Av tüfeği için sağlık raporu nereden alınır

Yivsiz av tüfeği için sağlık raporu nereden alınır. Aile Hekiminden alınabilir mi. Hastaneye psikiyatri uzmanına sevk gerekiyor mu. Ruhsat yenileme için süre 01.09.2024 tarihine kadar uzatıldı mı.

01 Eylül 2023 tarihinde sona eren yivsiz av tüfeği ruhsat yenileme süresi uzatıldı mı

Yivsiz av tüfeği ruhsat yenileme tarihi 01.09.2024 tarihine kadar UZATILDI.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığın resmi internet sayfasında duyurular kısmına bakıyoruz. Sayfada, 4 Ağustos 2023 tarihli duyuruda, ruhsat yenileme için son tarihin 01.09.2023 tarihi olduğu belirtiliyor.

ANCAK, bazı il emniyet müdürlüklerinin sosyal medya hesaplarında, sürenin 01.09.2024 tarihine kadar uzatıldığı bilgisi yer alıyor.

Edirne il emniyet müdürlüğü: 25.08.2023 tarihli paylaşım

Elazığ il emniyet müdürlüğü: 29.08.2023 tarihli paylaşım

25.08.2023- Edirne İl Emniyet Müdürlüğü- AV TÜFEĞİ RUHSAT YENİLEME SÜRESİ 01.09.2024
25.08.2023- Edirne İl Emniyet Müdürlüğü- AV TÜFEĞİ RUHSAT YENİLEME SÜRESİ 01.09.2024

Yivsiz av tüfeği için sağlık raporu nereden alınır

Sağlık Bakanlığı, Yivsiz Av Tüfeği Bulundurma Sağlık Raporu için psikiyatri sevkini öneriyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın 29/12/2021 tarihli “Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı İçin Verilen Sağlık Raporları Hakkında” konulu yazısı uyarınca;

yivsiz av tüfeği ruhsatnamesi için Aile Hekimliği Merkezlerinde verilmekte olan sağlık raporu sürecinde kişinin psikolojik ve nörolojik durumunun değerlendirilmesi için ikinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek psikiyatrik muayenesinin yapılması gerekiyor

DAĞITIM YERLERİNE
Bireysel ve toplumsal pek çok etkenle ilişkili olabilen intihar, günümüzde halen ciddi bir halk
sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. İntiharı anlayabilmek ve değerlendirebilmek için; görünen ve görünmeyen, bireysel ve toplumsal, psikolojik, sosyolojik, politik ve ekonomik pek çok etkeni titizlikle dikkate almak ve değerlendirmek gerekmektedir.

İntiharı Önleme İl Kurulu Toplantı Raporları incelendiğinde intihar olgularında yivsiz av tüfeği
ile intihar girişiminde bulunan kişi sayılarındaki artış dikkat çekmektedir.

Bu nedenle yivsiz av tüfeği ruhsatnamesi için Aile Hekimliği Merkezlerinde verilmekte olan sağlık raporu sürecinde gerekli görüldüğü durumlarda kişinin psikolojik ve nörolojik durumunun değerlendirilmesi için ikinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek psikiyatrik muayenesinin yapılmasının sağlanması önem arz etmekte olup konunun ilgili tüm aile hekimliği birimlerine tebliğ edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın 29/12/2021 tarihli ve 261.01-535 sayılı “Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı İçin Verilen Sağlık Raporları Hakkında” konulu yazısı
Av tüfeği için sağlık raporu nereden alınır
Av tüfeği için sağlık raporu nereden alınır

Aile Hekiminden, av tüfeği için sağlık raporu alınabilir mi

Aile Hekimlerine, av tüfeği bulundurma sağlık raporu için başvuru zorunluluğu YOK. Hatta hiç bir sağlık raporu için Aile Hekimine başvuru sorunluluğu YOK. Göz uzmanı, Psikiyatri uzmanı, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı da TEK HEKİM RAPORU VEREBİLİR.

Yivsiz av tüfeği ruhsatı almak isteyenlerin muayenelerine ilişkin genel esaslar
MADDE 31- (1) Yivsiz av tüfeği ruhsatı almak isteyenlerin muayeneleri; Sağlık
Bakanlığına ve Üniversitelere bağlı sağlık hizmet sunucuları
tarafından bu Yönerge
hükümlerine göre yapılır. Kişi hakkında “durum bildirir tek hekim raporu” düzenlenir.

(2) Silahın güvenli bir şekilde kullanıma hazır hale getirilmesi, güvenli olarak
kullanılması, silahın tam olarak kavranabilmesi için baskın kullanılan ekstremite ayrımı
olmaksızın her iki üst ekstremite de kavrama yapabilme ve güç kullanabilme hareket kabiliyeti
olması gerekir.

(3) Yivsiz av tüfeği kullanımı sırasında atış yapılan hedefin görülebilmesi için görme
kabiliyetinin olması gerekir.

