Tabip Odası aidat borçları iptal edilebilir mi

Aktif olarak hekimlik yapmasa dahi, Tabip Odası aidat borçları iptal edilebilir mi ? Herhangi bir zaman aşımı söz konusu mudur?

Üye aidatları her yıl Aralık ayı sonuna kadar ödenmek zorundadır

Tabip Odası aidat borçları her yıl Aralık ayı sonuna kadar ödenmek zorundadır

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu uyarınca, bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Madde 7 – (Değişik: 8/1/1985 – 3144/5 md.)

             (Değişik: 7/6/1985 – 3224/51 md.) Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

             Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odalarına üye olabilirler.

             Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak da icra edenler; mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu

Tabip Odalarının gelirleri, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 8. maddesinde
düzenlenmektedir. Üye aidatları da bu gelirler arasında olup, üye hekimler yönünden aidat ödeme
yükümlülüğü ile Yönetim Kurulunun aidatları tahsil etme yükümlülüğü yasal
zorunluluktur.

Tabip Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 7.
maddesinde ise, “Üye aidatları her yıl Aralık ayı sonuna kadar ödenir. Zamanında
ödenmeyen aidatlara günlük olarak yasal faiz uygulanır.
” düzenlemesine yer verilmektedir.

Keza, Türk Tabipleri Birliği Üyelik İşleri Yönergesinin 6. maddesinin 4. bendinde de, “Üye
aidatlarının en geç 31 Aralık tarihine kadar ödenmesi gerekir. Aksi halde aidat borcu yasal
faiz işletilerek tahsil edilir
.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda paylaşmış olduğum mevzuatlar nedeniyle, tabip odası yönetim kurullarının üye aidatlarını tahsil etmeme şansı bulunmaktadır.

Aidatlarını ödemeyenler hakkında icra takibi yapılması zorunludur

Adalet Bakanlığı Logo
Aidatlarını ödemeyenler hakkında icra takibi yapılması zorunludur

Gerekli ikazlar yapıldıktan sonra, aidatlarını ödemeyenler hakkında icra takibi yapılması kaçınılmazdır. Ancak, iletişim adreslerinin güncellenmemesi nedeniyle gerekli bildirimlerin yapılamaması
halinde icra takibi yoluna gidilmemektedir

Öte yandan, Yönetim Kurullarına çeşitli sebeplerle (özel sağlık kuruluşlarındaki çalışmayı sonlandırmak, muayenehaneyi kapatmış olmak, bulunduğu ilden ayrılıp başka bir şehirde hekimlik yapıyor olmak, yurt dışına gitmiş olmak, hekimlik mesleğine ara vermiş ya da fiilen bırakmış olmak gibi) aidat ödememeye ya da birikmiş aidat borçlarının silinmesine yönelik talepler ulamaktadır.

Ancak sayılan durumların hiçbirisi, üyelik görevlerinden kaçınmaya ve aidat borcunun silinmesine imkan tanımamaktadır.

Çünkü, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 9. maddesi gereğince; hastalık, ihtiyarlık veya yoksulluk halleri dışında Yönetim Kurulunun aidat borcunu tahsil etmeme ya da birikmiş aidat borçlarını silme yetkisi bulunmamaktadır.

Bu nedenle, Kanun’un 51. maddesi uyarınca icra takibi zorunludur.

Aidat borçlarında zaman aşımı söz konusu olabilir mi?

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 39. maddesi gereğince, ödenmeyen oda aidatlarının ilamların tabi olduğu hukuk rejime ve 10 yıllık zaman aşımına tabidir.

Kamu Denetçiliği Kurumu: Tabip Odasına olan aidat borçları iptal edilemez

Tabip Odası aidat borçları iptal edilebilir mi? Kamu Denetçiliği Kurumu: Tabip Odasına olan aidat borçları iptal edilemez
Kamu Denetçiliği Kurumu: Tabip Odasına olan aidat borçları iptal edilemez

1989 yılında İstanbul Tabip Odasına üye olan, ancak daha sonraki yıllarda hiç bir üyelik görevini yerine getirmeyen bir hekim tarafından, 1997 yılından bu yana gecikme faizi ile birlikte toplam 2.552,20 TL ödemesi gereken aidatı ödememek için Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulunmuştur.

Kurum, 04/08/2020 tarih ve 2020/3418 Başvuru Numaralı kararı ile, İstanbul Tabip odasının şikayete konu işlemini hukuka uygun bulmuştur.

Tabip Odası aidat borçları iptal edilebilir mi başlıklı yazım sonrası ilginizi çekebilecek diğer yazılarım:

Aile Hekimleri Tabip Odalarına Üye Olmak Zorundalar mı?