Üniversite kayıtta tek hekim sağlık raporu

Anadolu Ajansı, 29.08.2020 tarihinde geçmiş olduğu bir haberde, üniversite kayıtta tek hekim sağlık raporu ile kayıt yaptırılabileceği yönünde bir haber geçti. Acaba, bu haberin hukuki ve tıbbi yönü nedir?

Anadolu Ajansı: YÖK’ten öğrencilere ‘tek hekim raporuyla kayıt yaptırabilme’ imkanı

YÖK Logo
YÖK, Üniversite kayıtta tek hekim sağlık raporu isteyebilir mi

Anadolu Ajansı 29.08.2020 tarihinde geçiş olduğu haberde; Kovid-19 süreci nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yüksek öğretim kurumlarının sağlık raporu istenen programlarına yerleşen adayların, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabilmesine karar verildiği iddiasında bulundu.

Haberin ayrıntılarında; yüksek öğretim programında sağlık kurulu raporu için özel hüküm ile rapor alma zorunluluğu olan adaylardan gelen talepler üzerinde YÖK tarafından Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirildiği yer alıyor.

YÖK tarafından 28 Ağustos Cuma günü Yürütme Kurulu toplantısında, “Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına kayıt olacak adaylar” hariç olmak üzere, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için sağlık raporu istenen programlara yerleşen adayların, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabilmesi kararının alındığı aktarılıyor

Gemi adamları ve dalgıçlar kapsam dışında

Gemiadamları ve kaptanlık için yetkilendirilen kamu ve özel sağlık kuruluşlarından sağlık kurulu raporu devam ediyor

Haberin devamında, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve benzeri kurumların MEVZUATLARI gereğince,  “Gemi Adamı Olur” belgesi, “Birinci Sınıf Sanayi Dalgıcı Olur”, “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ve benzeri belgeler istenen programlara için de sürenin uzatıldığı belirtiliyor.

Haberin son bölümünde ise; Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına yerleşen ve bu Bakanlıkların mevzuatına tabi olan adaylar için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından işlemlerde öncelik tanınmasının ilgili üniversitece sağlanması kararlaştırıldığı iddia ediliyor.

Oysa ki, “Gemi Adamı Olur” belgesi, GEMİADAMLARI VE KILAVUZ KAPTANLAR YÖNETMELİĞİ uyarınca, İlk kez gemi adamı olacakların sağlık yoklamaları ile iki yılda bir tekrarlanan sağlık yoklamaları, Gemi adamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilen kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca yapılır.

Yönerge uyarınca, Gemi adamı adayları ve gemi adamlarının sağlık durumları hakkında karar vermeye yetkili olan İç hastalıkları, Göz, Kulak-Burun-Boğaz, Psikiyatri, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarından oluşan “Gemiadamı Sağlık Kurulu” bu konuda yetkili olup, tek hekimden sağlık raporu alınması mümkün değildir.

“Birinci Sınıf Sanayi Dalgıcı Olur”, “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” belgeleri de aynı şekilde, ilgili Bakanlıkların Yönerge ve Yönetmelikleri uyarınca Sağlık Kurullarından verilmesi zorunludur

Üniversite kayıtta sağlık kurulu veya tek hekim raporu hukuken zorunlu mudur?

Sağlık muayenesine zorlama yetkisi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir.

Tek Hekim Raporu Nedir Nereden Alınır” başlıklı yazımda da belirttiğim üzere Sağlık Raporu; kişinin beden ve ruh sağlığının belirli bir amaca uygun olup olmadığının, güncel bilimsel kriterler doğrultusunda, alanında gerekli eğitime, teknik donanıma ve tecrübeye sahip hekimler tarafından değerlendirilmesi ve resmi evrak haline getirilmesidir.

Sağlık Raporu talebi, basit bir evrak tanzimi talebi olmayıp, kişilerin sağlık muayenesine zorlanması anlamına gelmektedir. Anayasamız uyarınca, kişileri Sağlık muayenesine zorlama yetkisi sadece Yasa Koyucu’ya yani Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir.