(4) Yivsiz av tüfeği kullanımı sırasında atış yapılan hedeften veya etraftan gelen seslerin,
duyulabilmesi, işitme ve yön tayini kabiliyetinin olması gerekir.

(5) Psikiyatrik yönden iyilik halinde olmadığı değerlendirilenler ilgili uzmana sevk edilir.

(6) Şuur durumunu etkileyen, vücutta aşırı düşkünlük yapmış herhangi bir dâhili hastalığı
olanlara silah bulundurma ve taşıma ruhsatı verilmez.

(7) Yivsiz av tüfeği almak isteyen kişinin muayenesi mevcut durumuna göre yapılır.
Hastalıkları bulunan fakat silah ruhsatı verilmesine esas teşkil edecek sağlık raporu alabilecek
düzeyde yeterli görülenlerden, zamanla hastalığının kötüleşebilme ihtimali bulunanlara, doktor
tarafından kontrol muayenesi zorunluluğu getirilebilir. Belirli zaman sonra kontrol şartı ile
verilen sağlık raporlarının takibi, kişiye ruhsatı veren birim tarafından yapılır. Öngörülen
kontrol muayenesinin sonunda, doktor görüşlerini içeren sağlık raporu düzenlenir.

(8) Yivsiz av tüfeği ruhsatı alınabilmesine dair sağlık şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılanlar veya sahip olduğu iyilik halini kaybettiği anlaşılanlar, ilgili emniyet birimlerine
bildirilir.

Sağlık Raporları Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

Eğer kayıtlı olduğunuz aile hekimine başvuruda bulunursanız, göz ve ortopedik muayene sonrası psikolojik ve nörolojik durumunun değerlendirilmesi için PSİKİYATRİ UZMANINA sevk edileceksiniz

İlk önce aile hekimine gitmeden, doğrudan devlet hastaneleri psikiyatri polikliniğine başvurarak muayene olabilirsiniz. Eğer psikiyatri uzmanı uygun görür ise tek hekim raporu olarak rapor verebilir.

Verilecek rapor E-Rapor sistemi üzerinden veriliyor. Bakanlık, kağıt ortamda ıslak imza ile verilen raporları kabul etmiyor (ilgili yazı için tıklayınız)

Yivsiz av tüfeği için sağlık raporu örneği

Maalesef bazı hastaneler tarafından hala e rapor sistemi dışında kağıt ortamda raporlar düzenleniyor. Aile Hekimi tarafından bir veya birden fazla uzmanlık branşına sevk yapılması sonrası, yine e rapor sisteminde EK-5 Durum Bildirir Sağlık Raporu tanzim edilmeli. Bu şekilde tanzim edilen sağlık raporları gerek emniyet gerekse jandarma sistemlerinde görülüyor.

EK-5 - Yivsiz av tüfeği için sağlık raporu örneği
EK-5 – Yivsiz av tüfeği için sağlık raporu örneği

Yukarıda örneğini gördüğünüz bu raporları, emniyet veya jandarmanın kabul etmeme veya kağıt ortamda ıslak imzalı hallerini istemeleri söz konusu değil. Hatalı uygulamalar halinde konuyu CİMER aracılığı ile İçişleri Bakanlığına iletebilirsiniz.

Eğer, size verilen rapor yukarıda paylaştığım formatta değil ise, hastane hatalıdır. Konuyu CİMER aracılığı ile Sağlık Bakanlığına iletebilirsiniz

Emniyet veya jandarma sağlık raporu için aile hekimlerini adres gösteremez

Jandarma Silah Bilgi Sistemi (JASBİS)- sağlık raporu için aile hekimi zorunluluğu YOK
Jandarma Silah Bilgi Sistemi (JASBİS)- sağlık raporu için aile hekimi zorunluluğu YOK

Jandarma Silah Bilgi Sisteminde (JASBİS) rapor için aile hekimi ibaresinin yer almadığı görülüyor.

Ayrıca, İlgili Yönetmelikte de aile hekimi şeklinde hiç bir ifade yok.

Madde 10 – (Değişik:RG-22/4/2009-27208)

Bu Yönetmelik hükümlerine göre vali ve kaymakamlarca verilecek belgeler aşağıda gösterilmiştir.

b) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi:

2521 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince illerin merkez ilçelerinde valiler, ilçelerde kaymakamlarca verilir. Yivsiz tüfek ruhsatnamesinin şekli  (Örnek 3)’te gösterilmiştir.

İlk defa yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak isteyenlerin; 

1- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

2- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

3- Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,

4- İki adet fotoğraf,

2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

İlgili yönetmelikte “sağlık raporu” ibaresi bulunuyor. Bu nedenle, jandarma veya polisin, “Psikiyatri uzmanının verdiği rapor geçersiz. Aile hekiminden rapor getirmeniz gerekiyor” şeklinde bir bilgi vermesi hukuken mümkün değil.

