İstirahat raporları da artık E-Devlet sisteminde

Memur ve diğer kamu görevlilerine istirahat raporu verilirken artık kağıt rapor, kaşe ve imza dönemi bitti. İstirahat raporları da artık E-Devlet sisteminde görülebilecek

Memurlara istirahat raporu SGK İş Göremezlik Uygulaması Sistemi ile veriliyor

SGK İş Göremezlik Uygulaması
SGK İş Göremezlik Uygulaması

Bilindiği üzere, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2016/12 sayılı Genelgesi sonrası, Memur ve diğer kamu görevlilerine İstirahat Raporlarının SGK “İş Göremezlik Uygulaması” üzerinden Düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiş idi.

Daha sonra, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 02/11/2016, 26/02/2018 ve 28/05/2018 tarihli yazılar ile istirahat raporları hakkında birtakım değişiklikler yapılmıştır. (İlgili yazılara toplu erişim için tıklayınız)

İstirahat raporları da artık kağıtta değil E-Devlet sisteminde

Sağlık Raporları Usul Ve Esasları Hakkında Yönergede, 09/09/2021 tarihinde değişiklik yapıldı. (Yönerge değişikliği ile ilgili Makam Olur’u ve Yönergenin son haline erişim için tıklayınız)

Memur ve diğer kamu görevlilerine istirahat raporu işlemlerinde; tüm sağlık hizmet sunucuları tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu “İş Göremezlik Uygulaması Sistemi” kullanılacak.

Sistemden rapor provizyonu alınmasını takiben yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, tıbben istirahati lüzumlu görülenlere, ilgili mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, anılan sistem üzerinden istirahat raporu düzenlenecek.

Sistem üzerinden raporu tanzim eden hekim/hekimler tarafından rapor onaylanacak olup başhekim onayı aranmayacak.

İstirahat raporları da artık E-Devlet sisteminde
İstirahat raporları da artık E-Devlet sisteminde- Kağıt rapor, kaşe ve imza dönemi bitti

Sistem çalışıyor olmasına rağmen rapor için ön izin vermiyor ise ne yapılır

Eğer, sistem çalışıyor olmasına rağmen, sistemden rapor düzenlenebileceğine dair ön izin alınamaması durumunda, başvuran kişi bilgilendirilerek hastanelerde hastane başhekimliğine yönlendirilecek.

Kişi Aile Hekimine başvurdu, sistem çalışıyor ama rapora izin vermiyorsa ne yapılır

Kişi, Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına yani Toplum Sağlığı Merkezi, Verem Savaş Dispanseri veya Aile Hekimliği Birimlerine başvurmuş, burada sistem çalışıyor olmasına rağmen rapor onayı alınamıyor ise, en yakın hastaneye veya kişinin kendi seçeceği bir hastanenin başhekimliğine yönlendirilecek.

Sistem üzerinden düzenlenen istirahat raporları için çıktı alınmasına gerek yok

Sistem üzerinden düzenlenen istirahat raporları için kağıt çıktı alınmasına, imza ve kaşe yapılmasına gerek yoktur.

Doktorun düzenlediği rapor nasıl görülecek

Düzenlenen istirahat raporları erapor.saglik.gov.tr internet adresi “Rapor Doğrulama” ve İş Göremezlik Sistemi rapor görüntüleme ekranlarından doğrulanabilecek, e-Devlet kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.

Sistem çalışmıyor ise nasıl rapor düzenlenecek

İş göremezlik sisteminde hata nedeniyle rapor düzenlenemediği durumlarda Ek-1 İstirahat Rapor Formatı’ na uygun şekilde manuel rapor düzenlenecek.

Hastanelerde bu çıktıya hastanenin barkodu yapıştırılacak, başhekimlik mührü ve onayı aranmayacak.

Sağlık Raporları ile ilgili diğer yazılarım için tıklayınız