Sağlık Raporu nedir

Birçok mevzuatta kişilerden Tek Hekim Sağlık Raporu istenmektedir. Acaba Sağlık Raporu nedir. Sağlık raporu çeşitleri neler. Vatandaştan sağlık raporunu kimler nasıl isteyebilir.

Sağlık raporu nedir

Sağlık Raporu, kişilerin akıl ve beden sağlığının, belirli bir amacın gerçekleştirilmesine uygun olup olmadığının, belirli kriterler doğrultusunda ve bu konuda yetkilendirilmiş hekimler tarafından yapılan muayene sonucunda resmi evrak haline getirilmesidir.

Vatandaştan sağlık raporunu kimler nasıl isteyebilir

Kişilerden “Sağlık Raporu” istenmesi, kişilerin sağlık muayenesinden geçirilmeye zorlanmaları demektir. Kişiler, sağlık muayenesinden geçirilirken, vücutlarına fiziki temas olmakta,

kan alınırken ve radyolojik tetkikler sırasında da vücut bütünlükleri tehlikeye atılabilmektedir.

Bireylerin vücut bütünlüğü, Anayasa’nın 17. maddesinde yer verilen “maddi varlık” kapsamında olup,

devlet, tüm bireylerin özellikle gözetimi ve denetimi altında bulunan kişilerin vücut bütünlüğüne keyfi olarak müdahale etmemek ve üçüncü kişilerin saldırılarını önlemekle yükümlüdür. (AYM Kararı, Tanju BOZKURT, B.No:2014/11917, § 34)

Kişilerin sağlık muayenesinden geçirilmelerinin istenmesi ile manevi varlığının korunması arasında doğrudan bir bağ vardır. Bu sebeple, kişilerin maddi ve manevi varlıklarının korunması hakkına müdahale edildiğini kabul etmek gerekir. (Anayasa Mahkemesi Kararı, Şehmus Özsubaşı B.No:2013/2582, 3/3/2016, § 67)

Kişilerin sağlık muayenesine zorlanmaları,

Bakanlıkların ve bağlı kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin şahsi inisiyatiflerinde olan bir husus değildir.

Eğer kişinin sağlık durumunun bir amaç için uygun olup olmadığının tespiti gerekiyor ise,

TBMM tarafından kanun hazırlanmalı,

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak yayınlanacak bir yönetmelik ile sağlık raporu tanzimi için hekimlerin göz önlerine almaları gereken kriterler belirlenmeli. Ancak, ülkemizde bu hususlara çoğunlukla riayet edilmiyor.

Anayasa’nın 17. maddesi kapsamında yapılan bir müdahalenin kanunilik şartını sağladığının kabulü için,

müdahalenin kanuni bir dayanağının bulunması zaruridir. Bununla birlikte temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına ilişkin kanunların şeklen var olması yeterli değildir. Kanunilik ölçütü aynı zamanda maddi bir içeriği de gerektirmekte olup, bu noktada kanunun niteliği önem kazanmaktadır. Kanunla sınırlama ölçütü, sınırlamanın erişilebilirliğini, öngörülebilirliğini ve kesinliğini ifade etmektedir. Böylece uygulayıcının keyfî davranışlarının önüne geçtiği gibi kişinin hukuku bilmesine de yardımcı olmakta, bu yönüyle hukuk güvenliği teminatı sağlamaktadır. (Halime Sara Aysal, B.No:2013/1789, § 62)

Bu nedenle, Mevzuat ile öngörülmemesine rağmen şahsi inisiyatif ile kişilerin sağlık muayenesine zorlanmaları, Anayasanın 8., 13. 17inci maddelerine göre suç teşkil ediyor.

I. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı

Madde 17 – Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.

meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

Hukuka uygun sağlık raporlarına örnekler

Kanunla öngörülüp, yönetmelik ile muayene usul ve esasları belirlenen sağlık raporlarına örnek olarak,

Sürücü Olur Sağlık Raporları, Askerlik Yoklaması,

Sürücü Olur Sağlık Raporu

Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu
Ehliyet için sağlık raporu formu örneği EK-8 2019 – 1. sayfa

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca,

sürücü belgesi alacaklar ile yenileyecek kişilerden sağlık raporu talep ediliyor

Sürücü adaylarında aranacak şartlar:

 Madde 41 – (Değişik: 12/7/2013-6495/17 md.)

