İŞKUR TYP Sağlık Raporu

Türkiye İş Kurumu İŞKUR TYP Sağlık Raporu gerekiyor mu. Gerekiyor ise TYP Sağlık Raporu nereden alınır. TYP başvuru ve katılım şartları nelerdir

Toplum Yararına Program (TYP) nedir

TYP, Afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyen ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlayan programları ifade eder.

İŞKUR TYP Sağlık Raporu istenmiyor

TYP için birçok ilde kişiler BAŞVURU ÖNCESİNDE sağlık raporu için hastanelere ve aile hekimlerine yönlendiriliyor. Oysa ki, ilgili Yönetmeliğin 8inci maddesi uyarınca, TYP’ye BAŞVURU İÇİN sağlık raporu İSTENMİYOR. Eğer başvuru sırasında sizden sağlık raporu istenir ise İŞKUR İLETİŞİM HATTI 444 75 87 numaralı telefonu arayarak durumu bildirin.

TYP başvurularında sağlık raporu istenmiyor
TYP başvurularında sağlık raporu istenmiyor
İŞKUR TYP Sağlık Raporu istenmiyor - İŞKUR iletişim hattı
İŞKUR TYP Sağlık Raporu istenmiyor – İŞKUR iletişim hattı

Başvuru ve katılım şartları

MADDE 8- (1) TYP’ye katılmak için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Emekli ve malul aylığı almamak,

d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),

e) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

şartları aranır.

(2) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.

(3) Genel Müdürlük tarafından belirli bir hane gelir şartı getirilebilir.

Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Vatandaştan sağlık raporunu kişiler veya kurumlar değil, TBMM çıkardığı KANUNLARLA ister
Vatandaştan sağlık raporunu kişiler veya kurumlar değil, TBMM çıkardığı KANUNLARLA ister

Sağlık raporunu devlet ister, kişi veya kurumlar değil

Unutmayalım ki, sağlık raporu demek kişiyi doktora gönderip sağlık muayenesine ve tetkiklere zorlamak demektir. Buna sadece TBMM çıkardığı kanunlar ile karar verir. Ardından da ilgili Bakanlığa yönetmelik yayımlayarak ayrıntılarını düzenleme yetkisi verir. Bu nedenle, kişi ve kurumların inisiyatif kullanarak kişileri sağlık muayenesine ve raporuna zorlama yetkili YOKTUR.

TYP kapsamında çalışmaya hak kazananlar için de sağlık raporu gerekmiyor

TYP kapsamında çalışmaya hak kazanan kişiler, İŞKUR tarafından yönlendirildikleri işyerine başvururken de kendilerinden sağlık raporu İSTENMİYOR.

Yüklenici tarafından, sağlık raporu İSTENEMEZ. İşçinin başvuru yaptığı kurum, sağlıkla ilgili olarak çalışmaya engel bir durum olmadığına dair YAZILI BEYAN istemeye yetkili. Yani işçi A4 kağıdına “BU İŞYERİNDE VE İŞTE ÇALIŞMAMA SAĞLIKLA İLGİLİ ENGEL BİR DURUM YOKTUR” şeklinde yazıp imzalayarak BEYAN vermesi yeterlidir.

Yüklenicinin sorumlulukları

MADDE 15- (1) Katılımcıların Kurumla ilgili iş ve işlemleri dışındaki, vergi ve sosyal güvenlik gibi tüm resmi iş ve işlemleri yükleniciler tarafından yerine getirilir.

(2) Katılımcılara ait adli sicile ilişkin yazılı beyan, sağlıkla ilgili olarak çalışmaya engel bir durum olmadığına dair YAZILI BEYAN ve programın niteliğine uygun diğer belgelerin istenmesinden ve kontrolünden yüklenici sorumludur. 

Söz konusu beyanlarda belirtilen veya beyanlarda belirtilmemesine rağmen sonradan tespit edilen ve kişinin TYP’nin niteliğiyle uyuşmayan bir suçtan sabıkalı olması ya da TYP’ye devam etmesi durumunda, diğer katılımcılar ve hizmet alan kişiler açısından sakıncalı olabilecek sağlık sorunları tespit edilenler ile dürüstlük kurallarına aykırı davranışlarda bulunarak TYP’nin aksamasına veya başarısız olmasına sebep olanlar ve katılım şartlarını taşımadığı halde muvazaalı işlem tesis ederek programa katıldığı tespit edilenlerin yüklenici tarafından programla ilişiği kesilerek il müdürlüğüne bildirilir.

Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TYP kapsamında çalışanlar İŞÇİ statüsündedir

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Toplum Yararına Program kapsamında çalışanların işçi statüsünde olduğunu tespit etti. Ayrıca, toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde işyerinde çalışan işçi sayısına dahil edilmesi gerektiğine hükmetti.

