Dilekçe hakkı

İl sağlık müdürlüğü yazdığım yazılara cevap vermiyor. Dilekçe hakkı nedir. Toplu dilekçe vermek disiplin suçu mudur

El Cevap: Aile Hekimlerinin yazdıkları yazılar “Resmi Yazı” DEĞİLDİR.

Aile Hekimlerinin yazdıkları yazılar “DİLEKÇE”dir.

Öte yandan aynı ASM’de görev yapan Aile Hekimlerinin idareye toplu olarak dilekçe vermelerine engel herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır.

Anayasa Mahkemesinin 28.01.2010 günlü, E:2008/11, K:2010/22 sayılı kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C)  bendinin “Toplu müracaat veya şikâyet etmek,”biçimindeki (h) alt bendi Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile iptal edilmiştir.

Toplu dilekçe vermek disiplin suçu değildir

Başka bir deyiş ile, 2010 yılından beri Devlet Memurları için toplu müracaat, toplu şikayet ve toplu dilekçe verilmesi işlemleri disiplin suçu değillerdir.

657 sayılı Devlet Memurları ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair kanunlardan bağımsız bir şekilde idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen Aile Hekimlerinin disiplin işlemleri 657 sayılı Kanun ile ilişkili değildir.

Aile Hekimliği Mevzuatında da “toplu müracaat, toplu şikayet ve toplu dilekçe” ile herhangi bir husus bulunmamaktadır. (ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

dilekçe hakkı
Dilekçe hakkının kullanılması