Sigorta şirketleri e nabız bilgileri paylaşımı

Sigorta şirketleri ile e nabız bilgileri paylaşımı nasıl yapılıyor. Paylaşımın içeriği nedir. Kişilerin rızası nasıl alınıyor

Sağlık Bakanlığı E Nabız Sistemi aracılığı ile sigorta şirketleriyle bilgi paylaşımı

E-Nabız vatandaş portal üzerinden vatandaşların sigorta şirketleri ile sağlık verilerini, kendi belirledikleri sigorta şirketleri ile istedikleri sürede  paylaşabilmesi mümkün hale gelmiştir. Paylaşım için E Nabız sitesinde “Sigorta İşlemleri” menüsü  devreye alınmıştır.

E Nabız sitesinde "Sigorta İşlemleri" menüsü  devreye alındı
Sigorta şirketleri ile e nabız bilgileri paylaşımı – E Nabız sitesinde “Sigorta İşlemleri” menüsü  devreye alındı

Sigorta şirketleri sağlık verilerine, kişilerin oluşturduğu Sigorta Kodları ile erişebilirler

Şirketler, kişilerin sağlık bilgilerine doğrudan erişim hakkına sahip değil. Kişilerin E Nabız sistemi üzerinden oluşturacakları özel Sigorta Kodları olmadan sağlık verilerine ulaşmaları mümkün değil

Sigorta şirketleri ile sağlık bilgisi paylaşımı için Sigorta Kodu oluşturulması
Sigorta şirketleri ile sağlık bilgisi paylaşımı için Sigorta Kodu oluşturulması

Erişim süresi kişiler tarafından belirleniyor

Şirketlerin sağlık verilerine erişim süresi de yine kişiler tarafından belirleniyor

Şirketler, e nabız verilerine sizin belirlediğiniz süre içerisinde erişebiliyor
Şirketler, e nabız verilerine sizin belirlediğiniz süre içerisinde erişebiliyor

Sağlık verilerine erişim ile ilgili aydınlatma metni

Sigorta şirketleri ile e nabız bilgileri paylaşımı - Aydınlatma metni -1
Sigorta şirketleri ile e nabız bilgileri paylaşımı – Aydınlatma metni -1
Sigorta şirketleri ile e nabız bilgileri paylaşımı - Aydınlatma metni -2
Aydınlatma metni -2

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kenar başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca ve KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu olan T.C. Sağlık Bakanlığı (Bakanlık) tarafından,

e-Nabız Sistemi üzerinden sigorta kodu oluşturacak ve bu kod aracılığıyla e-Nabız Sistemindeki sağlık verilerine sigorta şirketleri tarafından erişimi sağlanabilecek kullanıcılara, kişisel sağlık verileri ve bu verilerin paylaşımı hususunda bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Bakanlığın merkez adresi “Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800”dir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

E-Nabız’da işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu T.C. Sağlık Bakanlığı’dır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

e-Nabız uygulamasında aşağıda yer alan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

-Kimlik verisi: Kimlik bilgileriniz kimliğinizin doğrulanması, sağlık hizmeti süreçlerinin yürütülmesi/denetimi/analizi/izlemi amacıyla işlenmektedir.

-Sağlık verisi: Sağlık bilgileriniz iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi/analizi/raporlanması/izlemi, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, kamu finansman verimliliğinin artırılması, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi/planlanması/yönetilmesi, sağlık hizmetine yönelik bildirim süreçlerinin (SMS, Push Notification, e-Posta vb.) ve sigorta işlemlerinin yürütülmesi

amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Sağlık sigortası hizmeti sunan özel sigorta kuruluşlarının tarafınızdan talep etmesi halinde ve açık rızanızın olması koşuluyla,

e-Nabız sistemindeki kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilgili sigorta şirketlerinin erişimine sunulabilecektir.

e-Nabız üzerindeki kişisel sağlık verilerinizin sigorta şirketlerinin erişimine sunulabilmesi için e-Nabız uygulaması üzerinden adınıza özel tanımlanan 10 haneli sigorta kodu oluşturmanız gerekmektedir.

Sigorta şirketleri 10 haneli sigorta kodu ve tarafınıza ait T.C. Kimlik Numarası ile e-Nabız üzerindeki kişisel sağlık verilerinize erişebilecektir.

Sigorta kodu üretmek için öncelikle e-Nabız profiliniz üzerinden sigorta şirketi açıklaması girmeniz gerekmektedir.

Sigorta kodunun geçerlilik süresi (Bitiş Tarihi Ek Süresi) tarafınızca aksi bir seçim yapılmadığı müddetçe üç ay olacak ancak altı ve dokuz aylık geçerlilik süreleri de yine tarafınızca belirlenebilecektir.

Bu sürenin tarafınızca belirlenmesinin sebebi, sigorta bitiş tarihinden önce başlamış olan sağlık hizmetinin sigorta bitiş tarihinden sonrasında da devam edebilecek olmasıdır.

Sigorta kodu, belirlenen geçerlilik süresinin (Bitiş Tarihi Ek Süresi) dolması ile birlikte ayrıca bir işlem yapılmasına gerek olmaksızın kendiliğinden geçersiz olacaktır.

