Personele hatalı ödeme kamu zararı değildir

Personele hatalı ödeme kamu zararı değildir. Danıştay Onikinci Dairesi, E.2018/4576, K.2019/2960 ve 18/04/2019 günlü kararı ile, İdare tarafından, hatalı işlem sebebiyle personele yersiz ve fazla yapılan hatalı ödemelerin kamu zararı sayılamayacağına hükmetti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası tarafından, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 23/06/2014 tarih ve 869 sayılı “Nöbet Ücretleri” konulu Genel Yazı’sının;

“Özellik Arz Eden Birimlere Hizmet Verenlerin Nöbet Ücreti” başlıklı 2. maddesinin ve

“Fazla ve Yersiz Ödemelerin Geri Alınması” başlıklı 3. maddesinin (b) bendinin iptali hakkında,

Danıştay Onikinci Dairesi’nde iptal davası açılmıştı.

İdare tarafından;

– ilgili mevzuata göre, röntgen ve laboratuvar birimlerinin özellik arz eden birimler arasında sayılmadığı,

– röntgen ve laboratuvar birimlerinde görev yapan personelin;

-mesai saatleri dışında özellik arz eden birimlere hizmet vermeleri sırasında olağan işlerini yaptığı,

mesai saati içinde de aynı birimlere hizmet verdiğinde özellikli birim sayılmaz iken,

mesai sonrası verilen hizmet sebebiyle özellikli birim sayılmasının mümkün bulunmadığı iddia edilmiştir.

Personele hatalı ödeme kamu zararı değildir - Danıştay On ikinci Dairesi, E.2018/4576, K.2019/2960 sayılı  kararı
Personele hatalı ödeme kamu zararı değildir – Danıştay On ikinci Dairesi, E.2018/4576, K.2019/2960 sayılı kararı

TKHK 23/06/2014 tarih ve 532/869 sayılı “Nöbet Ücretleri” konulu Genel Yazısı, 24/06/2016 tarih ve 869/837 sayılı yazı ile yürürlükten kaldırılmıştı.

TKHK 24/06/2016 tarih ve 837 sayılı  "Nöbet Ücreti" konulu yazısı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 24/06/2016 tarih ve 13421922.869/837 sayılı “Nöbet Ücreti” konulu yazısı

Danıştay: Personele hatalı ödeme kamu zararı değildir

Daire tarafından verilen, Esas:2018/4576, Karar:2019/2960 ve 18/04/2019 günlü karar ile;

-Diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı nöbet ücreti ödeneceği,

-bu ücretin artırımlı ödenebilmesi için bu birimlerde görevlendirilmiş olma koşulunun aranmadığı ve mevzuatta sayılan birimlere hizmet verecek şekilde nöbet tutulmasının yeterli olduğu,

-nöbet ücretinin yüzde elli oranında artırımlı olarak ödenmesi konusunda getirilen kuralla, münhasıran sayılan birimlerde görevli olanlara ödeneceği yolunda bir anlam yüklenemeyeceği gibi,

-sağlık tesisinin tüm birimlerine hizmet veren birimlerde çalışan personelin özellikli birime hizmet verse bile öngörülen arttırımlı nöbet ücretinden yararlandırılmayacağı yolunda bir düzenlemenin de bulunmadığı,

-artırımlı nöbet ücreti ödenmesinde nöbet hizmetinin verildiği birime bakılarak, bu birimlere hizmet veren sağlık personeline yüzde elli oranında artırımlı nöbet ücreti ödenmesi gerektiği,

Danıştay 12. Daire: Özellikli birimlerde çalışanlara da artırımlı nöbet ücreti ödenmeli
Danıştay 12. Daire: Personele hatalı ödeme kamu zararı değildir.

Danıştay 12. Daire: Personele hatalı ödeme kamu zararı değildir
Danıştay 12. Daire: Personele hatalı ödeme kamu zararı değildir

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‘nun 71. maddesinin birinci fıkrasında kamu zararının tanımının yapılmış olduğu,

-ikinci fıkrasında ise, kamu zararının belirlenmesinde esas alınacak hususlar sayma yoluyla belirlenmiş olduğu,

-mevzuatın yorumunda hataya düşülmek veya ihmal ve kasıt yoluyla personele fazla ödeme yapılması halleri kamu zararı olarak sayılmaması gerektiği,

-idarenin hatalı işlemi sebebiyle kamu personeline yersiz ve fazla yapılan ödemeler söz konusu olduğunda,

-ilgililer hakkında 5018 sayılı Kanunun 71, maddesi ve bu madde uyarınca çıkarılan Yönetmelik (Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Yönetmelik *) kuralları uygulanmak suretiyle tahsil edilebilecek nitelikte bir kamu zararının varlığından bahsedilemeyeceği,

(* 15/6/2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/6/2019 tarihli ve 1147 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca söz konusu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.)

hüküm altına alınmıştır.