İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Aile Sağlığı Merkezlerinde Staj Zorunluluğu

Son güncelleme tarihi 22/10/2019

THSK Logo(Güncelleme: 13.03.2018)
Aile Hekimlerinin hizmet verdikleri Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) stajyer öğrenci çalıştırma zorunlulukları konusunda birçok soru gelmektedir.

Şahsi fikrim Aile Hekimlerinin böyle bir zorunluluklarının olmadığı yönündedir.

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22/07/2011 tarih ve 24237 sayılı Aile Sağlığı Merkezlerinde Öğrenci Stajları konulu yazılarında, “ülkemizde çeşitli üniversitelerde öğrenim gören ve sağlık kuruluşlarında staj yapması zorunlu olan yüksekokul öğrencilerini stajyer olarak çalıştırmak , işletmeler (Aile Sağlığı Merkezleri) için bir tercih iken, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun İşletmelerde Meslek Eğitimi başlıklı 18inci maddesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek lisesi öğrencilerini stajyer olarak çalıştırmak gerekli şartları taşıyan işletmeler için bir tercih değil zorunluluktur” şeklinde görüş belirtilmiştir.

asm_staj_22_07_2011aasm_staj_22_07_2011b

Söz konusu görüşü 2 ayrı bölümde tekrar inceler isek;
-Yüksekokul öğrencilerini stajyer olarak çalıştırmak , işletmeler (Aile Sağlığı Merkezleri) için bir tercih olduğu,
-Meslek lisesi öğrencilerini stajyer olarak çalıştırmak gerekli şartları taşıyan işletmeler için bir tercih değil zorunluluk olduğu anlaşılmaktadır.

Şahsi fikrim her iki gruptaki öğrenciler için ASM’lerde stajyer olarak isteğe bağlı dahi olsa çalıştırılmaları mümkün değildir. Çünkü ASM’ler gerek 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, gerekse 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda tarif edilen “işletme” özelliklerine sahip değillerdir.

Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Merkezlerinin Hukuki Statüleri”  ve “Aile Hekimleri Tabip Odalarına Üye Olmak Zorundalar mı?” başlıklı yazılarımda da paylaştığım üzere Aile Sağlığı Merkezi şeklinde bırakın resmi bir kurum/kuruluşu özel bir kurum dahi değillerdir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun Tanımlar başlıklı 3üncü maddesi (l) bendinde İşletmeler “mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve işyerleri” olarak tarif edilmiştir. ASM’lerin herhangi bir tüzel kişilikleri, bütçeleri, kadroları, DETSİS, Ticaret Sicil ve Esnaf Odası kaydı gibi hiç bir kayıtları bulunmaması nedeniyle Kanunda tarif edilen “işyeri” özelliklerine uymamaktadır.

Öte yandan Kanun’un İşletmelerde Meslek Eğitimi başlıklı 18inci maddesi 2/12/2016 tarih ve 6764 sayılı  Kanun ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

Madde 18 – (Değişik : 29/6/2001 – 4702/13 md.) (1)
(Değişik: 2/12/2016-6764/41 md.) On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tam sayıya tamamlanır. Bu işletmeler mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerine staj yaptırabilir.

Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetler sonucu yörede faal durumda kalan işletmelerin eğitim olanakları dikkate alınarak, bu işletmeler için yukarıda belirtilen oranlar, il mesleki eğitim kurulunun teklifi ve Bakanlığın onayı ile değiştirilebilir.

(Değişik: 2/12/2016-6764/41 md.) Mesleki eğitim kapsamına alınıp alınmadığına bakılmaksızın ondan az personel çalıştıran işletmeler de mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine bu Kanunun ilgili hükümlerine göre beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırabilirler.

Vardiya usulü veya mevsimlik olarak faaliyet gösteren işletmelerde eğitim görecek öğrenci sayısının tespitinde gündüz vardiyasında veya faaliyet gösterdiği mevsimde çalışan personel sayısı esas alınır.

