İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Aile Hekimlerinin kamuda görev yapan sözleşmeli personellerden statü farkları

Son güncelleme tarihi 23/02/2020

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na tabi görev yapan Aile Hekimleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4924 sayılı Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanuna tabi görev yapan sözleşmeli personellerin hukuki statüleri birçok açıdan farklıdır.

Önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu inceleyecek olur isek;

Kapsam:
Madde 1 –
Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.

İstihdam şekilleri:
Madde 4 –
Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

A) Memur:
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.
Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

B) Sözleşmeli personel: 
Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

C) Geçici personel:
Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

D) İşçiler:
(A), (B) ve (C) fık­ra­la­rın­da be­lir­ti­len­ler dı­şın­da ka­lan ve il­gi­li mev­zu­atı ge­re­ğin­ce tah­sis edi­len sü­rek­li ­işçi kad­ro­la­rın­da be­lir­siz sü­re­li iş söz­leş­me­le­riy­le ça­lış­tı­rı­lan sü­rek­li iş­çi­ler ile mev­sim­lik ve­ya kam­pan­ya iş­le­rin­de ya da or­man yan­gı­nıy­la mü­ca­de­le hiz­met­le­rin­de il­gi­li mev­zu­atı­na gö­re ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da al­tı ay­dan az ol­mak üze­re  be­lir­li sü­re­li iş söz­leş­me­le­riy­le ça­lış­tı­rı­lan ge­çi­ci iş­çi­ler­dir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

Dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamıyacağı:
Madde 5 –
Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar.

Devlet sanatçıları ve sanatkarlar:
Ek Geçici Madde 16
Teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, bu Kanunun Ek Geçici 12, 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamına dahil personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile Devlet sanatçıları söz konusu maddelerin mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

Konuyu Sağlık Bakanlığımız yönünden inceleyecek olur isek;

Sağlık Bakanlığı “Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri” arasında yer almaktadır.
http://euygulama.dpb.gov.tr/devletteskilati/kontrollu/Butce.aspx )

dpb_sb_teslikat02Görüldüğü üzere Sağlık Bakanlığında 4 türde personel istihdam edilmektedir ve söz konusu listede 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na tabi görev yapan Aile Hekimleri/Aile Sağlığı Elemanları bulunmamaktadır:
1. Devlet Memuru (657 s. DMK.)
2. Sözleşmeli Personel (657 s. DMK. Md. 4/B)
3. Sözleşmeli Personel (657 s. DMK. Ek Geçici 16. Md.)
4. Sözleşmeli 4924 s. Kanun Sağlık Personeli

Sağlık Bakanlığının Teşkilat Şeması da şu şekildedir;
dpb_sb_teslikat01

Görüldüğü üzere Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar;
1. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
2. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı
3. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
4. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığını inceleyecek olur isek;

dpb_thsk_teslikat01

Yine görüldüğü üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığında da aynen Sağlık Bakanlığındaki gibi 4 türde personel istihdam edilmekte olup söz konusu listede 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na tabi görev yapan Aile Hekimleri/Aile Sağlığı Elemanları bulunmamaktadır:
1. Devlet Memuru (657 s. DMK.)
2. Sözleşmeli Personel (657 s. DMK. Md. 4/B)
3. Sözleşmeli Personel (657 s. DMK. Ek Geçici 16. Md.)
4. Sözleşmeli 4924 s. Kanun Sağlık Personeli

Acaba Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığında istihdam edilen personeller listesinde 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa tabi Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının bulunmamasının sebebi sehven yapılan bir hata mıdır?

Bu sorunun cevabını bulmak için aile hekimliği hizmetlerinin yürütülebilmesini teminen görevlendirilecek veya çalıştırılacak sağlık personelinin statülerini düzenleyen 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi incelemek gerekiyor.

5258 sayılı Kanun;
Personelin statüsü ve malî haklar
Madde 3– Sağlık Bakanlığı;
Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini,
kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakatı üzerine,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın,
sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya
bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye veya
aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren kurumlarla sözleşme yapmaya
yetkilidir.

