İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

AYM: Disiplin soruşturması açmadan disiplin cezası verilemez

Son güncelleme tarihi 19/10/2019

Anayasa Mahkemesi, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararında, disiplin amirlerinin, disiplin soruşturması açmadan kamu görevlilerine disiplin cezası verme yetkilerinin bulunmadığının altını çizmiştir.

Disiplin Soruşturma Açmadan Ceza Verilemez

Anayasa’nın 128. Maddesinin ikinci fıkrasında “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır” hükmüne yer verilerek memurlar ve diğer kamu görevlileri, özlük hakları bakımından yasal güvenceye kavuşturulmuştur. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin statü haklarını doğrudan etkileyen disiplin işlemleri anılan maddede ifade edilen “diğer özlük işleri” kapsamındadır. Dolayısıyla kamu görevlilerinin disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda takdir yetkisi kanun koyucuya aittir. Ancak kanun koyucunun be yetkisini anayasal sınırlar içinde özellikle memurlar ve diğer kamu görevlileri için Anayasa’da öngörülen güvenceleri göz önünde tutarak kullanması gerekir. (AYM, 11/04/2019, E.2019/8, K.2019/26, §7)

Disiplin amirlerinin, disiplin soruşturması açmadan disiplin cezası verme yetkileri bulunmamaktadır. (AYM, 11/04/2019, E.2019/8, K.2019/26, §17)

Danıştay’ın konuya ilişkin içtihadı da disiplin suçu teşkil eden fiillerle ilgili olarak ceza verilmeden önce soruşturma yapılmasının zorunlu olduğu yolunda olup, yapılacak soruşturmada olayla ilgili tanık ve soruşturulanın ifadelerinin alınması, isnat olunan fiille ilgili lehe ve aleyhe tüm delillerin araştırılması ve yasal süre içinde isnat olunan fiillerin bildirilerek soruşturulanın savunmasının alınması disiplin hukukunun temel ilkeleri arasında sayılmıştır. (İDDK, E.2014/2295, K.2017/768, 23/02/2017; 12.D., E.2012/8526, K.2013/9926, 9/12/2013; E.2015/654, K.2018/3551, 4/10/2018; 5.D., E.2016/7742, K.2018/16963, 30/10/2018) (AYM, 11/04/2019, E.2019/8, K.2019/26, §18)

Ayrıca, kamu görevlilerine uygulanan disiplin cezalarının kanunlar ile öngörülmeleri, çerçevelerinin çizilmeleri ve belirli açıklık ve kesinlikte olmaları gerektiği ile ilgili Mahkeme kararları da daha önce “Anayasa Mahkemesi ve Disiplin Suç ve Cezalarında Kanunilik Şartı” başlıklı yazımızda paylaşılmıştı.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.