Ayrıca belirlenen süre dolmasa dahi, yine e-Nabız profiliniz üzerinden sigorta kodunuzun tarafınızca her zaman silinmesi veya pasif hale getirilmesi mümkündür.

Silinme veya pasif hale getirme işleminin gerçekleşmesi ile birlikte sigorta şirketinin verilerinize erişimi sonlanacaktır.

Pasif hale getirmiş olduğunuz sigorta kodunuzu sigorta kodu için belirlenen geçerlilik süresinin dolmaması durumunda aktif hale getirebilir,

geçerlilik süresinin dolması durumunda daha önceden girmiş olduğunuz Bitiş Tarihi ve Bitiş Tarihi Ek Süre bilgilerini de güncelleyerek aktif hale getirebilirsiniz.

Sigorta kodunuz tarafınızca ve tamamen açık rızanızla sigorta şirketiniz ile paylaşılacak, veri sorumlusu olarak T.C. Sağlık Bakanlığı bu kodu sigorta şirketleri ile paylaşmayacaktır.

Sigorta kodunuzun açık rızanız kapsamında sigorta şirketleri ile paylaşılmasında sorumluluk tarafınıza aittir.

“Profilimde görünmesin” seçeneğini işaretleyerek e-Nabız profilinizden kaldırdığınız verileriniz oluşturmuş olduğunuz bu sigorta kodu aracılığıyla sigorta şirketi ile paylaşılmayacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz e-Nabız Sistemi aracılığı ile otomatik yollarla veya

boy, kilo gibi bilgilerin manuel olarak sizin tarafınızdan profilinize eklenmesi suretiyle elde edilmektedir.

Verileriniz, KVK Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendindeki

“Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,

(ç) bendindeki “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri ile

6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca;

kamu sağlığının korunması,

koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis; tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,

sır saklama yükümlülüğü altında bulunan veya yetkili kişiler veya yetkili kurum/kuruluşlar tarafından işlenmekte ve e-Nabız sistemine gönderilmektedir.

e-Nabız sistemindeki bu kişisel verileriniz tamamen açık rızanız doğrultusunda tarafınızca oluşturulan sigorta kodunun

yine tarafınızca ilgili sigorta şirketi ile paylaşılması yoluyla sigorta şirketi tarafından görüntülenebilecektir.

İlgili Kişilerin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

E-Nabız kullanıcıları KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde düzenlenen haklarını,

KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi ve

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Bakanlığa başvurmak suretiyle kullanabilir.

KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak yazılı başvurular “T.C. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler Mahallesi, 6001. Cadde, No:9, Çankaya, Ankara” adresine;

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapılacak başvurular ise “sb@hs01.kep.tr” adresine iletilmelidir.

Sigorta Şirketlerinin e-Nabız Sistemindeki Sağlık Verilerine Erişimine İlişkin Açık Rıza Metni

Açık Rıza Metni
Açık Rıza Metni

1. Sigorta Şirketlerinin İlgili Sigorta Kapsamına İlişkin e-Nabız Sistemindeki Sağlık Verilerine Erişimine Yönelik Aydınlatma Metni doğrultusunda oluşturmuş olduğum sigorta kodunun

tarafımca sigorta şirketi ile paylaşılması halinde, ilgili sigorta şirketi tarafından e-Nabız üzerindeki kişisel verilerimin görüntülenmesine açık rıza vermekteyim.

2. Sigorta kodunu tercih ettiğim sigorta şirketi ile paylaşmam neticesinde sigorta şirketi ile aramda meydana gelebilecek herhangi bir hukuki, cezai veya idari uyuşmazlıktan Sağlık Bakanlığının sorumlu olmadığını kabul ediyorum.

3. Tamamen özgür irademle sigorta kodumu seçmiş olduğum sigorta şirketi ile paylaşıyorum.

Sigorta şirketlerinin size verdiği formları imzalamadan dikkatle okuyun

E nabız üzerinden paylaşım hakkında artık birçok formda hükümler yer alıyor.

Örnek bazı hükümler:

sigortalının yazılı onayı alınarak,

sigortalıyı tedavi eden tüm doktorlar,
sağlık kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, kamu kuruluşları ve sigortacılık hizmetiyle ilişkili üçüncü şahıslardan ve

sigortalının kendisinden sağlık özgeçmişi hakkında bilgi ve kayıt kopyalarını, e-nabız uygulamasındaki tıbbi kayıtlarını isteme hakkına da sahiptir.

Sigorta, sigortalılarının sağlık bilgileri ile ilgili her türlü detayı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne ve sigortacılık hizmetiyle ilişkili üçüncü şahıslara aktarabilecektir.

X sigorta şirketinin bilgilendirme formu

Sağlık verilerimin özel nitelikli kişisel veri olduğunu,

sağlık verilerinizi de içeren kişisel verilerimin, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve yönetilmesi konusunda görev yapan sigorta şirketlerince açık rıza aranmaksızın işlenebileceğini,

şirketiniz tarafından talep edilmesi halinde teklif, tazminat/provizyon talebimin değerlendirilmesi sürecinde

e-nabız kayıtlarımı sigorta şirketine ileteceğimi biliyor ve kabul ediyorum.

Y sigorta şirketinin bilgilendirme formu
İlginizi çekebilecek diğer yazım

Hastanede isim gizleme nasıl yapılır