Aile sağlığı elemanları, aile hekimi tarafından belirlenen ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen, kurumlarınca da muvafakatı verilen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından seçilir ve bunlar sözleşmeli olarak çalıştırılır. Bu suretle eleman temin edilememesi halinde, Sağlık Bakanlığı, personelini bu hizmetler için görevlendirebilir.

*İhtiyaç duyulması halinde, Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerindeki şartları taşıyan kamu görevlisi olmayan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanları; Sağlık Bakanlığının önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine sözleşme yapılarak aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere çalıştırılabilir.

(*Kanun’un 3üncü maddesinin ikinci paragrafı 2 ayrı konu içermesine rağmen tek paragraf halinde kanunlaştırılmıştır. Bu nedenle daha kolay anlaşılması için ikinci paragraf tarafımdan iki parçaya bölünmüştür)

Kanun maddesinden de anlaşılabileceği üzere Sağlık Bakanlığı tarafından iki ayrı hukuki statüdeki hekimler Aile Hekimi olarak çalıştırılmaktadır;

1. Hizmet Sözleşmesine bağlı çalıştırılma: Sağlık Bakanlığı ile karşılıklı Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi imza altına alınarak Aile Hekimi olarak çalışma. Bu gruptaki Aile Hekimlerinin hukuki statüleri iki alt gruba ayrılmaktadır:
a.Sağlık Bakanlığına veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekimler: Kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakatı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalışan hekimler olup Hizmet Sözleşmesi imzalanması noktasında öncelikli grubu oluşturmaktadırlar.
b.Kamu görevlisi olmayan hekimler: Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerindeki şartları taşıyan hekimler.

2. Görevlendirme : Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan hekimlerin, sözleşme yapılmaksızın geçici bir süre Aile Hekimliği Hizmetlerini sunmaları için görevlendirilmeleri.

663 sayılı KHK;

Teşkilat
MADDE 3-  (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşur.

Taşra teşkilatı
MADDE 25- (1) Bakanlığın taşra teşkilâtı; illerde kurulan il sağlık müdürlükleri ile ihtiyaca göre ilçelerde kurulan ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşur. İl sağlık müdürleri Bakanlığın ildeki temsilcisi ve valinin sağlık müşaviridir.

Bağlı Kuruluşlar
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
MADDE 26-

Bağlı kuruluşların teşkilatı
MADDE 35- (1) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu merkez teşkilatından, diğer bağlı kuruluşlar, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

(3) Bağlı kuruluşların taşra teşkilatı ilgili mevzuatına göre kurulan hizmet birimlerinden meydana gelir. Bağlı kuruluşlardan Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşradaki yönetim görevi halk sağlığı müdürlüklerince, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşradaki yönetim görevi kamu hastane birliklerince Kurumlarına bağlı olarak yerine getirilir.

(4) Bağlı kuruluşların taşra teşkilatında çalışan personel, lüzumu halinde bir yılı aşmamak üzere bağlı kuruluşlar arasında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde geçici olarak görevlendirilebilir. Yapılan görevlendirme personelin Kurumuna bildirilir ve on gün içinde uygun görülmediğine dair bildirim yapılmadığı takdirde görevlendirme işlemi uygulamaya konulur. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, on günlük süre beklenmeden görevlendirme işlemi uygulamaya konulabilir.

(5) Bağlı kuruluşların personeli 657 sayılı Kanuna tâbidir.

Görüldüğü üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Bakanlığına bağlı Kuruluş olup, Bakanlığa bağlı diğer kuruluşlar gibi personelleri 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memurları ve Sözleşmeli Personellerdir.

663 sayılı KHK’da da Aile Hekimleri/Aile Sağlığı Elemanlarının Bakanlığın personelleri olduğuna dair bir ibareye rastlanılmamıştır.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı hizmet birimlerinin görev tanımları, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile kadro standartları ve iş tanımlarını düzenleyen “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Kadro Standartları Hakkında Yönerge“‘nin 6ıncı maddesinde de Kurum’un illerdeki teşkilatı şu şekilde belirlenmiştir:

Taşra teşkilatı
MADDE 6 – (1) Taşra teşkilatı; halk sağlığı müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve
halk sağlığı laboratuvarlarından oluşur. Müdür, Kurumun ildeki temsilcisidir.

