Aşı ve izlem için ASM’ye gelmeyen vatandaşlara ihbar yöntemi

tebligatAile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin (değ:21.05.2015 tarih ve 29362 sayılı R.G) Aile Hekiminden Yapılacak Kesintiler başlıklı 18inci maddesi üçüncü fıkrasında yer alan;

“Köy yollarının kar, çığ düşmesi, sel nedeniyle kapanması gibi mülkî idare amirinin takdir edeceği mücbir sebepler veya aşılama, gebe, bebek-çocuk takibinin ihbar düzenlenmesine rağmen yaptırılmaması gibi nedenlerle yerine getirilemeyen hizmetler, bu hesaplamalarda dikkate alınmaz.”

hükmü gereğince aşılama, gebe, bebek-çocuk takipleri konusunda kişilere İHBAR bulunulmasına rağmen kişiler söz konusu hizmetleri Aile Hekiminden almak istemezler ise Aile Hekimlerinin sorumlulukları ortadan kalkmaktadır.

“ihbar” kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlüğünde şu şekilde yer almaktadır;

ihbar    Ar. i¬b¥r
a. (ihba:rı) 1. Bildirme, bildirim, haber verme. 2. Suçlu saydığı birini veya suç saydığı bir olayı yetkili makama gizlice bildirme, ele verme: “Karakollara da ihbarlar artmaya başlamıştı.” -Ç. Altan.
Güncel Türkçe Sözlük

ihbâr   
bildirim. ~ etmek: bildirmek,
BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü 1966

Kişilerin söz konusu koruyucu sağlık hizmeti ile ilgili bilgilendirilmeleri, kişinin hizmet almak için Aile Sağlığı Merkezine başvurduğu sırada yüz yüze yapılması en uygun olan yöntemdir.
Ancak kişilerin istediği sağlık kurumundan istediği sağlık hizmetini alma özgürlükleri Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Başka bir deyiş ile kişinin aşılama, gebe, bebek-çocuk takipleri gibi hizmetleri Aile Hekimlerinden almaları yönünde zorlayıcı hiç bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Aile Hekimleri, kişilerin koruyucu sağlık hizmetlerini Aile Hekimliği Birimlerinden almak istememelerini yüz yüze yapılan bilgilendirme sonucunda karşılıklı imza altına alınan bir tutanak ile belgelendirmeleri en kolay yöntemdir. Ancak kişilerin Aile Hekimliği Birimlerine başvurmayı red etmeleri halinde durumu belgelendirme mümkün olmamaktadır.

Bazen kişilerin göz ettikleri, Mernis adreslerini güncellememeleri nedeniyle yeni ikamet adreslerine ulaşmak ta mümkm olmamaktadır.

Bazı Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 29.05.2014 tarih ve 37694/622.02 sayılı Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usulü ve Esasları konulu yazının EK-3ünde bulunan “Göç Tespit Tutanağı”nı kişilerin ikamet adreslerine giderek komşularından veya muhtarlardan imza almaya çalışmaktadırlar. Söz konusu yöntemin hukuki bir dayanağı olmadığı gibi Aile Sağlığı Merkezinde kesintisiz bir şekilde sunulması gereken Aile Hekimliği Hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır.

Oysa kişilere ulaşmanın çok daha pratik, güvenli ve hukuki bir yöntemi bulunmaktadır: 7201 sayılı Tebligat Kanunu

Kişilerin Aile Sağlığı Merkezine gelerek sunulması gereken sağlık hizmetini kabul etmediklerine dair tutanağın tanzim edilememesi veya kişilere telefon ile ulaşılamaması durumunda Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) aracılığı ile kişilerin MERNİS adreslerine tebligat yapılması mümkündür.

Aşağıdaki gibi mektubun 3. kişiler tarafından da açılıp kişisel bilgilere erişimin engellenmesi amacıyla sunulacak hizmetler ile ayrıntılı bilgi vermeden aşağıdaki örnekteki gibi bir davet mektubu hazırlanarak kapalı zarf ile PTT’den kişinin MERNİS adresine iadeli taahhütlü tebligat yapılabilir. Kişinin belirtilen adreste bulunmaması veya kişinin söz konusu tebligatı alması gibi her iki durumda da PTT tarafından size alındı belgesi ulaşacaktır. Söz konusu alındı belgesinin ve mektup örneğinin (her iki nüshanın da giden evrak defterinden kayıtlı olması gerekmektedir)  Performans İtiraz Formuna eklenmesi halinde Yönetmeliğin 18inci Maddesi üçüncü fıkrasında yer alan “ihbar” işlemi yerine getirilmiş olacak ve performans istisnası uygulanabilecektir.—————————————————————————————————————————————

Sayı   :
Konu: Aile Sağlığı Merkezine Davet

Sn. ……………………………..
………………………….
……../ANKARA

 

…………. tarihinden itibaren Aile Hekimliği Birimimize kayıtlı bulunmaktasınız. ………….. tarihinden bugüne kadar geçen sürede Birimimizden herhangi bir sağlık hizmeti talebiniz bulunmadığı tespit edilmiştir. Sistemimize kayıtlı telefon numaralarınız aracılığı ile sizlere ulaşmaya çalışmamıza rağmen başarılı olamadık. Sağlık Bakanlığımızın Aile Hekimliği Hizmetleri ile ilgili mevzuatları gereğince Birimimiz tarafından yılda en az 1 kez sizinle iletişime geçilmesi, sağlık durumunuzun kontrol edilip kayıt altına alınması gerekmektedir.

………. tarihine kadar ……. Aile Sağlığı Merkezimize başvurarak sağlık durumunuzun kontrolü ve iletişim bilgilerinizin güncellenmesi Sağlık Bakanlığımız tarafından size sunulan hizmet kalitesini arttıracaktır.

Sağlık ve mutluluk dileklerimizle.

 

 

 

Dr. ……………..
06.06.006 Nolu Aile Hekimi