Amatör Denizci Belgesi için sağlık raporu

Amatör Denizci Belgesi için sağlık raporu nereden ve nasıl alınır. Sürücü belgesi (Ehliyet) sahibi olanların Amatör Denizci Belgesi (ADB) için sağlık raporu almaları gerekir mi? 18 yaşından küçükler Amatör Denizci Belgesi (ADB) alabilirler mi? 200 GT’den küçük olan gemiler ile balıkçı gemilerinde çalışan gemi adamları sağlık raporlarını nereden alabilirler.

Balıkçı gemilerinde çalışacak kişiler ile 2,5 – 24 metre tekneleri kullanacak kişiler için FARKLI uygulama var

200 GT’den küçük olan gemiler ile balıkçı gemilerinde çalışacak kişiler, Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğine tabidirler.

Ticari amaç olmaksızın gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan tekneleri kullanacak kişiler ise, Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlilikleri Hakkında Yönetmeliğe tabirdir.

Amatör Denizci Belgesi (ADB) için sağlık raporu şartları nelerdir?

Amatör Denizci Belgesi için sağlık raporu nereden nasıl alınır
Amatör Denizci Belgesi için sağlık raporu nereden nasıl alınır

Kişiler daha önce, bünyesinde göz ve KBB uzmanı çalıştıran resmi veya özel sağlık kuruluşlarında muayene olup rapor alıyorlardı. Ayrıca, renk körlüğü veya gece körlüğü, ADB için engel idi.

18 ocak 2023 tarihli ve 32077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan son yönetmelik ile SÜRÜCÜ BELGESİ / EHLİYET sahipleri için sağlık raporu zorunluluğu kaldırıldı.

Amatör denizci belgesi alacakların sağlık şartları

MADDE 7- (1) ADB alacak kişilerin 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen sürücü belgesi sınıfları için istenen sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esaslara göre sağlık raporu almaları gerekir.

(2) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri kapsamında sürücü belgesi sahibi olanlar birinci fıkrada belirtilen sağlık ve muayene şartlarından muaftır.

(3) ADB sahibi kişinin sağlığı bakımından özel tekne kullanımına engel halde olduğunun belirlenmesi veya ihbar edilmesi sonrası tespiti hâlinde, İdare tarafından ADB belgesi geri alınır ve kişinin Devlet hastanelerinden yeniden muayenesi istenir. Sağlık şartları bakımından özel tekne kullanımına ilişkin bir engelinin olmadığı veya mevcut olan bu hâlin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği takdirde, ADB kişiye iade edilir.

ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİ
K2023

Sürücü belgesi (Ehliyet) sahibi olanlar için sağlık raporu artık gerekmiyor

Artık karayolunda araç (otomobil, minibüs, kamyon, vb) kullanma ehliyeti olan kişilerin, ADB (Amatör Denizci Belgesi) için ayrıca sağlık raporu alma zorunlulukları yok.

18 yaşından küçükler Amatör Denizci Belgesi (ADB) alabilirler mi?

Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca 14 yaşını bitirmiş olan kişilerin de Amatör Denizci Belgesi (ADB) alma hakları bulunmaktadır.

Ancak, hekime velileri ile birlikte başvurmaları ve onam formlarını velilerinin imzalamaları gerekiyor.

Bu kişilere, E-Sürücü Raporu tanzimi mümkün olmayıp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında sistem entegrasyonu yapılıncaya kadar kağıt ortamda belge verilmesi gerekiyor

Verilecek rapor, sürücü olur raporu mudur? Amatör Denizci Belgesi sağlık raporu örneği var mıdır?

Amatör Denizci Belgesi için sağlık raporu örneği (formatı) ilgili bakanlıklar tarafından belirlenmediği için

DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU EK-5” formatının kullanılarak  rapor tanzimi yapılabileceği düşünülmektedir.

Ayrıca, rapora “Amatör Denizci Belgesi Alabilir” veya başka bir şekilde ifade yazılması da mümkün değildir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 30/09/2019 tarihli Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 43. maddesi 3. fıkrası uyarınca,

rapor formatında belirtilen ifadeler dışında başvuruya özel ifade istenemez.

DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU
Durum Bildirir Tek Hekim Raporu

Sürücü Olur Sağlık Raporları ADB için kullanılabilir mi?

Kesinlikle HAYIR!

Bazı internet sitelerinde, “Sürücü belgesi (ehliyeti) olamayanlar (Özel teknelerin donatımı ve kullanacak kişilerin yeterlikleri yönetmeliği Madde 9/(1) hükmüne göre düzenlenmiş) sürücü olur sağlık raporu almaları gerekmektedir” şeklinde HATALI bilgiler bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 30/09/2019 tarihli Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 17inci maddesi dördüncü fıkrasında yer alan;

Sürücü Adayı ve Sürücü Sağlık Raporları sadece sürücü belgesi alınabilmesi amacıyla kullanılır.” hükmü uyarınca,

Sürücü Sağlık Raporları, Amatör Denizci Belgesi veya başka herhangi bir amaç için kullanılamaz.