(Değişik: 2/12/2016-6764/41 md.) Bu Kanun kapsamında on ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince her yıl şubat ayı içerisinde il millî eğitim müdürlüklerine ve o ildeki yükseköğretim kurumlarına bildirilir. Beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı işletmeler, Bakanlık ve Millî Savunma Bakanlığınca birlikte belirlenir.

İşletmelerdeki personel sayısının tespitinde her yılın ocak ayı, yaz mevsiminde faaliyet gösteren işletmelerde temmuz ayı esas alınır. Beceri eğitimi uygulamasına da öğretim yılı başında başlanır.

İşletmelerde mesleki eğitim uygulaması kapsamına alınacak iller ve meslekler, Mesleki Eğitim Kurulunun görüşü doğrultusunda Bakanlıkça tespit edilir.

(Değişik: 2/12/2016-6764/41 md.) Bu madde kapsamında on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak işletmeler bu amaçla bir eğitim birimi kurar. Bu birimde, yapılan eğitim için alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel görevlendirilir.

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/62 md.) Bu maddede belirtilen on personel sayısını beş personele kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Eğitim programları
Madde 19 – İşletmelerde uygulanacak ağır ve tehlikeli işlerde yapılacak eğitim dahil meslek eğitimi programları Mesleki Eğitim Kurulunun görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilir.

Kanun’un 18. maddesi zorlanarak, Aile Sağlığı Merkezlerinin bir işyeri, burada çalışan Aile Hekimleri de dahil tüm çalışanların sayıları birlikte değerlendirilerek, 10’dan fazla çalışanı olan Aile Sağlığı Merkezleri için zorunluluk, 10’dan az çalışanı olan ASM’ler için de bir tercih olarak stajyer çalıştırma konusu masaya yatırılabilir.

Aile Sağlığı Merkezlerinde, Maliye Bakanlığının Sağlık Bakanlığı’na ihdas etmiş herhangi bir personel kadrolarının olmadığı, Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarının “Aile Hekimliği Birimi” adı verilen 2 kişiden oluşan bir yapıda çalıştıkları göz önüne alınması gerekecektir. Bu durumda da  yine ortada ASM adı altında herhangi bir yapı olmadığı, sadece 2 çalışanı olan Aile Hekimliği Birimi’nin olduğu göz önüne alınarak Kanun ile herhangi bir zorlama yapılamayacağı ortaya çıkmaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu‘nun Ek 33üncü maddesinde yer alan “Yükseköğretim kurumlarında pratik, uygulamalı dersler ve staj; öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara muadil özel kuruluşlarda yapılabilir. Bu süre zarfında öğrenci, Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin kurallarına tabidir.” hükmü de incelendiğinde Yüksekokul öğrencilerinin kamu kurum ve kuruluşu veya muadil bir özel kuruluş özelliği taşımayan Aile Sağlığı Merkezlerinde staj yapmaları mümkün görülmemektedir.

Aslında bu konuda en tehlikeli nokta staj görecek öğrencilerin staj sırasında bir sorumlu gözetiminde işlem yapmaları noktasıdır. Devlet hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde stajyerlerden sorumlu, onları izleyen, değerlendiren sorumlu bir hekim veya hemşire bulunmakta iken ASM’lerde böyle bir görevi üstlenecek kişi bulunması mümkün değildir.

Ayrıca bu stajyerlerin gerçekleştirecekleri pansuman, enjeksiyon ve kan alımı gibi tıbbi müdahaleler sırasında gerçekleştirebilecekleri tıbbi hatalar nedeniyle zarar görecek vatandaşların hak aramaları sürecinde muhatap alınacak hekim olamaması, açılacak tazminat davalarında ise hekimlerin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortalarının stajyer öğrencilerin neden olacakları zararları karşılamayacağı da unutulmamalıdır.

Özetlemek gerekir ise şahsi fikrim ASM’lerde stajyer öğrencilerin görev yapmaları konusunda herhangi bir yasal zorunluluk bulunmamaktadır.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.