Aile Hekimlerinin Toplum Sağlığı Merkezlerine bağlı olup olmadıklarının en basit cevabı da Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı yapılanmasında yer alan toplum sağlığı merkezleri ve bağlı birimlerinin açılması, kapatılması, organizasyonu ve görevleri ile ilgili usul ve esasları düzenleyen “Toplum Sağlığı Merkezi ve bağlı Birimler Yönetmeliği“‘nde verilmektedir.
Yönetmeliğin “Bağlı Birimler” konulu Dördüncü Bölümünde KETEM, AÇS-AP, VSD, TSM İSG, Diyabet ve Obezite, Hemoglobinopati Tanı, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Sıtma ile Mücadele, Sağlık Evi olarak sayma yolu ile tanımlanmış olup Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimleri zikredilmemektedir.

Buraya kadar yapmış olduğum paylaşımlar hakkında kısa bir özet yaparak devam etmek istiyorum izninizle:

 1. Aile Hekimleri, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun Sağlık Bakanlığına vermiş olduğu yetki ile İdari Hizmet Sözleşmesi yapılarak çalıştırılmaktadır.
 2. Aile Hekimleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırılmaktadırlar.
 3. Sağlık Bakanlığı tarafından iki ayrı hukuki statüdeki hekimler Aile Hekimi olarak çalıştırılmaktadır:
  • Sağlık Bakanlığına veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekimler
  • Kamu görevlisi olmayan hekimler:
 4. Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan hekimler ve diğer yardımcı sağlık personelleri, sözleşme yapılmaksızın geçici bir süre Aile Hekimliği Hizmetlerini sunmaları için görevlendirilmeleri mümkündür. Boş Aile Hekimliği Birimlerinde veya yıllık izne ayrılan Aile Hekimi/Aile Sağlığı Elemanlarının yerine Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından geçici süreler ile Toplum Sağlığı Merkezlerinden tabip/yardımcı sağlık personellerinin görevlendirilmeleri buna örnektir.
 5. Aile Hekimleri/Aile Sağlığı Elemanları  Sağlık Bakanlığı veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun kadrolu personelleri olmadıkları gibi Aile Sağlığı Merkezleri de Bakanlık/Kurum Taşra Teşkilatı içinde yer almamaktadır.
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 5inci maddesi uyarınca devlet teşkilatı içerisindeki kurumlarda Kanun’un 4üncü maddesinde belirtilen Memur, Sözleşmeli Personel, Geçici Personel ve İşçiler dışında kimse çalıştırılamaz.

Peki Aile Hekimleri “Sözleşmeli Personel” olarak tanımlanabilir mi?

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda 3 ayrı hukuki statüde Sözleşmeli Personel çalıştırılmaktadır:
1. Sözleşmeli Personel (657 s. DMK. Md. 4/B):
Söz konusu personel Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

2. Sözleşmeli Personel (657 s. DMK. Ek Geçici 16. Md.):
Söz konusu personel sağlık personeli olmayıp Devlet Sanatçısı ve Sanatkarlardır

3. Sözleşmeli 4924 s. Kanun Sağlık Personeli:
Söz konusu personel, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini temin etmek üzere, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek ve işçi sayılmayan sağlık personellerini kapsamaktadır.

5258 sayılı Kanun ile çalışan Aile Hekimleri/Aile Sağlığı Elemanlarının hukuki statüleri, 657 sayılı DMK 4/B ve 4924 sayılı kanun ile sözleşmeli çalıştırılan hekim/yardımcı sağlık personellerinin hukuki statüleri ile karıştırılmaktadır.

657 sayılı kanun 4/B ile
sözleşmeli çalışma

4924 sayılı kanun ile
sözleşmeli çalışma

5258 sayılı kanun ile
sözleşmeli çalışma

 .