Amatör Denizci Belgesi ile hangi tekneleri kullanabilirim?

ADB ile, ticari amaç olmaksızın gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan tekneler idare ediliyor.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

ç) (Değişik:RG-13/9/2009-27348) Özel Tekne: Ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti gerçek kişilere veya faaliyet konusu su sporları olan dernek veya vakıflara ait tekneler ile bu şartlardan bir veya birkaçını haiz olmamakla birlikte, bağlama kütüğüne kayıtlı olup özel tekne ruhsatnamesi almış olan tekneleri,

Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlilikleri Hakkında Yönetmelik

Amatör Denizci Belgesi süreli midir?

Hayır, Amatör Denizci belgesi süresizdir.

Ancak, herhangi bir nedenle (kayıp, eskime vb.) yenilenmesi isteniyorsa, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre,

belge harcı ödendiğini gösterir makbuz eklenerek ve yenilenme nedenleri belirtilmek suretiyle belgeyi veren İdare birimine başvurulur.

Amatör Denizci Belgesi geçerlilik alanı ve kullanım şartları nelerdir?

Amatör Denizci Belgesi, Gemiadamı Yeterlik Belgesi yerine geçmez.

Turizm mevzuatı uyarınca belgelendirilmiş, ticari faaliyette bulunmaksızın gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanan ticari yatlar kiracı sıfatıyla ADB sahibi kişilerce sevk ve idare edilebilirler.

Özel tekneler hiç bir şekilde ticari amaçla kullanılamaz.

Tekne sahipleri veya yetki verdikleri kişiler teknede bulunmaları kaydıyla, akraba ve arkadaşlar gezi, eğlence ve amatör balıkçılık amacıyla tekneye alınabilir

Balıkçı gemilerinde çalışacaklar nereden sağlık raporu alabilir

Yukarıda da paylaştığım gibi; 200 GT’den küçük olan gemiler ile balıkçı gemilerinde çalışacak kişiler, Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğine tabidirler.

Balıkçı gemilerinde çalışabilir sağlık raporu nereden alınır
Balıkçı gemilerinde çalışabilir sağlık raporu nereden alınır

Gemiadamlarının sağlık yoklamaları

MADDE 58 –

(4) 200 GT’den küçük olan gemilerde çalışan gemiadamları ile balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamlarının tabi olacakları sağlık raporları, sürücü olur raporu düzenlemeye yetkili kamu veya özel sağlık kuruluşlarından veya Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün birimlerinden alınır. Bu sağlık raporları, beş yıl geçerlidir. Rapor düzenlenmesinde, B sınıfı sürücü belgelerinin düzenlenmesinde esas alınan sağlık şartları veya raporun Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınması durumunda anılan Genel Müdürlüğün belirleyeceği standartlar geçerlidir. Göz muayenesinde renkkörü olduğu veya gece körlüğü olduğu tespit edilenler gemiadamı olamazlar. Balıkçı gemisi güverte tayfası yeterliği dışında, bu madde kapsamında olan gemiadamları, ilk kez gemiadamı olurken ikinci fıkra hükümlerine uygun sağlık raporu almak, bu fıkra kapsamı dışındaki gemilerde çalışmaları halinde ise, Gemiadamları Sağlık Yönergesine göre iki yıllık sağlık raporlarını almak zorundadırlar.

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği

Yönetmelikte sorunlar bulunuyor

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğine hukuku ve tıp ilmine aykırı bazı hususlar bulunuyor.

Bu hususların, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından incelenip, tereddüt oluşturan noktaların düzeltilmesi gerekiyor

Muayene şartları farklı

Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında, B sınıfı sürücü belgelerinin düzenlenmesinde esas alınan sağlık şartlarının aranması isteniyor

Öte yandan, kişilerin Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne başvurması durumunda ise anılan Genel Müdürlüğün belirleyeceği sağlık şartları isteniyor.

İş Kanunu ile çelişiyor

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNİN Ek-1’de yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir.

Liste uyarınca, “Deniz ve kıyı sularında yapılan balıkçılık (gırgır balıkçılığı, dalyancılık dahil) işleri”, 03.11.01 NACE KODU ile sınıflandırılmış olup, TEHLİKELİ sınıfta kabul edilmiştir.

Balıkçı gemilerinin TEHLİKELİ sınıfta İŞYERİ olduğu düşünüldüğünde, bu işyerlerinde çalışacak kişilerin sağlık muayenelerinin ve raporlarının tanziminin, gemilerde karşı karşıya kalacakları riskleri bilen İşyeri Hekimi veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimi  hekimleri tarafından yapılmasının hukuka ve tıp ilmine uygun olacağı ortadadır.

Yönetmeliğe erişim için tıklayınız

Amatör Denizci Belgesi için sağlık raporu yazısı sonrası ilginizi çekebilecek diğer yazılar:
Ehliyet için sağlık raporu nasıl alınır