Yivli veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmayanlar ve Avcılık Belgesi

Emniyet ve Jandarma, Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile, tüfek ruhsatı bulunmayan kişilerden, Avcılık Belgesi için başvurularda ve yıllık vize işlemleri sırasında sağlık raporu istiyor. Ancak, söz konusu Yönetmeliğin dayandığı 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda TBMM, Tarım ve Orman Bakanlığına SAĞLIK RAPORU İSTEMEK İÇİN YETKİ VERMİYOR.

AVCI EĞİTİMİ VE AVCILIK BELGESİ VERİLMESİ  USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avcılık belgesi: Onsekiz yaşını doldurmuş, silah taşıma ehliyetine sahip 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,
b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

….

Avcılık belgesi başvurusu ve istenen belgeler

Madde 31 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-15/5/2018-30422)
Aşağıdaki belirtilen belgelerin kurum tarafından elektronik ortamda temin edilmesi durumunda başvuru sahibinden istenmez. AVBİS’te yer alan ve kurum tarafından temin edilebilen bilgi ve belgeler ayrıca ilan edilir.

a) Avcı eğitimi kurs bitirme belgesi,
b) Avcılık belge harç makbuzu,
c) Biometrik vesikalık fotoğraf,
ç) Yivli veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi.

Ayrıca, aşağıdaki bentlerde belirtilen şartlar dâhilinde maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelere karşılık veya ek olarak aşağıdaki belgeler de istenir:

a) Tüfek ruhsatnamesi olmaksızın avcılık belgesi almak isteyenlerden sağlık raporu istenir ve adli sicil kaydı sorgulanır. Sorgulamada sabıka kaydına rastlanırsa, bu sabıkadan dolayı kişinin tüfek ruhsatnamesi alıp alamayacağına bakılır. Sabıkasından dolayı tüfek ruhsatnamesi alamayacak olanlara avcılık belgesi verilmez.

Avcılık belgelerinin vize süresi, vize edilmesi, kayıp veya yıpranma sebebiyle yenilenmesi

Madde 36 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-15/5/2018-30422)

Avcılık belgesi her yıl vize edilir. Belgenin vize süresi, belgenin ilk verildiği veya vize edildiği tarihten itibaren bir yıldır. Vize süresi bitmiş avcıya avlanma izin kartı satılmaz ve av dönemi süresince de AVBİS üzerinden avlanma izni verilmez.

Vize işlemi şahsen veya AVBİS üzerinden aşağıdaki şartlar dâhilinde yapılır:

a) Şahsen başvurular, şube müdürlüğüne veya şefliklere yapılır. Vize işlemi sırasında avcı;

1) Geriye dönük harç borcunun bulunmaması halinde cari yıla ait harcın yatırıldığını gösteren belgeyi,
2) Geriye dönük harç borcunun bulunması halinde cari yıl dâhil zaman aşımına uğramayan geriye dönük harç borcunun tamamının yatırıldığına dair belgeyi,
3) Yivli veya yivsiz tüfek ruhsatının süresinin dolmuş olması halinde; yeni ruhsatı,
4) Yivli veya yivsiz tüfek ruhsatı ibraz etmeksizin müracaat etmesi halinde, sağlık raporu ve silah ruhsatı almaya engel hali olmadığını ihtiva eden sabıka kaydını,

ibraz etmek zorundadır.

Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

KARA AVCILIĞI KANUNU

Avcılık belgesi
Madde 13 – Avcılık belgesi, Türk vatandaşlarına bir defaya mahsus olmak üzere verilir ve her yıl vize edilir. Avcılık belgelerinin vize edilmesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenir.

10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesine göre alınan yivli av tüfekleri sahiplerinden avlanmak isteyenler ayrıca bu Kanun gereğince alınması gerekli avcılık belgesini almak zorundadırlar.

Avcılık belgesi alacak olanlar, eğitime ve yeterlik sınavına tâbi tutulur.

Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklulara avlanabilmeleri için yabancı avcılık belgesi verilmesinde mütekabiliyet esası aranır. Avcı turistlere ise geçici avcılık belgesi verilir. Eğitim, yeterlik sınavı ve avcılık belgelerinin verilişine dair esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Avcılık belgelerine ait iş ve işlemler Bakanlıkça yürütülür ve bu belgeler olmadan avlanılamaz.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanu

Normlar hiyerarşisi uyarınca, Kanunda çerçevesi çizilmeyen hiç bir hususta, idare tarafından düzenleme yapılması mümkün değil.

Ayrıca, kişilerden sağlık raporu istenmesi, kişileri sağlık muayenesine zorlamak anlamı taşıyor. Kişilerin sağlık muayenesine zorlanması, vücut bütünlüklerine müdahale niteliği taşımaktadır. Bundan dolayı, Anayasa uyarınca da bu işlem kanunla düzenlenmek zorunda.

Yivsiz silah ruhsatı için alınan sağlık raporu avcılık belgesi için kullanılabilir mi

Öte yandan, yivsiz tüfek için alınan sağlık raporunun, avcılık belgesi ve vize işlemleri sırasında kullanılmasının önünde herhangi bir hukuki ve idari engel de bulunmuyor.

Sağlık Raporları ile ilgili diğer yazılar için tıklayınız