İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Aile Hekimleri TSM’lere bağlı değillerdir

Last updated on 19/10/2019

THSK LogoGerek Bakanlığımız, gerekse il halk sağlığı müdürlükleri tarafından Aile Hekimlerine gönderilen gönderilen sair yazılarda “Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Aile Hekimi/Aile Sağlığı Merkezi” şeklinde çeşitli ifadeler bulunmakta olup, söz konusu ifadelerin hatalı olduğu düşünülmektedir. Söyle ki;

Aile Hekimleri TSM’lere bağlı değillerdir

11/10/2011 tarih ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamede (663 sayılı KHK) Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarının teşkilat yapıları düzenlenmiştir.

663 sayılı KHK’nın Taşra Teşkilatı başlıklı 25. Maddesi 1. fıkrasında “Bakanlığın taşra teşkilâtı; illerde kurulan il sağlık müdürlükleri ile ihtiyaca göre ilçelerde kurulan ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşur.” hükmü yer almaktadır.

KHK’nın Bağlı Kuruluşlar başlıklı Altıncı Bölümü 26. Maddesinde Halk Sağlığı Kurumu Bakanlığımıza bağlı Kuruluş olarak tespit edilmiştir. KHK’nın Bağlı Kuruluşların Teşkilatı başlıklı 35. Maddesi 3. fıkrasında “Bağlı kuruluşların taşra teşkilatı ilgili mevzuatına göre kurulan hizmet birimlerinden meydana gelir. Bağlı kuruluşlardan Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşradaki yönetim görevi halk sağlığı müdürlüklerince, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşradaki yönetim görevi kamu hastane birliklerince Kurumlarına bağlı olarak yerine getirilir.” 5. fıkrasında  “Bağlı kuruluşların personeli 657 sayılı Kanuna tâbidir.“, 36. Maddesi 4. Fıkrasında da “ Hizmet birimlerinin görev tanımları, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.

07/03/2012 tarih ve 28226 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Taşra Hizmet Birimlerinin Görev ve Kadroları başlıklı 35. Maddesinde yer alan “Bağlı kuruluşların taşra hizmet birimlerinin görevleri, çalışma usul ve esasları, kadro standartları ve iş tanımları ile ilgili diğer hususlar Kurumlarının teklifi ve Bakan onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenir.” hükmünün verdiği yetki ile 10/04/2012 tarih ve 1737 sayılı Bakan Olur’u ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Kadro Standartları Hakkında Yönerge yayınlanmıştır.

THSK Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Kadro Standartları Hakkında Yönerge’nin Tanımlar başlıklı 4. Maddesi 1. Fıkrasında, başta 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu olmak üzere ilgili hiçbir kanunda tanımlaması yapılmayan Aile Hekimliği Birimi, Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi tanımlanmaya çalışılmıştır.

Yönergenin Taşra Teşkilatı başlıklı 6.Maddesinde ise “Taşra teşkilatı; halk sağlığı müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve halk sağlığı laboratuvarlarından oluşur. Müdür, Kurumun ildeki temsilcisidir.” şeklinde düzenleme yapılmış, ancak Aile Sağlığı Merkezleri veya Aile Hekimliği Birimleri şeklinde hiçbir yapıya Teşkilat içinde yer verilmemiştir.

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimleri ve Görevleri başlıklı Üçüncü Bölümde de Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Şube Müdürlüklerine, Toplu Sağlığı Merkezlerine ve Halk Sağlığı Laboratuvarlarına yer verilmesine rağmen Aile Sağlığı Merkezleri veya Aile Hekimliği Birimleri yine zikredilmemişlerdir.

Kadro Standartları başlıklı Dördüncü Bölümde, Kadro Standartlarının Tespiti başlıklı 10. Madde 1. Fıkrasında Aile Sağlığı Merkezlerinin kadro standartlarının EK-2 sayılı cetvelde gösterilmiş olduğu belirtilmesine rağmen, söz konusu EK-2 Sayılı Standart Kadro Cetveli  incelendiğinde ise, listede Halk Sağlığı Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Toplum Sağlığı Merkezi, Entegre İlçe Hastanesi, Sağlık Evi ve Aile Hekimliği Birimi yer almasına rağmen Aile Sağlığı Merkezi şeklinde hiçbir ibarenin bulunmadığı görülmektedir.

*Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 2015 Yılı Performans Programı’nın 14. sayfasında yer alan Taşra Teşkilatı şemasında da Halk Sağlığı Labratuarlarının, Toplum Sağlığı Merkezlerinin ve Aile Sağlığı Merkezlerinin ayrı kurumlar olarak DOĞRUDAN Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı olarak belirtilmiştir.

