Tek Hekim Raporu Nedir Nereden Alınır

Tek Hekim Raporu Nedir Nereden Alınır

Sağlık raporu nedir. Durum Bildirir Tek Hekim Raporu Nedir Nereden Alınır. Tek hekim raporu ücretli mi. Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları nereden alınır. Sağlık Raporu için E Devletten başvuru gerekiyor mu

Sağlık Raporu nedir?

Kişinin beden ve ruh sağlığının belirli bir amaca uygun olup olmadığının, güncel bilimsel kriterler doğrultusunda, alanında gerekli eğitime, teknik donanıma ve tecrübeye sahip hekimler tarafından değerlendirilmesi ve resmi evrak haline getirilmesidir.

Bu işlemler sırasında, kişi sağlık muayenesinden geçirilerek, tetkiklere ve radyasyona tabi tutulabilmektedir. Kişiler tüm işlemlere, zorunlu oldukları düşüncesi ile gönülsüz rıza göstermektedirler.

Sağlık raporunu DEVLET ister, kişi veya kurumlar değil

Unutmayalım ki, sağlık raporu demek kişiyi doktora gönderip sağlık muayenesine ve tetkiklere zorlamak demektir. Buna da sadece TBMM çıkardığı kanunlar ile karar verir. Ardından da ilgili Bakanlığa yönetmelik yayımlayarak ayrıntılarını düzenleme yetkisi verir. Bu nedenle, kişi ve kurumların inisiyatif kullanarak kişileri sağlık muayenesine ve raporuna zorlama yetkili YOKTUR.

Vatandaştan sağlık raporunu kişiler veya kurumlar değil, TBMM çıkardığı KANUNLARLA ister
Vatandaştan sağlık raporunu kişiler veya kurumlar değil, TBMM çıkardığı KANUNLARLA ister

Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile, kişinin beden ve manevi varlığına müdahalenin ancak kanunlar ile yapılabileceğinin altı çizilmiş olup, meşru bir amaca matuf olma ve demokratik toplumda gerekli olma şartlarının bir arada bulunmaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Maalesef, Bakanlıklar ve kurumlar tarafından çeşitli mevzuatlar ve görüş yazıları yayımlanarak, Sağlık Bakanlığı’na ve ilgili uzmanlık derneklerine danışılmaksızın kişilerden sağlık raporu talep edilerek, kişiler sağlık muayenesine ve tetkiklere zorlanmaktadır.

Vatandaşlara Sağlık Raporu Tacizi yapılmaktadır

Son yıllarda, birçok kamu kurumu ve kişi tarafından vatandaşlara sağlık raporu tacizi uygulanmaktadır. Vatandaşların kamu kurumlarında işe giriş öncesi veya kurumlardan hizmet alımı amacıyla yapılan başvurularında sağlık raporu talep edilerek sağlık muayenesine zorlanmaktadırlar.  

Bu hukuk dışı talepler nedeniyle hem vatandaşlar mağdur olmakta hem de sağlık kurumlarında zaman ve iş gücü kaybı yaşanmaktadır. Oysa ki bu uygulamaların birçoğunun hukuki dayanağı olamayıp kurum ve kişilerin keyfi talepleri doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Sağlık Raporu Tacizine maruz kalmamak için ne yapılmalı

Sağlık raporu, basit bir imza, basit bir prosedür değildir. Kişilerden sağlık raporu istenmesi, kişilerin sağlık muayenesine zorlanması anlamına gelmektedir.

Sağlık muayenesine zorlama yetkisi sadece Yasa Koyucu’ya yani Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir.

TBMM tarafından kişilerin sağlık muayenesinden geçirilmesi öngörülür ise, bu husus çıkarılacak bir KANUN ile hüküm altına alınmalıdır. Ardından, ilgili bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığı’nın da görüşü alınarak yayımlanacak bir Yönetmelik ile teknik ayrıntıları düzenlenmelidir.

Sağlık Raporu Tacizine maruz kalmak istemeyen vatandaşlar, kendilerini sağlık raporu ve sağlık muayenesine zorlayan kurum ve kişilere, hangi kanun ve yönetmeliğin vermiş olduğu yetki ile bu talepte bulunulduğunu sormalıdırlar.

Tek Hekim Raporu Nedir?

Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
Tek Hekim Raporu Nedir Nereden Alınır – Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

Aslında Tek Hekim Raporu adı altında bir tanımlama bulunmamaktadır.

Tek Hekim Sağlık Raporu ve Tek Hekim Hastalık Raporu şeklinde 2 farklı amaç için sağlık raporu vardır.

