Meslek Liselerine Girişte Sağlık Raporu

Meslek Liselerine Girişte Sağlık Raporu gerekli mi. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, 10. sınıf meslek alanlarına geçiş için sağlık raporu isteniyor mu. Rapor isteniyor ise nereden alınabilir

Sadece DENİZCİLİK alanını tercih eden öğrencilerden sağlık raporu isteniyor

İlgili Yönetmelik uyarınca,

SADECE DENİZCİLİK MESLEK ALANINA ön yerleştirilmesi yapılan öğrencilerin,

denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir hastalıklarının bulunup bulunmadığı yönünde,

YETKİLENDİRİLMİŞ sağlık kurumlarında muayene olmaları ve sağlık raporu almaları gerekiyor.

Yönetmelik uyarınca, diğer meslek alanları için herhangi bir sağlık raporu gerekmiyor.

Öğrencinin sağlık durumunun, geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması yönünde,

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden veya internetten başvuru yapılması gerekiyor. Bunun yapılamaması halinde ise EK-1 form aracılığı ile BEYAN edilmesi gerekiyor.

Sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olmadığı sonradan tespit edilen öğrencilerden, programın özelliğine göre sağlık/sağlık kurulu raporu istenir. Söz konusu sağlık raporları da, hastaneler veya Aile Hekimleri tarafından DEĞİL Milli Eğitim İl Müdürlükleri bünyesinde görev yapan İş Yeri Hekimleri tarafından verilmesi gerekiyor.

Ancak, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 12/10/2023 tarihli “Sağlık Raporu” konulu görüş yazısı ile diğer meslek alanları için de sağlık raporu isteniyor. Söz konusu raporların, “İşyeri Hekimi” yetkisine sahip doktorlar veya sağlık kurulu tarafından düzenlenmesi isteniyor.

Konuyla ilgili mevzuatlar neler

Mesleki Eğitim Kanunu

Çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda, yükseköğretim kurumlarında ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları, 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu ile düzenleniyor.

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda, yükseköğretim kurumlarında ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (Değişik: 29/6/2001-4702/5 md.)

Bu Kanun, Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Kanunda geçen;

a) “Bakanlık”, Milli Eğitim Bakanlığını;

b) “Aday çırak”, çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğinin ön bilgileri verilen kişiyi;

c) “Çırak”, çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişiyi;

d) (Değişik: 29/6/2001-4702/6 md.) “Öğrenci”, işletmelerde, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim görenleri;

e) “Kalfa”, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişiyi;

f) “Usta”, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişiyi;

g) (Değişik: 29/6/2001-4702/6 md.) “Usta öğretici”, ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin  işyerindeki eğitiminden sorumlu; mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi;

h) (Değişik: 29/6/2001-4702/6 md.) “İşletmelerde Mesleki Eğitim”, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını;

i) (Mülga: 20/6/2001-4684/10 md.)

j) (Ek: 29/6/2001-4702/6 md.) “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları”, mesleki ve teknik eğitim alanında, diplomaya götüren orta öğretim kurumları ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarını,

….

ifade eder.

Mesleki eğitim merkezi programına çıraklık kayıt şartları

Madde 10 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:27/6/2019-7180/5 md.)

Mesleki eğitim merkezi programına çırak öğrenci olarak kayıt olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak.

b) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler veya özellik arz eden mesleklere alınacak çırakların öğrenim ve yaş durumu, ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu

Ücret ve Sosyal Güvenlik

Madde 25 – (Değişik: 2/12/2016-6764/45 md.) Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde on beşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan, kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde ellisinden aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğretim kurumları ve birimlerinde yapan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır.

Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.

3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzenleniyor.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Kapsam ve istisnalar

MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:

a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.

c) Ev hizmetleri.

ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.

d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İşverenin genel yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 6 –

(1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/16 md.) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir.

(4) (Ek: 10/9/2014-6552/16 md.) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin belirlenmesinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil edilmez.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

MADDE 7 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir:

a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Cumhurbaşkanı, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.

b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3– (Değişik:RG-16/9/2017-30182)

(1) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,  10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Kayıt şartları

MADDE 21

(3) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. Bu durum, programın özelliğine göre gerektiğinde, sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir. Denizcilik alanını tercih edecek öğrencilerin, Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilmiş hastanelerden “Gemiadamı olur” kararı verilmiş sağlık raporu almaları gerekir.

