Sağlık Bakanlığı bütçesinde Aile Hekimliği

Sağlık Bakanlığı bütçesinde Aile Hekimliği için her yıl ayrılan miktar nedir. Aile Hekimlerinin maaşı ne kadar ve kim ödüyor. ASM Gider Ödeneği 2024 yılında ne kadar

Aile Hekimlerinin kadroları nasıl düzenlenir

5258 sayılı Kanun’un Sağlık Bakanlığı’na vermiş olduğu yetki doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, “Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi” olarak isimlendirilen bir İdari Hizmet Sözleşmesi aracılığı ile Aile Hekimleri sözleşmeli olarak çalıştırılıyor.

Aile Sağlığı Merkezleri, idare tarafından kurulan, kamu kuruluşları olmaması nedeniyle, Aile Hekimlerinin de idare hukuku bakımından herhangi bir kadroları bulunmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimleri ile sözleşme imzalayabilmek için, herhangi bir kadro ihdas teklifi yaparak Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına göndermez. Ayrıca, Maliye Bakanlığı’nca pozisyon vizesi de yapılmaz.

Aile Hekimlerine Maaş Ödemesi Yapılmaz

Ayrıca Aile Hekimlerine, memur ve sözleşmeli personellere ödendiği gibi Maaş/Aylık veya Ücret ödemesi yapılmaz.

Aile Hekimlerine yapılan ödeme, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yıl bütçesinde yer alan “03.5 Hizmet Alımları” ekonomik kodlu bütçe tertiplerinden yapılıyor.

Bu nedenle de, Sözleşmeli Aile Hekimlerinin idare teşkilatı ile organik bağları bulunmuyor.

Başka bir deyiş ile Aile Hekimleri, Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatındaki il ve ilçe sağlık müdürlüklerine bağlı görev yapan memur veya sözleşmeli personel değiller.

5018 Sayılı Kanun Nedir

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrolü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile düzenleniyor.

Sağlık Bakanlığı bütçesinde Aile Hekimliği için 2024 yılında 82 milyar TL ayrıldı

31 Aralık 2022 tarih ve 32416 sayılı Resmi Gazetede (1. Mükerrer) 7489 sayılı 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayınlandı. 2024 yılında Sağlık Bakanlığı toplam bütçesi 732.562.378.000 TL olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı 2024 yılı bütçesinde Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı 2024 yılı bütçesinde Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı 2024 yılı bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetleri - 03.05-Hizmet Alımları ekonomik kodlu bütçe kaleminde 82 milyar TL
Sağlık Bakanlığı 2024 yılı bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetleri. 03.05-Hizmet Alımları ekonomik kodlu bütçe kaleminde 82 milyar TL

Görüldüğü üzere, Sağlık Bakanlığı 2024 yılı bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetleri için, 82.534.019.000 TL ayrıldı. Söz konusu miktar, 03.05 Hizmet Alımları ekonomik kodlu bütçe kaleminde yer alıyor

2023 yılında Aile Hekimliği için 37 milyar TL ayrılmış idi

 7427 sayılı 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Aile Hekimliği Bütçesi aşağıdaki gibi tespit edilmişti.

Sağlık Bakanlığı 2023 yılı bütçesi
2023 yılı Bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetleri için 37 milyar TL ayrıldı
2023 yılı Bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetleri için 37 milyar TL ayrıldı

Yıllara göre Aile Hekimliği için ayrılan bütçe nedir

2021 yılı bütçesinde 11.463.479.000 TL

2022 yılı bütçesinde 14.804.217.000 TL

2023 yılı bütçesinde 37.319.417.000 TL

2024 yılı bütçesinde 82.534.019.000 TL

2024 yılı bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetlerine ayrılan pay %11.7’de kaldı

Sağlık Bakanlığı bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetlerine ayrılan pay, 2011 yılında %19 idi. Bu oran, 2021 yılında %14’e düştü. 2022 ve 2023 yıllarında bu düşüş devam etti ve %12 oldu. 2024 yılında ise %11.7 oldu


YIL
SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİAİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİBÜTÇEDEKİ PAYI
202058.875.829.00010.460.401.000%17.7
202177.615.519.00011.463.479.000%14.7
2022116.037.461.00014.804.217.000%12.7
2023293.368.547.00037.319.417.000%12.7
2024732.562.378.000 82.534.019.000%11.7
Sağlık Bakanlığı 2024 yılı bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetleri için %11.7 pay ayrıldı. Bu oran, 2011 yılında %19 idi

2024 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetlerine ayrılan pay %11.7’ye düştü

2024 yılında Aile Hekimliği Hizmetleri için bütçeden ayrılan pay - Ayrıntılı tablo
2024 yılında Aile Hekimliği Hizmetleri için bütçeden ayrılan pay – Ayrıntılı tablo

Aile Hekimleri, hizmet sundukları Aile Sağlığı Merkezlerini (ASM) KENDİLERİ kurar ve işletir

Sözleşmeli Aile Hekimleri ASM’de kullandıkları tüm malzemeleri kendileri satın alırlar. Bundan dolayı, Aile Sağlığı Merkezinde kullanılan kamu malı değildir.

Öte yandan, İş Kanununa tabi işçi statüsünde ebe, hemşire, tıbbi sekreter ve temizlik görevlisi çalıştırırlar.

Ayrıca, elektrik, doğalgaz ve su faturalarını da Aile Hekimleri öder,

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimlerinin işlettikleri ASM’nin masraflarını ödeyebilmeleri için Hizmet Alımları bütçe kaleminden Hak Ediş öder.

Ödenen Hak Ediş hesaplamasında, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ayrıntıları belirlenen kriterler kullanılıyor.

Bu kriterler;

  • Kayıtlı Kişi Sayısı,
  • Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi,
  • Aile Sağlığı Merkezi Giderleri,
  • Gezici Sağlık Hizmeti Giderleridir.

Aile Hekimliği Cari Gideri nedir

Aslında bütçede “Aile Hekimliği Cari Gideri” adı altında bir ödeme bulunmuyor. Bakanlık, yönetmelik ile düzenleme yapıyor. Aile Sağlığı Merkezinin, asgari fiziki ve teknik şartların devamına yönelik giderleri için yapılan ödemenin ismi Aile Sağlığı Merkezi Gideridir. Bu gider, tavan ücretin % 50’sinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı ile tespit ediliyor.

Aile Hekimliği Cari Gideri 2023 yılı için 21.160,69 TL iken, 2024 yılı için 37.125,05 TL oldu.

Aile hekimi ödeme esasları

MADDE 18– (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır.

(2) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine aylık olarak yapılacak ödemeler, aşağıda yer alan unsurlardan oluşur:

c) Aile Sağlığı Merkezi Giderleri:

1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Bakanlıkça belirlenecek asgari fiziki ve teknik şartların devamına yönelik giderleri için her ay tavan ücretin % 50’sinin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır. 

Tavan ücret: Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ile görevlendirilen aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kullanılan, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için öngörülen brüt tavan ücret

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği

Sözleşmeli Personel için öngörülen brüt tavan ücret 2023 yılında ne kadar oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali ve Sosyal Haklar konulu 05/01/2024 tarihli Genelgesi (Sıra no:1) ile,

sözleşmeli personel için öngörülen brüt tavan ücreti 2024 yılı için 37.125,05 TL olarak belirledi.

Konu ile ilgili yazılar

Aile Sağlığı Merkezi Sağlık Ocağı Değildir