Türkiye İş Kurumu da işveren DEĞİLDİR

Yargıtay söz konusu kararında, Türkiye İş Kurumunun da işveren olmadığının altını çizmiştir.

ÖZETİ  Bu kapsamda işçilerde, belirsiz, belirli süreli sözleşmelerle, geçici veya daimi kadro da, asıl-alt işveren ilişkisi veya ödünç iş ilişkisi kapsamında çalıştırılabilir. Toplum yararına program kapsamında katılımcı olarak çalıştıranlar sözleşmeli personel, geçici personel değildir. Türkiye İş Kurumu işveren olmadığına göre asıl-alt işveren ilişkisi de 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında kabul edilemez. Ayrıca aynı kanunun 7. Maddesi uyarınca geçici (ödünç) iş ilişkisinin yasal unsurları da bulunmamaktadır. O halde yaptıkları iş ve yönetmeliğin 72. Maddesi değerlendirildiğinde işçi oldukları açıktır. İşçi program kapsamında katıldığı kurumda veya işyerinde iş görme edimini hizmet sağlayıcısına karşı yerine getirmektedir. İhale ile hizmet sağlayan yüklenici ücretini ödemektedir. Bu nedenle iş ilişkisi yüklenici ile kurulmuştur.

Anılan yönetmelik hükümleri yasal düzenlemeler ile birlikte irdelendiğinde, her ne kadar genelgeye ek katılımcı taahhütnamesinin birinci maddesinde “TYP herhangi bir kamu kurumunda geçici veya daimi surette işçi statüsünü kazandırmaz” yönünde ibare bulunsa da  işsizlerin başvurusu sonrası noter kurasıyla veya listeye girmesi üzerine kamu kurum veya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları veya özel sektör işyerlerinde çalıştıkları, iş için başvuruda bulunanın bu yönde bir taahhütte bulunmasının statüsünün işçi sayılmasını engellemeyeceği, programa katılanların yaptıkları iş ve yönetmeliğin 72. maddesi değerlendirildiğinde, kişinin TYP uyarınca Belediye’ye ait işyerinde çalışmasıyla Belediye ile işçi arasında işçi işveren ilişkisinin kurulacağı, bu kişilerin de işçi sayısına dahil edilmesi gerektiği şüphesizdir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/772 E. , 2017/1321 K.

İşçinin, işyerine kabul edildikten sonra tüm sağlık kontrolleri işveren tarafından yapılır

İşçi, işyerine kabul edildikten sonra 6331 sayılı Kanun kapsamında gereken iş sağlığı hizmetleri İŞVEREN tarafından verilmelidir. Yani, sigorta başlangıcının yapılması için gereken sağlık muayenesi ve tetkiklerin yaptırılması İŞYERİNİN sorumluğundadır. İşe Giriş Raporunun aldırılması, çalışacağı İŞYERİNİN sorumluğundadır. Sağlık gözetiminden doğan tüm maliyetler, İŞVERENİN sorumluluğunda olup işçiye yansıtılması mümkün değildir.

Yüklenicinin sorumlulukları

MADDE 15

(11) TYP’lerin uygulanması sırasında iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli önlemleri almak, buna ilişkin tüm araç ve gereçleri bulundurmak ve iş kazası ve meslek hastalıklarında resmi kurumlara yapılması gerekli bildirimleri süresi içinde yapmak yüklenicilerin sorumluluğundadır. Yükleniciler iş kazası meydana gelmesi halinde resmî kurumlara yapılması gereken bildirimleri süresi içinde yapmakla ve durumu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Toplum yararına programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge ile tüm süreç ayrıntıları ile düzenleniyor.

Yüklenicinin sorumlulukları

Madde 19– (1) Yüklenici ile il müdürlüğü arasında, TYP’nin niteliğini ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerini gösteren sözleşme (Ek-2) imzalanır. Sözleşmenin noter aracılığı ile imzalanması zorunluluğu yoktur. Sözleşmenin imzalanmasına ve katılımcı seçiminde noter kurası yöntemi kullanılması hâlinde seçime ilişkin tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 (2) Katılımcıların Kurumla ilgili iş ve işlemleri dışındaki, vergi ve sosyal güvenlik gibi tüm resmi iş ve işlemleri yükleniciler tarafından yerine getirilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda katılımcılar ile ilgili makam ve merciler karşısında sorumluluk yükleniciye aittir, Kuruma herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

(3) Katılımcılara ait adli sicile ilişkin yazılı beyan, sağlıkla ilgili olarak çalışmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan ve işin niteliğine uygun diğer belgelerin istenmesinden ve kontrolünden yüklenici sorumludur.

Toplum yararına programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge

Kaynaklar

Konu ile ilgili diğer yazılarım

Sözleşmeli Personel Alımlarında Sağlık Raporu mu Sağlık Beyanı mı