SÖZ KONUSU MADDENİN ÖNCEKİ HALİ ŞÖYLE

Kayıt şartları
MADDE 21
(3) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. Bu durum, alana geçiş sürecinde, programın özelliğine göre gerektiğinde, sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir. (Ek cümle:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezine kayıt sırasında öğrencilerden 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesine göre sağlık durumunun girmek istedikleri meslek alanına uygun olduğunu gösterir işe giriş sağlık raporu istenir.

Mesleki ve Teknik eğitim veren okul ve kurumları işyeri bakımından TEHLİKELİ sınıftadır

Milli Eğitim Bakanlığı’nın;

İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 19/08/2014 tarihli ve 2014/16 sayılı Genelgesi’nde;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kamu ve özel sektörü ayrımı yapmaksızın bütün işler ile işyerlerinde, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere; öğretmen, memur, hizmetli, işçi, sözleşmeli personel vb tüm çalışanlara uygulanmakta olduğu,

16/12/2015 tarihli ve E.12964517 sayılı Öğrenci/Çırak İSG İşlemleri konu yazısında;

Mesleki ve Teknik eğitim veren okul ve kurumların,

işyeri bakımından 6331 sayılı Kanun’a dayanılarak yayımlanan İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre TEHLİKELİ SINIFTA YER ALDIKLARI belirtiliyor.

Öğrencilerin ve çırakların sağlıklı ve güvenli bir ortamda, mesleki eğitim, pratik eğitim ve staj çalışmalarının yapılmasının sağlanmasının altı çiziliyor.

İhtiyaç halinde, İL İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ ve İLÇE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÜROLARINDAN destek alınması gerektiği belirtiliyor.

Yönetmelik değişikliği sonrası,

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. Bu durum, programın özelliğine göre gerektiğinde, sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.” hükmünün

öğrencilerin kayıt öncesi veya alana geçişlerinde Aile Hekimi/Hastanelerden sağlık muayenesine tabi tutulup sağlık raporu alınması

şeklinde değerlendirilmesi mümkün görünmüyor.

Kayıt sırasında öğrencilerden sağlık raporu istenmiyor

Öte yandan, aşağıda da belirtildiği üzere E-Kılavuz uyarınca da,

okul kayıt sırasında öğrencilerden sağlık raporu istenmemektedir.

Öğrencinin sağlık durumunun, alana elverişli olmadığının SONRADAN tespiti halinde,

yazılı bir şekilde somut hale getirilerek ilgili hekime veya Birime/Büroya bildirilmesi gerekiyor. Öğrencilerin keyfi olarak sağlık muayenesine gönderilmeleri söz konusu değil.

Tüm ayrıntılar Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda Yer Almakta

2019-2020 eğitim-öğretim yılında,

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Anadolu meslek programlarının,

10. sınıf meslek alanlarına geçiş iş ve işlemleri için E-Kılavuz,

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayınlanmıştır.

Kılavuza ve ilgili Bakanlık Olur yazısına ulaşmak için tıklayınız

Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu
Meslek Liselerine Girişte Sağlık Raporu gerekli mi
Meslek Liselerine Girişte Sağlık Raporu gerekiyor mu- Tercih Kılavuzu 2019
Meslek Liselerine Girişte Sağlık Raporu gerekiyor mu- Tercih Kılavuzu
Meslek Liselerine Girişte Sağlık Raporu - EK -1
Ek-1 – Meslek Liselerine Girişte Sağlık Raporu

Meslek Liselerine Girişte Sağlık Raporu nereden alınır

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün, 12/10/2023 tarihli “Sağlık Raporu” konulu yazısı uyarınca, mesleki eğitim programına katılacak öğrenciler, “işyeri hekimi” yetkisine sahip doktorlar veya sağlık kurulundan rapor alabiliyor.

Meslek Liselerine Girişte Sağlık Raporu - Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 12/10/2023 tarihli "Sağlık Raporu" konulu yazısı
Meslek Liselerine Girişte Sağlık Raporu – Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 12/10/2023 tarihli yazısı

Meslek lisesi staj sağlık raporunu aile hekimi verebilir mi

Aile Hekimleri, çıraklık veya meslek lisesi staj sağlık raporunu veremez. Çıraklık ve meslek lisesi staj sağlık raporunu, “işyeri hekimi” yetkisine sahip doktorlar veya hastanelerdeki sağlık kurulları verebiliyor.