2015_yili_THSK_performans_programi_Page_001 2015_yili_THSK_performans_programi_Page_014

*Söz konusu Teşkilat Şemasının da hatalı olduğu düşünülmektedir. Çünkü Aile Sağlığı Merkezi şeklinde hiç bir kurum veya kuruluş bulunmamaktadır. Doğru tanımlama Halk Sağlığı Labratuarları, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliği Birimleri şeklinde olması gerektiği düşünülmektedir.

23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde, Kurumun Taşra Teşkilatında görevli Devlet Memurlarının disiplin amirleri düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmelikte de Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezleri ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

05.02.2015 tarih ve 29258 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bağlı Birimler Yönetmeliği’nde, Toplum Sağlığı Merkezlerine Bağlı Birimler arasında Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezleri yer almamaktadır. Aksine aynı Yönetmeliğin 11. Maddesi (ğ) bendinde yer alan “Toplum sağlığı merkezi tarafından rutin olarak yapılmayan ancak Bakanlık veya Kurumca yürütülen tarama, kampanya, aşılama hizmetleri gibi işleri, bölgesindeki aile sağlığı merkezleri ile işbirliği içinde yapmak ve/veya yaptırmak.” ve 13. Maddesi c, ç ve d bendlerinde yer alan “Bölgesinde hizmet veren aile hekimliği birimlerinin…” ifadelerinde, TSM’ler ile Aile Hekimleri arasında herhangi bir idari bağlantı olmadığı ortaya konmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuatlar incelendiğinde, Aile Hekimlerinin TSM’lere bağlı Birimler olmadıkları, aralarında herhangi bir idari bağlılık ilişkisi olmadığı görülmektedir.

Öte yandan bazı İl Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından Aile Hekimlerinin Müdürlüklere doğrudan yazı yazmaları engellenmektedir. Söz konusu işlemin hiçbir mevzuatta karşılığının bulunmamasının yanı sıra Anayasal  haklar olan Dilekçe Verme ve Hak Arama Hürriyetine engellenmesine neden olmaktadır. Kaldı ki Aile Hekimlerince Halk Sağlığı Müdürlüklerine iletilmek üzere TSM’lere verilen yazıların Müdürlüğe iletilmesi için üst yazı yazılması ve TSM Sorumlu Hekimine imzalatılması gereksiz zaman ve işgücü kaybına neden olmaktadır.

Aile Hekimleri ve TSM’ler arasında idari bağlılık ilişkisinin olmaması nedeniyle resmi yazışmalarda “Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Aile Hekimleri” şeklinde ibareler yerine “Toplum Sağlığı Merkezi bölgesinde hizmet veren Aile Hekimliği Birimleri” ifadelerinin kullanılması, Aile Hekimlerinin bağlı bulundukları Halk Sağlığı Müdürlüklerine yazılan kağıt ortamındaki yazıları TSM’lerin herhangi bir ek işleme tabi tutmaksızın iletmeleri, Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanılan illerde ise Aile Hekimleri tarafından Elektronik İmza ile oluşturulan belgelerin elektronik ortamda Müdürlük Evrak Kayıt Birimlerine doğrudan hava etmelerinin engellenmemesinin doğru olacağı düşünülmektedir.

*Güncelleme: 07.01.2016

3 Yorum

 1. Süleyman GÜNEŞ Süleyman GÜNEŞ 01/05/2015

  Durumu bu şekilde değerlendirdiğimizde ASM/AHB lerin TSM’lere bağlı olmadıkları gibi bir sonuç çıkıyor. Ancak yeni çıkan TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VE BAĞLI BİRİMLER YÖNETMELİĞİ, ücret yönetmeliği, aile hekimliği uygulama yönetmeliği, aile hekimliği kanununu ve taşra teşkilat şeması ile yapılan rutin iş/işlemler incelendiğinde ASM/AHB’lerin TSM’ye bağlı birer kurum veya kuruluş olduğu sonucu çıkmıyor mu? böyle de olması gerekmiyor mu?

  • dromersumer dromersumer Yazar | 01/05/2015

   Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar ile bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında bulunan her düzeydeki birimlerinin hiyerarşik yapıya uygun olarak kayıt altına alındığı
   ve
   e-Devlet çalışmalarında esas alınmak üzere T.C. Devlet Teşkilatı Numarası ile tanımlandığı bir sistem olsa

   ve bu sistemde Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezleri yok ise
   ne düşünürsünüz?

 2. Sulhi Hattab Sulhi Hattab 30/04/2019

  Yeni tsm yönetmeliğine göre denetim konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu yönetmelik 5258 sayılı kanunla çelişmiyor mu? Şikayet olmadan, her şikayet için tekrar görevlendirilmeden ve uygun form olmadan, şikayetçi hakkında bilgiler de paylaşılmadan tsm dr u rastgele mesai denetimi veya mobil hizmet denetimi yapabilir mi Hocam? Yaptı diyelim, hakkımızı savunmak ve cezai yaptırım için hangi yollara başvurabiliriz? Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.