İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

“Misafir Hasta” adı altında Asker Yoklamaları

Son güncelleme tarihi 29/01/2020

Aile Hekimlerinin, Misafir Hasta adı altında Asker Yoklamalarını yapma zorunlulukları olmadığı gibi yetkileri de yoktur.

Konunun ayrıntısı şu şekildedir:1111 sayılı Askerlik Kanunu;

Madde 14 –
Yükümlülerin sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin belirlenmesi işlemine yoklama denir.

Askerlik çağına gireceklerin kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığınca her yıl ekim ayında Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.

Askerlik çağına girenler ile bunlarla işleme tabi olanların yoklaması, her yıl 1 Ocak günü başlar ve o yıl askerlik çağına giren doğumluların silah altına alınacağı ilk celp ve sevk tarihinin bitimine kadar devam eder.

Yükümlülerin sağlık muayeneleri Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yeteneğine ilişkin yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Bu muayeneler, askerlik şubesinin bulunduğu yerde öncelikle varsa kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda tek tabip tarafından yapılır. Aile hekimlerince veya resmi sağlık kuruluşunca hakkında karar verilmeyenler Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili sağlık kurullarına sevk edilir.

Yükümlüler hakkında ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi veya askerliğe elverişli değildir kararlı sağlık raporlarını tanzim etmeye yetkili makam, Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık kuruluşu sağlık kuruludur. Ancak, yatalaklar ile gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar hakkında ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi veya askerliğe elverişli değildir kararlı sağlık raporları, askerlik şubesi başkanı veya vekili ile mülki amirliklerce görevlendirilen resmi iki sivil (varsa biri aile hekimi) tabipten teşkil edilecek geçici sağlık kurulunca verilebilir. Geçici sağlık kurulunca karar verilemeyen yükümlüler askerlik şubelerince Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili sağlık kurullarına sevk edilirler.

Yoklama döneminde düzenlenen her türlü sağlık kurulu raporu, Millî Savunma Bakanlığının onayını müteakip kesinleşir.

Bu madde kapsamında yapılacak sağlık muayenelerinden herhangi bir ücret veya katkı payı alınmaz.

Askere sevk edileceklerin sınıflandırma işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

Konu hakkında Sağlık Bakanlığı’nın ayrıntılı düzenlemeleri mevcuttur

02.05.2017 tarih ve 23642684-010.99-E.99-835 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konan Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar

5.1.3- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı
Personelinin Sağlık Raporları:

5.1.3.1- Sevk İşlemleri:

a) Yükümlüler (sevke tabi er ve sevke tabi yedek subay aday adayları, silah altındaki er-erbaş,
yedek subay adayı ve yedek subaylar) dâhil sağlık raporu için başvuracak tüm personel ilgili makamlarca düzenlenen sevk kağıdı ile hastaneye müracaat eder. Sevk kağıdı hazırlayan makam tarafından personelin ne maksatla muayene edileceği sevk kağıdında belirtilir. Yatarak tedavi gören personelden ayrıca sevk kağıdı istenmez. Yükümlüler hariç diğer personel için sevk kağıdı örneği Ek-13’de yer almaktadır. Yükümlü sevklerinde ise SMY’nin EK-C’sindeki yazı örneği kullanılacaktır.

b) Sağlık muayene fişi ve rapor formatında yer alan kişiye ait künye bilgileri sevki yapan makam
tarafından sevk belgesinde belirtilir. Kurum/birlik ilişkisi başlamamış personel adayları için sınıfı, rütbesi, kuvveti, nasbı, sicili vb. bilgiler aranmayacaktır.

c) Askerlik şubelerince yoklama veya sevk dönemi içindeki yükümlüler sağlık muayeneleri için
askerlik şubelerinin bulunduğu yerlerde öncelikle varsa yükümlülerin kayıtlı oldukları aile hekimlerine, yoksa en yakın toplum sağlığı merkezine sevk edilir.

d) Yoklamaya tabi yükümlüler, askerlik şubeleri tarafından tanzim edilen ve örneği “Millî
Savunma Bakanlığı Askeralma Yönergesi’nde mevcut bulunan “Yoklama Belgesi”, “Sınıflandırmaya Esas Bilgi Formu” ve “Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu” ile birlikte aile hekimlerine/toplum sağlığı merkezine müracaat ederler.

(e-Yoklama projesi uygulamaya geçtiğinde, “Sınıflandırmaya Esas Bilgi Formu” ve “Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu” yükümlüler tarafından e-Devlet kapısından alınacak ve birer nüsha formla birlikte aile hekimlerine müracaat edilecektir. Aile hekimleri yükümlülerin sağlık muayenelerini AHBS üzerinden yaparak “Sağlık Muayene Belgesi’nin çıktısını alacak ve imzalayarak yükümlüye teslim edecektir.)

Özetlemek gerekir ise;

  1. Asker adaylarının sağlık muayenesi sevklerini ASKERLİK ŞUBELERİ yaparlar
  2. Eğer Askerlik Şubesinin bulunduğu yerde asker adayının kayıtlı Aile Hekimi var ise sağlık muayenesini kendi kayıtlı Aile Hekimi yapmakla mükelleftir.
  3. Eğer Askerlik Şubesinin bulunduğu yerde asker adayının kayıtlı olduğu Aile Hekimi YOK ise, yani kayıtlı olduğu Aile Hekimi başka bir il veya ilçede ise, asker adayı bunu Askerlik Şubesine bildirerek Toplum Sağlığı Merkezi’ne sevk edilmesini talep etmek zorundadır.
  4. Asker Adaylarının E-Yoklama Sistemi üzerinden muayeneleri Manisa ve Ankara illerinde pilot olarak uygulanmakta olup henüz ülke çapında uygulama başlamamıştır. Pilot illerde işlemler https://kamu.turkiye.gov.tr/ internet sitesi üzerinde yetkilendirilmiş Aile Hekimleri tarafından yapılmaktadır.

7179 sayılı Askeralma Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.7179&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=asker&Tur=1&Tertip=5&No=7179 

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.