Sürücü belgesi alacakların;

a) Yönetmelikte belirlenen yaş ve deneyim şartlarını taşımaları,

b) Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,

c) İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları,

….

zorunludur.

Sürücüler ile sürücü adaylarının hangi şartlarda ve hangi sınıf sürücü belgesi alabilecekleri ile bunların araç kullanma şartları, kullanılabilecek araçların niteliklerine ve sağlık şartlarına dair usul ve esaslar İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

Kanunun verdiği bu yetki ile,

sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasları düzenlemek için,

Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları bir yönetmelik yayınlandılar. Söz konusu yönetmelik ise, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliktir.

Söz konusu Yönetmelik, A4 boyutunda 10 sayfadan oluşuyor. Yönetmelik ile;

Göz, İç Hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz, Kas İskelet Sistemi, Ruh ve Sinir Hastalıkları branşlarında sağlık şartları ayrıntıları ile düzenleniyor.

Askeri araç sürücü sağlık raporu

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 43 üncü maddesi gereğince, askeri araç sürücülerinden sağlık raporu isteniyor

Askeri araç sürücülerinin sınavları:

Madde 43 – Er ve erbaş sınıfından askeri araç sürücülerinin özel sınavları ve belge verme işlemlerinin usulü ve bu belgelerle hangi cins taşıtların nerelerde kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

 Bu belgeler sadece askeri araçlar için askerlik süresince geçerlidir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

Kanunun verdiği bu yetki ile, er ve erbaş sınıfından askeri araç sürücülerinin özel sınavları,

belge verme işlemlerinin usulü ve bu belgelerle hangi cins taşıtların nerelerde kullanılacağına dair esasları belirlemek için,

Millî Savunma Bakanlığı bir yönetmelik yayınladı. Söz konusu yönetmelik ise, Er ve Erbaş Sınıfından Askeri Araç Sürücülerinin Özel Sınavları ve Belge Verme İşlemlerinin Usulü ve Bu Belgelerle Hangi Cins Taşıtların Nerelerde Kullanılacağına Dair Yönetmelik.

Askerlik yükümlülüğü için sağlık yoklaması

Askerlik Hizmeti 7179 sayılı Asker Alma Kanununun üçüncü maddesinde,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 72. maddesine göre,

her Türkün hak ve ödevi olan vatan hizmetinin bu Kanun esaslarına göre yerine getirilmesi olarak tanımlanıyor.

V. Vatan hizmeti

Madde 72 – Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

Yine Asker Alma Kanununun üçüncü maddesinde;

yükümlülerin sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları,

öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin tespiti işlemi Yoklama olarak tanımlanıyor.

Kanunun 15inci maddesi ile, Yükümlülerin sağlık muayenelerinin

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılacağı hüküm altına alınıyor.

Sağlık muayene ve onay işlemleri

MADDE 15- (1) Yükümlülerin sağlık muayeneleri Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

(2) Sağlık muayeneleri; öncelikle yükümlünün kayıtlı olduğu aile hekimi, yoksa müracaat ettiği askerlik şubesine en yakın resmî sağlık kuruluşundaki hekim tarafından yapılır. Aile hekimlerince veya resmî sağlık kuruluşunca hakkında karar verilmeyenler Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili sağlık kurullarına sevk edilir.

(3) Askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için memuriyet mahalli dışındaki Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık kurullarına gönderilmelerinde zaruret görülenlerin harcırahı, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

(4) Yapılacak sağlık muayenelerinden herhangi bir ücret veya katkı payı alınmaz.

(5) Yükümlüler hakkında verilecek ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi veya “askerliğe elverişli değildir” kararlı sağlık raporlarını tanzim etmeye yetkili makam, Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık kuruluşunun sağlık kuruludur.

(6) “Askerliğe elverişli değildir” kararlı sağlık kurulu raporları, Bakanlığın onayını müteakip kesinleşir.

(7) Yurt dışında yaşayan yükümlülerin sağlık muayeneleri Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yapılır.

(8) Askerlik şubelerince engel durumunu bildirir geçerli sağlık raporu olanların raporları, askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça bu raporlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre onaylanır.

7179 sayılı Asker Alma Kanunu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ise 160 sayfadan oluşuyor.

Sağlık Raporu nedir konusu ile ilgili diğer yazılar

Tek Hekim Raporu Nedir Nereden Alınır

İŞKUR TYP Sağlık Raporu