KYK yurtlarına kayıt için sağlık raporu

Özel üniversite yurtları ve devletin KYK yurtlarına kayıt için sağlık raporu gerekli mi? İster özel üniversite yurtları olsun ister devletin KYK üniversite yurtları olsun ARTIK SAĞLIK RAPORU İSTENMİYOR. Sizde rapor isteyen kişilere aşağıdaki ayrıntılı bilgileri gösterin. Ayrıca, Verem Savaş Dispanserine gidip akciğer filmi çektirmek zorunlu da DEĞİL.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına kayıt için artık sağlık raporu istenmiyor

Yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim-öğretimlerini kolaylaştırmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından işletilen yurtların idaresi ile barındırma usul ve esasları, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ile düzenleniyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına kayıt için sağlık raporu istenmiyor
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına kayıt için sağlık raporu istenmiyor

Söz konusu yönetmeliğin Barınma şartları başlıklı 6ıncı maddesi uyarınca, öğrencilerden artık sağlık raporu İSTENMİYOR. Öğrencilerden, akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair BEYANDA bulunması isteniyor

Barınma şartları
MADDE 6 – (1) Öğrencinin yurtlarda barınması için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.


ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Yani, öğrenciden doktora gidip, muayene olup sağlık raporu alması istenmiyor. Öğrenciden, akıl hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmadığına dair bir evraka imza atması isteniyor.

Devlet yani KYK yurtlarına kesin kayıtta sağlık raporu isteniyor mu?

KYK yurtlarına kesin kayıt sırasında da artık sağlık raporu istenmiyor.

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde de, kesin kayıt sırasında istenen belgeler arasında sağlık raporu yok.

Genel Müdürlüğün internet sitesine erişim için tıklayınız

Özel üniversite yurtları için sağlık raporu gerekiyor mu

özel üniversite yurtları için de sağlık raporu artık gerekmiyor
özel üniversite yurtları için de sağlık raporu artık gerekmiyor

09/09/2022 tarihinde yayımlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ile özel üniversite yurtları için de sağlık raporu gerekliliği kaldırıldı.

YÜKSEKÖĞRENİM ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti sunmak amacıyla gerçek veya tüzel kişiler tarafından özel barınma kurumu açılmasına, işletilmesine ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Barınma şartları

MADDE 22- (1) Kurumlarda barınacak öğrencilerde;

a) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak,

b) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarından mahkûm olmamak,

c) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmadığına dair beyanda bulunmak,

şartları aranır.

(2) Barınma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya barınma sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybeden öğrencinin kurum ile ilişiği kesilir.

(3) Kurum gerekli gördüğü hallerde disiplin kurulu kararıyla öğrenciden akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmadığına dair rapor isteyebilir. İstenilen raporun sunulmaması halinde öğrencinin kurumla ilişiği kesilir.

(4) Hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilen barınma hizmeti ücretini üst üste iki ay ödemeyen öğrencinin kurum ile ilişiği kesilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56- (1) 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

09/09/2022 tarihinde yayımlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Yürürlükten kaldırılan eski Yönetmelikte de aslında sağlık raporu zorunluluğu yoktu. Yönetmeliğin M.21/1/c maddesinde yer alan “Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmamak, şartları aranır.” hükmü, sağlık raporu zorunluluğu gibi algılanıyordu.

Son yönetmelik ile bu konuya açıklık getirilmiş oldu.

Özetle, özel üniversite yurtlarına kayıt için başvuracak öğrencilerin, “Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığım bulunmamaktadır” şeklinde bir dilekçe verip kendi imzalarını atmaları yeterli.

Öğrenci yurtlarına kayıt için Verem Savaş Dispanserine gidip akciğer filmi çektirmek zorunlu mu?

Yurtlara kayıt için Verem Savaş Dispanserinde gidip akciğer filmi çektirmek zorunluluğu yoktur.

Sağlık Bakanlığının 2017 yılında vermiş olduğu görüş yazısı uyarınca;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğrenci pansiyonları ve tüzel kişiler tarafından açılan öğrenci yurtları,

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalacak öğrenciler tüberküloz açısından risk grubunda bulunmuyor.

Sağlık Bakanlığının ilgili yazısı için tıklayınız

KYK yurtlarına kayıt için sağlık raporu konulu yazım ile ilgili diğer yazılarım

Üniversite kayıtta tek hekim sağlık raporu

Kişisel Sağlık Bilgi Formu Nedir