SAĞLIK Raporu

  • Tek Hekim Sağlık Raporu, sadece 1 hekim tarafından, kişinin sağlığının değerlendirilmesi ve resmi evrak haline getirilmesidir. Bu Sağlık Raporları, spor lisansı, kamu kurumlarına personel alımı, vb amaçlara yönelik tanzim edilen raporlardır.

HASTALIK Raporu

  • Öncelikle “Hastalık Raporu” ile “Hastalık İzni” kavramlarının ayrımlarının çok iyi yapılması gerekmektedir.
  • Hastalık Raporu: Hekim tarafından kişinin tedavisi sırasında istirahati gerekli görülmesi halinde tanzim edilen rapordur. Söz konusu raporun tanzim edilmesi memurun izinli olduğu anlamına gelmemektedir.
  • Hastalık İzni: Memura hekim tarafından tanzim edilen “Hastalık Raporu” belgesinin, bağlı bulunduğu kurum amirliğine ibrazı sonrası izne çevrilme işlemidir.
  • 30/09/2019 tarihli Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin “İstirahat ve İş Göremezlik Raporları” başlıklı 3. bölümünde konuyla ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.
  • Konu ile ilgili diğer bir kaynak ta AileHekimiHukuku.com sitesinde paylaşılmaktadır. (İlgili sayfa için tıklayınız)

Tek Hekim Raporunu sadece Aile Hekimleri verir diye bir kural YOKTUR

Maalesef kamuoyunda Tek Hekim Sağlık Raporunu Aile Hekimleri verir şeklinde YANLIŞ bir algı oluşmuştur.

Tek hekim raporu hangi bölümden alınır

Tek Hekim Raporunu; kurum hekimleri, Toplum Sağlığı Merkezi Hekimleri, hastanelerde görev yapan Göz, Dahiliye, KBB, vb tüm uzman hekimler de tek başlarına tanzim edebilirler. Bundan dolayı, tek hekim sağlık raporu için aile hekimine başvuru zorunluluğu bulunmuyor.

Örnek vermek gerekir ise, ehliyet raporları için yayımlanan yönetmeliğin ilk halinde, sürücü/ sürücü adaylarının ilk muayenelerinin Aile Hekimleri/Pratisyen Tabipler tarafından yapılması öngörülmekte idi.

Danıştay 15. Dairesi tarafından, sürücü/sürücü adaylarının genel sağlık muayenelerinin 1219 sayılı kanuna göre her hekim tarafından yapılabilmesi gerektiğine dikkat çekerek, ilgili hükmün yürütmesini durdurmuştur. (ilgili karar için tıklayınız)

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan, 30/09/2019 tarihli Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 17inci maddesi 1. fıkrasında yer alan

Sürücünün /sürücü adayının ilk muayenesi genel muayene yapmaya yönelik tıbbi donanım ve araç-gereçleri bulunduran uzman hekimler tarafından da yapılabilir. Bu durumda raporların ikinci kısmı veya sadece üçüncü kısmı doldurularak düzenlenen raporlarda pratisyen hekim/aile hekimi (aile hekimliği uzmanı dâhil) imzasının bulunması şartı aranmaz.

cümlesi ile söz konusu hususun altı çizilmektedir.

Sağlık Raporu için E Devletten başvuru gerekiyor mu

Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu almak için birinci basamak sağlık hizmet
sunucularına müracaat edecek kişilerin, Kişiye Ait Bilgi Formunu e-Devlet üzerinden doldurması gerekiyor.

15 yaşını dolduran gençler E devlet şifresi alıp Kişiye Ait bilgi Formunu doldurabilir

E devlet şifresi için 18 yaşını doldurmak zorunlu değil. 15 yaşını dolduranlar, PTT’den E Devlet şifresi alıp, Kişiye Ait Bilgi Formunu doldurabilirler.

T.C. Vatandaşlarına e-Devlet Şifresi Verme İşlemleri

15 yaşını doldurmuş T.C. Vatandaşları için e-Devlet Kapısı şifre teslim işlemleri için geçerli belgeler:

Nüfus Cüzdanı

T.C. Kimlik kartı

Ehliyet

Pasaport

Nüfus Müdürlüğünce Verilmiş Geçerli Geçici Kimlik Belgesi

Mavi kart

https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Banka/DigerTicariIslemler.aspx

Tek hekim raporu ücretli mi

Sağlık Bakanlığı, devlet hastaneleri ile kamu üniversite hastanelerinde sağlık raporu ücretlerini 23/01/2023 tarihinden itibaren yeniden belirledi. Tek Hekim Sağlık Raporu 222 TL, Sağlık Kurulu Raporu ise 866 TL.

