Av tüfeği için sağlık raporu nereden alınır

Yivsiz av tüfeği için sağlık raporu nereden alınır. Aile Hekiminden alınabilir mi. Hastaneye psikiyatri uzmanına sevk gerekiyor mu

Yivsiz av tüfeği için sağlık raporu nereden alınır

Sağlık Bakanlığı, Yivsiz Av Tüfeği Bulundurma Sağlık Raporu için psikiyatri sevkini öneriyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın 29/12/2021 tarihli “Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı İçin Verilen Sağlık Raporları Hakkında” konulu yazısı uyarınca;

yivsiz av tüfeği ruhsatnamesi için Aile Hekimliği Merkezlerinde verilmekte olan sağlık raporu sürecinde kişinin psikolojik ve nörolojik durumunun değerlendirilmesi için ikinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek psikiyatrik muayenesinin yapılması gerekiyor

DAĞITIM YERLERİNE
Bireysel ve toplumsal pek çok etkenle ilişkili olabilen intihar, günümüzde halen ciddi bir halk
sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. İntiharı anlayabilmek ve değerlendirebilmek için; görünen ve görünmeyen, bireysel ve toplumsal, psikolojik, sosyolojik, politik ve ekonomik pek çok etkeni titizlikle dikkate almak ve değerlendirmek gerekmektedir.

İntiharı Önleme İl Kurulu Toplantı Raporları incelendiğinde intihar olgularında yivsiz av tüfeği
ile intihar girişiminde bulunan kişi sayılarındaki artış dikkat çekmektedir.

Bu nedenle yivsiz av tüfeği ruhsatnamesi için Aile Hekimliği Merkezlerinde verilmekte olan sağlık raporu sürecinde gerekli görüldüğü durumlarda kişinin psikolojik ve nörolojik durumunun değerlendirilmesi için ikinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek psikiyatrik muayenesinin yapılmasının sağlanması önem arz etmekte olup konunun ilgili tüm aile hekimliği birimlerine tebliğ edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın 29/12/2021 tarihli ve 261.01-535 sayılı “Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı İçin Verilen Sağlık Raporları Hakkında” konulu yazısı
Av tüfeği için sağlık raporu nereden alınır
Av tüfeği için sağlık raporu nereden alınır

Aile Hekiminden, av tüfeği için sağlık raporu alınabilir mi

Aile Hekimlerine, av tüfeği bulundurma sağlık raporu için başvuru zorunluluğu YOK.

Hatta hiç bir sağlık raporu için Aile Hekimine başvuru sorunluluğu YOK.

Göz uzmanı, Psikiyatri uzmanı, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı da TEK HEKİM RAPORU VEREBİLİR.

Yivsiz av tüfeği ruhsatı almak isteyenlerin muayenelerine ilişkin genel esaslar
MADDE 31- (1) Yivsiz av tüfeği ruhsatı almak isteyenlerin muayeneleri; Sağlık
Bakanlığına ve Üniversitelere bağlı sağlık hizmet sunucuları
tarafından bu Yönerge
hükümlerine göre yapılır. Kişi hakkında “durum bildirir tek hekim raporu” düzenlenir.

(2) Silahın güvenli bir şekilde kullanıma hazır hale getirilmesi, güvenli olarak
kullanılması, silahın tam olarak kavranabilmesi için baskın kullanılan ekstremite ayrımı
olmaksızın her iki üst ekstremite de kavrama yapabilme ve güç kullanabilme hareket kabiliyeti
olması gerekir.

(3) Yivsiz av tüfeği kullanımı sırasında atış yapılan hedefin görülebilmesi için görme
kabiliyetinin olması gerekir.

(4) Yivsiz av tüfeği kullanımı sırasında atış yapılan hedeften veya etraftan gelen seslerin,
duyulabilmesi, işitme ve yön tayini kabiliyetinin olması gerekir.

(5) Psikiyatrik yönden iyilik halinde olmadığı değerlendirilenler ilgili uzmana sevk edilir.

(6) Şuur durumunu etkileyen, vücutta aşırı düşkünlük yapmış herhangi bir dâhili hastalığı
olanlara silah bulundurma ve taşıma ruhsatı verilmez.

(7) Yivsiz av tüfeği almak isteyen kişinin muayenesi mevcut durumuna göre yapılır.
Hastalıkları bulunan fakat silah ruhsatı verilmesine esas teşkil edecek sağlık raporu alabilecek
düzeyde yeterli görülenlerden, zamanla hastalığının kötüleşebilme ihtimali bulunanlara, doktor
tarafından kontrol muayenesi zorunluluğu getirilebilir. Belirli zaman sonra kontrol şartı ile
verilen sağlık raporlarının takibi, kişiye ruhsatı veren birim tarafından yapılır. Öngörülen
kontrol muayenesinin sonunda, doktor görüşlerini içeren sağlık raporu düzenlenir.

(8) Yivsiz av tüfeği ruhsatı alınabilmesine dair sağlık şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılanlar veya sahip olduğu iyilik halini kaybettiği anlaşılanlar, ilgili emniyet birimlerine
bildirilir.

Sağlık Raporları Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

Eğer kayıtlı olduğunuz aile hekimine başvuruda bulunursanız, göz ve ortopedik muayene sonrası psikolojik ve nörolojik durumunun değerlendirilmesi için PSİKİYATRİ UZMANINA sevk edileceksiniz

İlk önce aile hekimine gitmeden, doğrudan devlet hastaneleri psikiyatri polikliniğine başvurarak muayene olabilirsiniz. Eğer psikiyatri uzmanı uygun görür ise tek hekim raporu olarak rapor verebilir.

Verilecek rapor E-Rapor sistemi üzerinden veriliyor. Kağıt ortamda ıslak imza ile verilen raporlar kabul edilmiyor. (ilgili yazı için tıklayınız)

Emniyet veya jandarma sağlık raporu için aile hekimlerini adres gösteremez

Jandarma Silah Bilgi Sistemi (JASBİS)- sağlık raporu için aile hekimi zorunluluğu YOK
Jandarma Silah Bilgi Sistemi (JASBİS)- sağlık raporu için aile hekimi zorunluluğu YOK

Jandarma Silah Bilgi Sisteminde (JASBİS) rapor için aile hekimi ibaresinin yer almadığı görülüyor.

İlgili Yönetmelikte de aile hekimi şeklinde hiç bir ifade yok.

Madde 10 – (Değişik:RG-22/4/2009-27208)

Bu Yönetmelik hükümlerine göre vali ve kaymakamlarca verilecek belgeler aşağıda gösterilmiştir.

b) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi:

2521 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince illerin merkez ilçelerinde valiler, ilçelerde kaymakamlarca verilir. Yivsiz tüfek ruhsatnamesinin şekli  (Örnek 3)’te gösterilmiştir.

İlk defa yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak isteyenlerin; 

1- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

2- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

3- Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,

4- İki adet fotoğraf,

2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

İlgili yönetmelikte “sağlık raporu” ibaresi bulunuyor. Bu nedenle jandarma veya polisin, “Psikiyatri uzmanının verdiği rapor geçersiz. Aile hekiminden rapor getirmeniz gerekiyor” şeklinde bir bilgi vermesi hukuken mümkün değil.

Sağlık Raporları ile ilgili diğer yazılar için tıklayınız