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın

Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

 

Maliye Bakanlığı tarafından vize edilmiş pozisyonlarda Bakan onayı ile …Sağlık Bakanlığının önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine sözleşme yapılarak…

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile 4924 sayılı Kanunun 3üncü maddesi uyarınca Sözleşmeli Çalışma usulünde Maliye Bakanlığı tarafından pozisyon vizelenmesi söz konusu iken, 5258 sayılı Kanuna tabi Sözleşmeli çalışma usulünde ise Maliye Bakanlığı tarafından herhangi bir pozisyon vizeleme işlemi bulunmayıp sadece uygun görüş belirtme şartı yer almaktadır.

Görüldüğü üzere Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi imzalayarak görev yapan Aile Hekimlerinin Aile Sağlığı Merkezlerinde, Maliye Bakanlığı tarafından vizelenmiş herhangi bir kadroları veya pozisyonları bulunmamaktadır.

Söz konusu durum Gaziantep Milletvekili Sayın Dr. Mehmet ŞEKER’in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iletmiş olduğu 7/3765 esas no’lu yazılı soru önergesine Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK’in  vermiş olduğu 07.03.2012 tarih ve 025273 sayılı cevabi yazıda şu ifadeler ile açıklığa kavuşturulmuştur:

“(488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca) … resmi daireler ile kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8. Maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; …

… 6111 sayılı Kanunun 83üncü maddesinin (b) bendiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne eklenen (25) numaralı fıkra ile, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmiştir.

24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3üncü maddesi gereğince kamu görevlisi olmayan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanlarının sözleşme yapılarak Aile Hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere çalıştırılabilmeleri için Maliye Bakanlığınca uygun görüş verilmesi gerektiği, bunun dışında, söz konusu personel için Maliye Bakanlığınca ayrıca pozisyon vizesi yapılmadığı ve bu personele yapılan her türlü ödemelerin Sağlık Bakanlığının ilgili yıl bütçesinde yer alan “03.5 Hizmet Alımları” ekonomik kodunu içeren tertiplerden yapıldığı hususları dikkate alındığında, sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmeyen Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının kurumları ile düzenlenmiş oldukları hizmet sözleşmelerinin damga vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.”

İlgili yazıda da altı çizildiği üzere, Aile Hekimleri, kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında veya sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel statüsünde değillerdir.

Kaynakça:
ŞİMŞEK, M. M. (2012, 03 07). Türkiye Büyük Millet Meclisi: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=100888 Erişim tarihi: 27.11.2016

SÜMER, Ömer: Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Merkezlerinin Hukuki Statüleri
https://www.dromersumer.com/blog/aile-hekimlerinin-ve-aile-sagligi-merkezlerinin-hukuki-statuleri

4 Yorum

 1. aziz aziz 07/11/2017

  Aile hekimleri milletvekili adayı oalbilir mi? Gördüğümüz kadar statüsü belli değil, en önemlisi memurda değil.

 2. Murad Arslan Murad Arslan 08/01/2021

  Ömer Bey emeğinize sağlık…fakat konu ucu kalmış konuyu tam anlayamadım..
  özetle hukuken Aile Hekimleri kamu görevlisi midir diğer konu Asm de kullanılan malzemeler de kamu malı mıdır ?? özet bilgi verir misiniz…

  • Ömer Sümer Ömer Sümer Yazar | 09/01/2021

   Aile Hekimi, Kamu Görevlisidir. AYM tarafından da bu durum tescil edilmiş olup, herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.
   Ancak, kamu görevlisi olmak, kamu idaresine organik bağla bağlı olmak anlamına gelmemektedir.
   Öte yandan, ASM’de kullanılan malzemeler kamu malı değildir.
   ASM’de kullanılan taşınırın yani malzemenin kamu malı olabilmesi için, idare tarafından satın alınması, başka bir kişiye satılamaması, icradan muaf olması gibi temel şartları taşıyor olmalıdır.
   Aile Hekimlerinin kendileri tarafından piyasadan fatura ile serbestçe alınan (ihale veya kapalı zarf teklifi olmadan), faturanın üzerinde kendi ismi yazan bir malın, arızalandığında veya eskidiğinde özgürce başka birisine devredildiği veya çöpe atıldığı göz önüne alındığında, kamu malı olduğunu iddia etmek mümkün değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.