İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Aile Hekimleri veya Kamu Kurumlarında görev yapan hekimler İşe Giriş Raporu verebilirler mi?

Son güncelleme tarihi 19/10/2019

is_sagligi25/06/2014 tarihli yazımızda , 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Aile Hekimlerinin İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayeneleri konusunda yetki sahibi olmadıkları belirtilmişti.

Peki konunun son durumu nasıldır?

 

10/09/2014 tarih ve 6552 sayılı Torba Yasa ile, 6331 sayılı Kanun’un 15. Maddesinde değişikliği gidilerek, söz konusu madde şu hali almıştır;

Sağlık gözetimi

MADDE 15

(1) İşveren;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

(3) (Değişik birinci cümle: 10/9/2014-6552/17 md.) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

Kanun’un 15. Maddesi 3. fıkrasına tek başına bakacak olur isek 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerlerinde çalışacak kişilere işe giriş raporunu kamu hizmet sunucuları (Hastanelerde görev yapan hekimler) veya Aile Hekimlerinin tanzim edebileceği izlenimi oluşabilmektedir.

Aslında durum hiç te öyle değildir;

Öncelikle İşe Giriş Raporunun ne anlama geldiğini ve amacını doğru bir şekilde anlamamız gerekmektedir.

İşe Giriş ve Pediyodik Sağlık Muayenesi özellikleri, Kanun’a bağlı olarak yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20/07/2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin İşyeri Hekimlerinin Görevleri başlıklı 9. Maddesi 2. Fıkrasının (c) bendinde şu şekilde açıklanmıştır:

c) Sağlık gözetimi;
3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;
a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,
……
defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.
4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.

Görüldüğü üzere “işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi” çalışanların yapacakları işe uygun olup olmadıklarını tespit amacıyla yapılmaktadır.

Bu muayeneler yapılırken, hekim tarafından işin ve işyerinin özellikleri, oluşturabileceği sağlık risklerininin bilinmesi ve bu etmenlere karşı gerekli özel tetkiklerin yapılması gerekmektedir.

Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda işçi adayının veya o işyerinde halen çalışmakta olan işçinin sağlığının o işe ve işyerine uygun olduğu tıbben tespit edilerek “İŞE GİRİŞ/ PERİYODİK MUAYENE FORMU” tanzim edilebilir.

Söz konusu işlemin, işi ve işyerini bilmeyen Hastanede çalışan hekimler veya Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan Aile Hekimleri tarafından yapılması hukuka, tıp ilmine ve mantığa uygun değildir.

Bazı hastanelerde görev yapan hekimler veya Aile Hekimleri tarafından işçi adayları veya işçilere “Durum Bildirir Rapor” tarzında hukuken hiç bir dayanağı bulunmayan anlamsız belgeler düzenlenmekte ve işçiler bu belgelere dayanarak işverenlerce çalıştırılmaktadır.

İŞE GİRİŞ/ PERİYODİK MUAYENE FORMU, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin EK’inde “EK-2” belgesi olarak belirlenmiştir.

ise_giris_muayene_form_Page_1

ise_giris_muayene_form_Page_3 ise_giris_muayene_form_Page_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söz konusu Rapor formatının haricinde kullanılan “Haricen muayenesinde sağlıklıdır. Durum bildirir rapordur” şeklinde hekimler tarafından tanzim edilen evrakların hiç bir geçerliliği olmadığı gibi gerek işçiler gerekse işverenler için sorun taşımaktadır.

İşyerinde yaşanabilecek bir işkazası sonrası işçide sakatlık gelişir ise işçinin usulune uygun ve yetkili hekimler tarafından “o işe ve işyerine uygun olduğunu belirten sağlık raporu” ortada olmadığı için tedavi masrafları işverene ödetilecek, işçinin de malulen emekli olması mümkün olmayabilecektir.

Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığının yazısı aşağıda yer almaktadır:

2015_02_19_calisma_is_teftis_ise_giris01

2015_02_19_calisma_is_teftis_ise_giris02

 

 

 

 

 

 

 

Peki Hastanelerde görev yapan hekimler ve Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan Aile Hekimleri hangi durumlarda İşe Giriş Muayenesi ve Pediyodik Sağlık Muayenesi yapabilirler.

18/01/2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6514 sayılı Torba Yasa ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun  12. Maddesinde değişiklik yapılarak 3. fıkrasında aşağıdaki ifadeler eklenmiştir:

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabilir.”

“Tabipler, iş yeri hekimliği eğitimi alma ve iş yeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinin iş yeri hekimliği görevini yapabilirler.”

Görüldüğü üzere Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler ve Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan Aile Hekimleri, bir iş yeri ile anlaşarak, o iş yerinin ve yapılan işin özelliklerine bilerek ve takip ederek yani o iş yerinin  İŞYERİ HEKİMLİĞİ’ni yaparak  İşe Giriş Muayenesi ve Pediyodik Sağlık Muayenesi yapabilirler.

SONUÇ:
Yukarıda paylaştığımız hukuki gerekçeler göz önüne alındığında;

Herhangi bir işyeri ile anlaşmamış, hastane hekimleri veya Aile Hekimlerinin, işi ve iş yerini bilmeden İşe Giriş Muayenesi ve Pediyodik Sağlık Muayenesi yapmaları hukuka ve tıp ilmine aykırıdır.

Usulüne göre alınmamış işe giriş raporları nedeniyle gerek işçiler gerekse işverenler için sorun yaşayabilir, mağdur olabilirler.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda çerçevesi çizilen hususların ayrıntılarını Yönetmelikler ile düzenleme yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı veya İl Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından yazılı görüş bildirme, düzenleme yapma yetkileri bulunmamaktadır.

Daha güvenli ve sağlıklı bir iş hayatı için her kurumun üstüne düşeni doğru bir şekilde yapması dileğiyle…

Ayrıca bakınız;

Dr. Recep KOÇ- İstanbul Aile Hekimleri Derneği
İŞE GİRİŞ RAPORLARI
http://www.istahed.org.tr/yazilar/kose-yazilari/ise-giris-raporlar.html 

6 Yorum

 1. Ersan TAŞCI Ersan TAŞCI 06/04/2015

  Sevgili Ömer Sümer yine doyurucu bir çalışma ile işe giriş muayeneleri kavramının altını doldurmuş. Elbette halen sağlık raporu düzenleyerek işe giriş raporu verdiğini düşünen, mesleğinden ve mevzuattan aciz sekreter hekimler olduğu sürece -ki bu yazıların gerçek muhatabı onlardır- bu alanda bir terakki kaydetmemiz zor görünüyor. Ellerine sağlık Ömer Sümer ve emeğine yazık. 🙂

 2. Bahadır TUNÇOL Bahadır TUNÇOL 09/04/2015

  Ömer Bey, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yazısını bu şekilde okuyamıyorum. E-posta olarak göndermeniz mümkün müdür?

  • dromersumer dromersumer Yazar | 10/04/2015

   Resmin üzerine tıkladığınızda daha büyük formatta açılıyor olması lazım.
   Başka bir tarayıcıda deneyebilirsiniz.
   İyi günler dilerim

 3. Dr.Ender KAYKI Dr.Ender KAYKI 23/04/2015

  Emeğine .mevzuatına ,kalemine sağlık 🙂

 4. SÜMEYRA KENANOĞLU SÜMEYRA KENANOĞLU 22/05/2015

  emeğinize sağlık Ömer bey

 5. AHMET TAHİR ÇAĞIL AHMET TAHİR ÇAĞIL 16/06/2015

  İşe Giriş Raporu diye kağıt parçası verenler, Periyodik muayenelerin yapılmamasına , İş Kazalarının bypass edilmesine , Meslek hastalıklarına davetiye çıkarmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.