İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Toplum Sağlığı Merkezleri Aile Hekimlerine Görevlendirme yapabilirler mi?

Last updated on 22/10/2019

Toplum Sağlığı Merkezlerinin ve Kaymakamlıkların, kendilerine kanunlar ve yönetmelikler ile bu yönde herhangi bir yetki verilmediği gözetildiğinde, Aile Hekimleri üzerinde görevlendirme işlemi tesis etmeleri mümkün değildir.

Yetki kurallarının, dar ve özel anlamda kamu düzenine ilişkin hükümlerden olduğu, idari işlemlerin en önemli unsurları arasında yer aldığı, yetki unsurundaki sakatlıkların sonradan verilecek onay ya da izinle giderilmeyeceği, bu nedenle idarenin yetki kurallarına sıkı bir şekilde uymak zorunda bulunduğu ve yetki kurallarının dar yorum ve uygulama yöntemlerine bağlı tutulması gerektiği idare hukukunun bilinen ilkelerindendir.

Dar anlamda yetki unsuru denilen karar alma yeteneği, konu, yer ve zaman itibariyle, Anayasa ve yasalarla, belli organ, makam ve kamu görevlilerine tanınmış bir güçtür Yetki devrinin hukuken geçerli olabilmesi daha önce kanunda açıkça öngörülmüş bulunmasına bağlıdır.Ancak kamu hukukunda yetkiler ait olduğu organ, makam ve görevlilerce bizzat kullanılmak üzere verildiğinden, yetki devri istisnai durumlarda söz konusudur. (Danıştay 1. Dairesi 5.7.1984 gün ve E:84/72, K:84/155 sayılı kararı)

Kamu hukukunda bir makama verilen yetkinin, aksine bir hüküm bulunmadıkça o makam tarafından kullanılacağı açık olup, bir makamın yetkisinin başka bir kişiye devredilmesi için mevzuatla yetkili kılınması gerekeceği tartışmasızdır.

Bu nedenle; Aile Hekimleri ile herhangi bir idari bağı olmayan Toplum Sağlığı Merkezlerinin, kendilerine  kanunlar ve yönetmelikler ile herhangi bir yetki verilmediği gözetildiğinde Aile Hekimleri üzerinde görevlendirme işlemi tesis etmeleri mümkün değildir.

Öte yandan, yine aynı şekilde Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları üzerinde görevlendirme yapma yetkisi Valilik ve İl Halk Sağlığı Müdürlüklerine verilmiş olmasına rağmen, kendilerine verilen bu yetkileri Kaymakamlıklar ve Toplum Sağlığı Merkezlerine devretme yönünde yetki verilmemiş olduğu da gözetildiğinde “işlemlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması” gibi gerekçeler ile yetki devri mümkün değildir.

İzmir 6. İdare Mahkemesinin, 17/07/2017 günlü, E.2016/1142, K.2017/1155 sayılı kararında da yer verilmiş olan;

“2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesi uyarınca, idari işlemlere karşı açılacak iptal davalarında idari işlemlerin hukuka uygunluk denetimlerinin, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yapılması zorunludur. Bu ögelerden herhangi birinde hukuka aykırılığın bulunması idari işlemi sakatlar. İdarenin, belli bir hukuki sonucu doğurmaya yönelik irade açıklaması şeklinde kısaca tanımlanabilecek idari işlemin, idare adına kim veya kimler tarafından tesis edileceği hususu idari işlemin yetki unsurunu oluşturmakta, idare adına irade açıklamaya ve dolayısıyla işlem tesis etmeye yetkili bir idari merciin veya kamu görevlisinin başka bir idari mercii veya kamu görevlisinin görev alanına giren bir konuda bir karar alması hukuka aykırı kabul edilerek, yetki tecavüzü olarak adlandırılmaktadır.

Bakılan davada, davalı idarece boş olan birime Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca Toplum Sağlığı Merkezince görevlendirme yapıldığı ve anılan ..2016 tarih ve .. sayılı görevlendirme yazısının davacıya tebliğ edildiği görülmüş olup, Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimi veya aile sağlığı elemanı, izinli veya raporlu olduğu süre içinde, geçici görevlendirme hususunda Halk Sağlığı Müdürlüklerinin yetkili kılındığı, boş olan birime ise Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca Valilik tarafından görevlendirme yapılabileceği, Toplum Sağlığı Merkezlerine bu konuda yetki tanınmadığı açık olduğundan, tesis edilen işlemde yetki tecavüzü nedeniyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…” 

şeklindeki yorum da iddiamızı bir kez daha ispatlamıştır.

Ayrıca bakınız:

Anayasa Mahkemesi Kararı sonrası Aile Hekimliğinde Yıllık İzin

Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği:
Toplum sağlığı merkezleri mevzuatta olmayan yetkilerini kullanmaktadır.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.