Sporcu lisans yönetmeliği ile gelen yenilikler

14/12/2019 tarih ve30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği ile gelen yenilikler nelerdir? Spor lisansı için her yıl sağlık muayenesi ve sağlık raporu artık zorunlu mu?

Sporcu lisans yönetmeliği ile gelen yenilikler neler
Sporcu lisans yönetmeliği ile gelen yenilikler neler

Sporcu Lisansları için sağlık raporu zorunluluğu kaldırıldı

Önceki Yönetmelikte, Spor Federasyonlarının ve Eğitim Öğretim Kurumlarının bünyelerindeki spor kulüplerinde spor yapacak sporcuların (Madde 6 ve 7), Sağlık İzin Belgesi adı altında sağlık raporu almaları zorunlu idi. Bu durum, aynı zamanda hem okul takımında, hem de federasyon bünyesinde olmak üzere aynı spor dalında ama 2 farklı spor kulübünde spor yapan sporcuların, yılda 2 kez sağlık muayenesine zorlanmalarına yol açıyordu.

Söz konusu hatalı uygulama, geçen yıl “Yılda 2 kez sporcu sağlık raporu” başlıklı yazımda dile getirilmişti.

Yeni yönetmelik ile, tüm federasyonlar için ilk lisans alma dışında vize ve transfer işlemlerinde “Sağlık Raporu” şartı kaldırılarak beyan imkanı getirildi.

Ayrıca, ilgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde, sağlık raporuna ihtiyaç olmaksızın lisans, vize ve transfer işlemlerinde yazılı beyan yeterli olacak.

Sporcu lisansı
MADDE 6 – (1) Sporcu lisansı sahibi olabilmek için;
a) İlgili federasyon tarafından belirlenen yaş aralığında bulunmak,
b) Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini sağlık raporu ile tevsik etmek,
        1) İlgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde, spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini yazılı beyanla belgelemek,
c) Spor dalının özelliğine göre, ilgili federasyon tarafından belirlenmiş olan diğer şartları taşımak,
gerekir.

Vize işlemleri için de sağlık raporu zorunlu değil

Eski Yönetmeliğin, 8inci maddesi uyarınca, sporcuların lisanslarını, her sezon bağlı bulundukları il müdürlüğüne vize ettirmeleri gerekiyor idi. Vize işlemleri için sağlık izin belgesi ve eski lisansının il müdürlüğüne verilmesi gerekmekte idi.

Yeni Yönetmeliğin 11inci maddesi ile, her yıl sağlık muayenesi ve sağlık raporu zorunluluğu kaldırılmıştır.

Vize işlemleri
MADDE 11 – (1) Sporcunun, ilgili sezonda spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmesi için lisansını vize ettirmesi gerekir.
(2) Vize işlemleri, Bakanlık tarafından bilişim sistemi üzerinden yapılır.
(3) Vize şartları, ilgili federasyonun teklifi ve Bakanlığın onayıyla yürürlüğe giren talimat ile belirlenir. Talimatta;
a) Sezon tarihine,
b) Ücrete ilişkin hususlara,
c) Özel sağlık şartlarına,
yer verilmesi zorunludur.

Her federasyona özelliğine göre lisans, vize ve transfer kuralı belirleme imkanı getirildi

Yukarıda da paylaştığım üzere, Yönetmeliğin 6ıncı ve 11inci maddeleri ile, her federasyona, spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar verme ve bu konuda talimat yayımlama yetkisi verilmiştir.

Geçici 3üncü madde ile de, 14/02/2020 tarihine kadar Federasyonların spor talimatlarını Yönetmeliğe uygun hale getirme zorunluluğu getirilmiştir. Bu tarihe kadar, Bakanlık genelgesi ile işlemlerin yürütülmesi öngörülmüştür.

GEÇİCİ MADDE 1 – 
(1) Federasyonlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde talimatlarını, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde hazırlarlar.
(2) Birinci fıkrada yer alan talimatların yürürlüğe giriş tarihine kadar geçen sürede yapılacak işlemler, Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre yürütülür.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Türkiye Futbol Federasyonu, her yıl sağlık raporu zorunluluğunu kaldıran ilk federasyon oldu

Amatör Futbolculardan her yıl sağlık raporu istenmeyecek” başlıklı yazımda da belirttiğim üzere, Türkiye Futbol Federasyonu, her yıl sağlık raporu zorunluluğunu kaldıran ilk federasyon oldu.

Gözler, Türkiye Satranç Federasyonu’nda

” Sporcu lisans vize ve transfer yönetmeliği sonrası satranç için sağlık raporu” başlıklı yazımda, Federasyonun satranç sporcusunun lisans işlemleri için sağlık raporu alınmasını gerekli görmedikleri yönündeki beyanatlarını paylaşmış idim.

Türkiye Satranç Federasyonu

Ancak, TSF’nin kurumsal internet sitesinde, Talimatlar sayfasında halen yeni Yönetmelik uyarınca hazırlanması gereken talimatın bulunmaması dikkat çekmektedir.

Güncelleme: 27/07/2019
TSF , beklenen açıklamayı 27/07/2019 tarihinde internet sitesinde yapmış olduğu açıklama ile, sağlık raporu zorunluluğunu kaldırdığını kamuoyuna duyurdu.

Gençlik Spor ve Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle 14.12.2019 tarihli 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren “Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği”nin madde 6 b bendinin 1. fıkrasında, “İlgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini yazılı beyanla belgelemek’’ hükmü bulunmaktadır.

Türkiye Satranç Federasyonu yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda satranç sporcu lisansı çıkaran ve her yıl lisans vizesini yapan sporculardan, 18 yaşından küçük sporcular için  yasal velisinin, 18 yaşından büyük olan sporcular için ise bizzat şahsının  satranç sporunu yapmak için sağlık açısından herhangi bir hastalığı ve sorunu olmadığını ve ileride yaşanabilecek hastalık ve problemler durumunda bu durumu federasyona bildirmek kaydıyla verilecek yazılı beyanın esas alınarak yeni lisans çıkaracak ve vizesini yaptıracak sporculardan sağlık beyan belgesinin alınması uygulamasına geçilmiş olup,  satranç sporcu lisansı ve vizesi çıkarmak isteyen sporculardan sağlık raporu yerine sağlık beyanı istenecektir.

http://www.tsf.org.tr/guncel-haberler/14419-saglik-raporu-konusunda-onemli-duyuru

Yönetmeliğin eski ve yeni hallerini karşılaştırmalı olarak incelemek için tıklayınız