TBMM tarafından kişilerin sağlık muayenesinden geçirilmesi öngörülür ise, bu husus çıkarılacak bir KANUN ile hüküm altına alınmalıdır. Ardından, ilgili bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığı’nın da görüşü alınarak yayımlanacak bir Yönetmelik ile teknik ayrıntıları düzenlenmelidir.

YÖK ve Üniversiteler, kayıt sırasında sağlık raporu istemeye yetkili DEĞİLDİR

Anayasa uyarıca öğrenim hakkının kapsamı KANUNLA tespit edilir ve düzenlenir.

Evet, YÖK ve Üniversiteler kayıt sırasında öğrencileri sağlık muayenesine ve sağlık raporuna zorlamaya yetkili DEĞİLLERDİR.

Anayasamızın 42. maddesi uyarınca; kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz, öğrenim hakkının kapsamı KANUNLA tespit edilir ve düzenlenir.

Yükseköğretim kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile öğrenciler ve diğer personelle ilgili esaslar, 2547 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU ile belirlenmektedir.

Üniversitelerin başta öğrenci kayıt işlemleri olmak üzere, eğitim-öğretimi ile ilgili hususlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun verdiği yetki ile üniversite senatoları tarafından hazırlanan yönetmelikler ile belirlenir.

Birçok üniversite, hazırlamış oldukları ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİKLERİ ile öğrencilerden kayıt sırasında birtakım belgeler istenmektedir.

Ancak, söz konusu yönetmeliklerin hemen hiç birisinde sağlık raporu yer almamasına rağmen , her yıl öğrencilerden sağlık raporu istenmektedir.

Söz konusu raporların istenmesine yönelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hiç bir üniversiteye YETKİ VERMEMEKTEDİR.

YÖK Kanunu ile hiç bir üniversiteye sağlık raporu isteme yetkisi verilmemektedir.

Evet, birçok üniversitenin kayıt sırasında öğrencilerden sağlık raporu isteme yetkisi hukuken bulunmamaktadır.

İstenen raporların hiç bir kanuni dayanağı olmadığı gibi, Sağlık Bakanlığının da görüşü alınmamaktadır. Bu nedenle, güncel tıp ilmi doğrultusunda ülke genelinde herhangi bir standart bulunmamaktadır.

Üniversitelerin eğitim öğretim yönetmeliklerini nasıl bulabilirim?

T.C Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi

Tüm üniversitelerin eğitim öğretim yönetmelikleri, T.C Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi internet sitesinde yer almaktadır.

İnsülin kullanan Diyabet Hastası bir genç üniversiteye girmez mi?

Eğer, Anadolu Ajansının teyit edilememiş söz konusu haberi gerçek ise, diyabet hastası bir genç üniversiteye kayıt yaptıramayacaktır. Çünkü, YÖK tarafından öğrenciden herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu talep edilmektedir.

Doğrusu nedir?

Üniversite kayıt sırasında, hiç bir isim adı altında sağlık raporu istenmesi hukuken mümkün değildir.

Öğrenciler, üniversite sınavına girerken Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) Kılavuzunu okuyarak, bu kılavuza güvenerek gelecek hedeflerini belirlemektedirler.

Kayıt sırasında, Adli Sicil ile ilgili uygulandığı gibi, sağlık durumları ile ilgili yazılı beyanlarının veya E-Devlet çıktısı belgelerin istenmesinin kamu yararına olduğu açıktır.

Özel yetenek ve sağlık şartı gerektiren bölümler için ise SAĞLIK BAKANLIĞI tarafından güncel tıp ilmi doğrultusunda sağlık şartları belirlenmelidir

Sağlık Bakanı: Mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmamalı

Sağlık Bakanı sayın Dr. Fahrettin KOCA, 07.01.2019 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile,
mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlandığı, bu kapsamda rapor sayısının azaltılacağı ve raporların standart hale getirileceğini belirtmiş idi.

Sağlık Bakanı: Mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmamalı

Ancak geçen süre zarfında, her kurumun kendisini Sağlık Bakanlığı yerine koyarak vatandaşa sağlık raporu tacizi devem etmektedir.