İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Güvenlik Kamerası ile mesai takibi

Last updated on 06/05/2018

Aile Hekimi arkadaşlardan son günlerde Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) kullanılmaları öngörülen Güvenlik Kameralarının idare tarafından başta mesai takibi olmak üzere güvenlik amacı dışında kullanılıp kullanılamayacağı yönünde sorular gelmektedir.

ASM’lerde kullanılmaları öngörülen Güvenlik Kameraları ile ilgili edinmiş olduğum tüm bilgileri izninizle paylaşmak istiyorum.

1.İdare tarafından ASM’lerde güvenlik kamerası kullanımı şart koşulabilir mi? 

Bilindiği üzere Aile Hekimliği Hizmetlerinin amaç ve kapsamının çerçevesi 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ile Yasa Koyucu tarafından çizilmiş olup, Kanun’un 8inci maddesi birinci fıkrasında yer alan “Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esasları; çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralaması; aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ilişkin puanlama sistemi ve sayıları; aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fizikî ve teknik şartlar; meslek ilkeleri; iş tanımları; performans ve hizmet kalite standartları; hasta sevk evrakı, reçete, rapor ve diğer kullanılacak belgelerin şekli ve içeriği, kayıtların tutulması ile çalışma ve denetime ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmü ile Sağlık Bakanlığına ASM’lerin fiziki ve teknik şartları ile ilgili ayrıntıları düzenlemek için Yönetmelik çıkarma yetkisi verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği‘nin 23üncü maddesi ile Aile Sağlığı Merkezlerinin Fiziki şartlarının, 24ncü maddesi ile de Teknik Donanımları düzenlenmektedir.

19/05/2017 tarih ve 30068 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile, Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına “kk) Spirometre veya Peakflowmeter” bendi ve  “(7) Üç ve üzeri aile hekimliği birimi bulunan aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerince aile sağlığı merkezi girişinin, bekleme alanlarının ve oda girişlerinin görüntülendiği güvenlik kamera sistemi kurulur.” fıkrası eklenmiştir.

ASM’lerin teknik donanımlarının ayrıntılarının düzenlendiği 24üncü maddede, madde içeriğinden de anlaşılabileceği üzere Aile Hekimliği Hizmetleri için gerekli asgari tıbbi cihaz ve malzemelerin teknik ayrıntılarının yer alması gerekmekte iken, sağlık hizmeti ile ilgisi olmayan  güvenlik kameraları da eklenmiştir. Bu hali ile mevzuat tekniğine de aykırı bir durum olduğuna inanmaktayım.

Bu nedenle idarenin Aile Hekimlerine güvenlik kamerası kullanımı konusunda herhangi bir dayatma yapmasının hukuki temelinin olmadığına inanmaktayım.

Öte yandan Aile Hekimlerinin; 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun Sağlık Bakanlığına vermiş olduğu yetki ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer sözleşmeli personel çalıştırılmasına yönelik kanunlardan bağımsız bir şekilde, idari hizmet sözleşmesi ile çalıştırılıyor olmaları, ücretlerini 03.5 Hizmet Alımları- Aile Hekimliği Hizmetleri ekonomik odlu bütçe kaleminden alıyor olmaları, görevleri başlarında işledikleri suçlarda veya kendilerine karşı işlenen suçlarda devlet memuru gibi kabul edilmeleri ve sunmuş oldukları Aile Hekimliği Hizmetlerinin devletin genel idare esasları doğrultusunda sunması gereken Anayasal bir kamu hizmeti olduğu göz önüne alındığında Anayasa’nın 128inci maddesinde tarif edilen “diğer kamu görevlisi” statüsünde oldukları Anayasa Mahkemesi tarafından da tescil edilmişlerdir. Bu hali ile Aile Hekimlerinin güvenliklerini  işveren sıfatı ile idarenin sağlaması, özellikle de kamu binalarında kira sözleşmesi kapsamında hizmet veren Aile Hekimleri için idare tarafından güvenlik kameralarının temin edilmesi gerektiğine inanmaktayım.

2.Söz konusu kameralar ile mesai takibi yapılabilir mi?

30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin 5inci maddesi ile Güvenlik Kameralarının kullanım amaçları “zorunlu güvenlik ihtiyacı ve kamu yararı” olarak belirtilmiş olup, kamu görevlilerinin izlenmesi amacıyla kullanılamayacağı hususunun altı açık ve net bir şekilde çizilmiştir.

3.Söz konusu kameraların teknik özellikleri nelerdir?

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından ASM’lerde kullanılmaları öngörülen güvenlik kameralarının teknik özellikleri ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmamıştır.

Şimdilik elimizdeki tek bilgi, Yönetmeliğin EK-1 Listesinin 15inci sırasında yer alan “Aile sağlığı merkezi girişinin, bekleme alanlarının ve oda girişlerinin görüntülendiği güvenlik kamera sistemi mevcuttur.” ibaresidir. Muhtemelen ayrıntılı bilgi Kurum tarafından güncellenecek olan Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birimleri Denetim Rehberinde yer alacaktır.

Bir yorum

  1. BİRSEN BİRSEN 20/09/2017

    öncelikle teşekkürler. ben de bu konunun sorun olacağını düşünüyordum, nitekim Ankara’da arkadaşların fesih işi olmuş. atıfta bulunduğunuz genelgenin 5. mad.de ”kamu yararı” na dahil ederek mesai denetlemesi yapılamaz mı? bizden talep edilirse ne demeliyiz? teşekkürler

Bir cevap yazın

Or

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.