Ehliyet için sağlık raporu ücreti; Tek Hekim 222 TL, 2 Hekim 321 TL, Sağlık Kurulu ise 532 TL.

Silah için sağlık raporu ise 990 TL

23/01/2023 tarihinden itibaren 2023 yılı için Tek Hekim Sağlık raporu ücreti 222 TL
Tek Hekim Raporu Nedir Nereden Alınır – 23/01/2023 tarihinden itibaren 2023 yılı için Tek Hekim Sağlık raporu ücreti 222 TL

Yabancılar için sağlık raporu ücretleri farklı

Sağlık Bakanlığı, devlet hastaneleri ile kamu üniversite hastanelerinde yabancılar için sağlık raporu ücretlerini 23/01/2023 tarihinden itibaren yeniden belirledi. Yabancılar için Tek Hekim Sağlık Raporu 334 TL, Sağlık Kurulu Raporu ise 1.299 TL.

Ehliyet sağlık raporu ücreti yabancılar için; Tek Hekim 334 TL, 2 Hekim 482 TL, Sağlık Kurulu ise 804 TL.

Yabancılar için Silah ruhsatı sağlık raporu ise 1.485 TL

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi
Tek Hekim Raporu Nedir Nereden Alınır – Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

Hangi Kurumlar Tek Hekim Raporu İstiyor?

Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, personel alımlarında adaylardan tek hekim raporu istiyor.  Söz konusu taleplerin kanuni dayanakları bulunmayıp, Sağlık Bakanlığı’nın görüşü dahi alınmaksızın uygulamaya geçirilmeye çalışılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2 ayrı konuda Tek Hekim Raporu talep edilmektedir.

1.Personel Temin Faaliyetleri

“MSY 33 – 3 TSK Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi”nin

“Personel Temin Faaliyetleri ve Sözleşme Yenileme Muayeneleri – 1. Askeri Personel Toplu Temin Faaliyetlerinde Adaylara Uygulanacak İşlemler” maddesi uyarınca adaylardan,

spor yapmalarında sakınca olmadığına dair tek tabip raporu istenmektedir.

Ancak, Yönerge’nin dayanakları olarak, 669 sayılı KHK, 211 sayılı Kanun, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri gösterilmesine rağmen,

söz konusu mevzuat incelendiğinde, FYT (Fiziki Yeterlilik Testi) öncesi adayların tek hekime sağlık raporu tanzimi talebine yetki veren

herhangi bir KANUNİ DÜZENLEME BULUNMADIĞI görülmektedir.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan,

30/09/2019 tarihli Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 8inci maddesi ikinci fıkrası uyarınca,

adayların Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir

BEŞİNCİ BÖLÜM
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı Personelinin Sağlık Raporları

Raporların düzenlenmesi, tasdiki ve rapor formatına ilişkin açıklamalar
MADDE 8-

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
personeli, öğrencileri ve bunların adayları ile askerlik yükümlülerinin görevlerine uyarlık
bakımından sağlık yeteneklerini tespit etmek amacıyla yapılacak muayene ve düzenlenecek
sağlık raporları Bakanlıkça yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları
Listesi’nde yer alan sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenir

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/41694/0/saglik-raporlari-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonerge-10102020-ve-09092021-degisiklikleri-islenmis.pdf

2. Milli Savunma Bakanlığı – MUVAZZAF Subay, Astsubay ve Uzmanların periyodik Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testleri

Subay/Astsubay Sicil Yönetmeliği gereğince, subay, astsubay, uzman ve uzman erbaşların,

yılda bir defa Fiziki Yeterlilik Değerlendirme testine tabi tutulmaktadırlar. Bu testlerden önce personel, birlik tabibi tarafından sağlık kontrollerinden geçirilmektedir.

Birlik tabibi bulunmayan yerlerde ise, personel Aile hekimlerine yönlendirilmektedir.

Söz konusu uygulama hatalı olup, hizmetin öncelikle

kurum hekimleri veya YETKİLENDİRİLMİŞ Aile Hekimleri tarafından verilmesi gerekmektedir.

Bu şartların sağlanamaması durumunda ise,

Sağlık Bakanlığı ile Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı arasındaki 2015 tarihli Stratejik İş Birliği Protokolü kapsamında

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNDEN görevlendirilecek hekimler tarafından sunulması gerekmektedir.

