Meslek Liselerine Girişte Sağlık Raporu

Meslek Liselerine Girişte Sağlık Raporu gerekli midir? Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Anadolu meslek programlarının 10. sınıf meslek alanlarına geçiş iş ve işlemleri için öğrencilerden sağlık raporu istenmekte midir? İsteniyor ise nereden alınabilir?

Sadece DENİZCİLİK meslek alanına öğrencilerden kayıt öncesinde sağlık raporu istenmektedir

Maalesef bu soru ve talepler ile Aile Hekimleri her yıl karşı karşıya kalmaktadırlar. Oysa ki bu sorunun cevabı çok basittir:
SADECE DENİZCİLİK MESLEK ALANINA ön yerleştirilmesi yapılan öğrencilerin denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir hastalıklarının bulunup bulunmadığı yönünde YETKİLENDİRİLMİŞ sağlık kurumlarında muayene olmaları ve sağlık raporu almaları gerekmektedir.

Diğer meslek alanları için herhangi bir sağlık raporu gerekmemektedir.

Öğrencinin sağlık durumunun, geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması yönünde, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden veya internetten başvuru yapılması gerekmektedir. Bunun yapılamaması halinde ise EK-1 form aracılığı ile BEYAN edilmesi gerekmektedir.


Sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olmadığı sonradan tespit edilen öğrencilerden programın özelliğine göre sağlık/sağlık kurulu raporu istenir. Söz konusu sağlık raporları da, hastaneler veya Aile Hekimleri tarafından değil Milli Eğitim İl Müdürlükleri bünyesinde görev yapan İş Yeri Hekimleri tarafından verilmesi gerekmektedir.

Güncelleme: 05/09/2019

05/09/2019 tarih ve 30879 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt şartlarında değişiklik yapılmıştır.

İlgili yönetmeliğin önceki hali şu şekildedir:
Kayıt şartları
MADDE 21
(3) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. Bu durum, alana geçiş sürecinde, programın özelliğine göre gerektiğinde, sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir. (Ek cümle:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezine kayıt sırasında öğrencilerden 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesine göre sağlık durumunun girmek istedikleri meslek alanına uygun olduğunu gösterir işe giriş sağlık raporu istenir.

05/09/2019 tarihinde söz konusu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Kayıt şartları
MADDE 21
(3) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. Bu durum, programın özelliğine göre gerektiğinde, sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir. Denizcilik alanını tercih edecek öğrencilerin, Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilmiş hastanelerden “Gemiadamı olur” kararı verilmiş sağlık raporu almaları gerekir. “

Son yönetmelik değişikliği ile ” öğrencilerden 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesine göre sağlık durumunun girmek istedikleri meslek alanına uygun olduğunu gösterir işe giriş sağlık raporu istenir ” hükmü kaldırılmıştır. Söz konusu hükmün 2017 yılında Yönetmeliğe eklenirken öngörülen kamu yararının 2019 yılında değişip değişmediği noktasında tereddüt oluşmuştur.

Mesleki ve Teknik eğitim veren okul ve kurumları işyeri bakımından TEHLİKELİ sınıftadır

Milli Eğitim Bakanlığı’nın;

İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 19/08/2014 tarihli ve 2014/16 sayılı Genelgesi’nde;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kamu ve özel sektörü ayrımı yapmaksızın bütün işler ile işyerlerinde, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere; öğretmen, memur, hizmetli, işçi, sözleşmeli personel vb tüm çalışanlara uygulanmakta olduğu,

16/12/2015 tarihli ve E.12964517 sayılı Öğrenci/Çırak İSG İşlemleri konu yazısında;

Mesleki ve Teknik eğitim veren okul ve kurumların işyeri bakımından 6331 sayılı Kanun’a dayanılarak yayımlanan İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre TEHLİKELİ SINIFTA YER ALDIKLARI belirtilmektedir.

Öğrencilerin ve çırakların sağlıklı ve güvenli bir ortamda, mesleki eğitim, pratik eğitim ve staj çalışmalarının yapılmasının sağlanmasının altı çizilmektedir.

İhtiyaç halinde, İL İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ ve İLÇE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÜROLARINDAN destek alınması gerektiği belirtilmektedir.

Yönetmelik değişikliği sonrası “Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. Bu durum, programın özelliğine göre gerektiğinde, sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.” hükmünün “öğrencilerin kayıt öncesi veya alana geçişlerinde Aile Hekimi/Hastanelerden sağlık muayenesine tabi tutulup sağlık raporu alınmasışeklinde değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir.

Kayıt sırasında öğrencilerden sağlık raporu istenmemektedir

Öte yandan, aşağıda da belirtildiği üzere E-Kılavuz uyarınca da okul kayıt sırasında öğrencilerden sağlık raporu istenmemektedir.

Öğrencinin sağlık durumunun, alana elverişli olmadığının SONRADAN tespiti halinde, yazılı bir şekilde somut hale getirilerek ilgili hekime veya Birime/Büroya bildirilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin keyfi olarak sağlık muayenesine gönderilmeleri söz konusu değildir.

Tüm ayrıntılar Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda Yer Almakta

2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Anadolu meslek programlarının 10. sınıf meslek alanlarına geçiş iş ve işlemleri için E-Kılavuz Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayınlanmıştır. Kılavuza ve ilgili Bakanlık Olur yazısına ulaşmak için tıklayınız

Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu
Meslek Liselerine Girişte Sağlık Raporu gerekli mi