzim edilir ve bir örneği öğrenciye verilir.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler; öğrenci belgesi, pasaport örneği ve kuruma kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış ikamet izin belgesini ibraz etmek zorundadır.

Konu ile ilgili diğer yazılarım:

KYK yurtlarına kayıt için sağlık raporu

Sağlık Raporu nedir