(*Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 29. maddesinde tarif edilen hekimler olup, Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan Sözleşmeli Aile Hekimleri DEĞİLLERDİR)

30/09/2019 tarihli Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Personelinin Sağlık Raporları” başlıklı beşinci bölümünde de,

muayene ve düzenlenecek sağlık raporlarının Sağlık Muayene Yönergesinde yer alan usul ve esaslara göre düzenleneceği belirtilmekte olup,

FYT (Fiziki Yeterlilik Testi) öncesi adayların tek hekim raporu ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2 ayrı konuda Tek Hekim Raporu talep edilmektedir.

1.Çarşı ve Mahalle Bekçi Alımları

Tek Hekim Raporu Nedir Nereden Alınır - Bekçi adayının BAŞVURU ÖNCESİNDE SAĞLIK RAPORU ALMASINA GEREK YOKTUR
Tek Hekim Raporu Nedir Nereden Alınır – Bekçi adayının BAŞVURU ÖNCESİNDE SAĞLIK RAPORU ALMASINA GEREK YOKTUR

Çarşı ve Mahalle Bekçisi adayının BAŞVURU ÖNCESİNDE SAĞLIK RAPORU ALMASINA GEREK YOKTUR. Başvuru belgeleri arasında yer alan Sağlık Bilgi Formu’nu KENDİLERİ doldurarak Emniyet Teşkilatına başvurmaları yeterlidir.

Söz konusu form Emniyet Teşkilatında oluşturulacak Ön Sağlık Kontrol Komisyonunda görevli hekim tarafından onaylanacaktır. (ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

2.Polis alımları

Polis alımlarında, “Adayların sınava gelirken yanlarında getirmeleri gereken belgeler ve açıklamalar” başlıklı açıklamada,

“Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Problemi Bulunmadığına Dair Tek Hekim Raporu” talep edildiği görülmektedir.

Pomem başvuru evrakları
Yönetmelikte “Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Problemi Bulunmadığına Dair Tek Hekim Raporu” şeklinde hiç bir hüküm bulunmamaktadır
Kasım 2019 personel alımları için yayımlanan bilgilendirme notunda, adaylardan Fiziki Yeterlilik Sınavına girmelerine sağlık engellerinin olmadığına dair yazılı beyanları istenmekte

GÜNCELLEME: 31/10/2019:

Kasım 2019 personel alımları için yayımlanan bilgilendirme notunda, adaylardan sağlık raporu istenmemektedir.

Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavına girmelerine sağlık engellerinin olmadığına dair kendilerinin YAZILI BEYANLARI istenmekte. Emniyetin hatalı uygulamasını sona erdirdiği izlenimi alınmaktadır.

Söz konusu talep hukuka aykırı olduğu gibi mantığa ve hizmetin gereklerine de aykırıdır.

Polis okullarına alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda aranacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esaslar,

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ ile belirleniyor.

Yönetmelikte, Fiziki Yeterlilik Sınavı öncesinde sağlık raporu ile ilgili hiç bir hüküm bulunmuyor

EK-2 Formunu Aile Hekimleri DEĞİL, Emniyetin doktoru onaylar

Fiziki Yeterlilik Sınavı öncesi adayların EK-2 Sağlık Bilgi Formu’nu doldurmaları istenmekte olup,

söz konusu form da Ön Sağlık Kontrol Komisyonunda Görevli Doktor tarafından onaylanmaktadır.

Tek Hekim Raporu Nedir Nereden Alınır - Sağlık Bilgi Formu
Sağlık Bilgi Formu, Ön Sağlık Kontrol Komisyonunda Görevli Doktor tarafından onaylanmaktadır
Tek Hekim Raporu Nedir Nereden Alınır - Emniyet Teşkilatı Sağlık Bilgi Formu
Sağlık Bilgi Formu, Ön Sağlık Kontrol Komisyonunda Görevli Doktor tarafından onaylanmaktadır

Adaylardan, bünyesinde DOKTOR bulunan bir komisyon önüne çıkmaları için,

başka bir doktordan sağlık muayenesi ve raporu talep edilmesi gibi anlamsız uygulama başlatılmaya çalışılmaktadır.

Kaldı ki, Yönetmelik gereğince Öğrenci adayları için düzenlenecek giriş raporları,

okulların denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılmaktadır.

30/09/2019 tarihli Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin

“Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler ve Memurlar Hakkında Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu” başlıklı altıncı bölümünde de,

polis okulu öğrenci adayları-öğrencileri ve

Emniyet Teşkilatına ataması yapılacak olan memur adayları için,

yetkili hastanelerden Sağlık KURULU raporu alınması gerektiği açıkça belirtilmektedir.

Yazım sonrası ilginizi çekebilecek diğer siteler:

Sağlık Raporuna Yönlendirme – Hekimsel.com

Sağlık Raporu Çeşitleri ve Açıklamaları- Hekimsel.com