İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Aile Hekimlerine internet üzerinden nöbet tebligatı yapılabilir mi?

Son güncelleme tarihi 06/02/2020

tebligat

Bazı illerde Aile Hekimlerine İl Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından internet siteleri elektronik posta adresleri üzerinden hastane acil/ASM nöbet görevlendirmeleri tebliğ edilmeye çalışılmaktadır. Söz konusu uygulamanın hukuka uygun olmadığı düşüncesindeyim.

 


Konuyu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinden inceler isek resmi tebligatların PTT veya memur eliyle yapılması gerekmektedir. Yönetmeliğin 12. Maddesi ile Elektronik Ortamda da tebligatın yapılabileceği ancak bununla ilgili ayrı özel bir Yönetmeliğin yayınlanması gerektiği belirtilmektedir.

Konu ile ilgili olarak 2013 yılında Elektronik Tebligat Yönetmeliği yayınlanarak konunun ayrıntıları düzenlenmiştir. Buna göre elektronik tebligat, elektronik imza ile imzalanarak gönderenin güvenli bir şekilde alıcıya ulaştırılmasını ve alıcı tarafından okunduğu bilgisinin teyidi gerekmektedir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Projesi ile ilgili olarak Sayıştay Dergisi’nin 85. sayısında “Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’nin faydaları ve kurum bünyesinde EBYS yapılandırmaya yönelik yol haritası başlıklı” makalede (ÖNAÇAN, MEDENİ, ÖZKANLI) şu tespitlerde bulunulmuştur;

“Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin olarak evrak alış-verişinin gerçekleştirilebilmesi için altyapı oluşturmak maksadıyla gerçekleştirilmekte olan bir diğer proje de temeli Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü’nün (ETSI) ETSI TS 102 649 numaralı standardına dayanan, BTK tarafından yürütülmekte olan ve 2012 yılında tamamlanması planlanan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) (Registered E-Mail: REM, Certified E-Mail: CEM) projesidir. Ağustos 2009 içerisinde yayımlanmış bulunan E-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanunu tasarısının 17’nci Maddesi, Kamuda e-Belge Değişimi başlığı altında kayıtlı elektronik posta sisteminin kullanılacağını belirtmektedir (Samast, 2010: 4). Farklı kişi ve kurumlar arasında elektronik ortamda hukuken geçerli ve güvenli bir şekilde bilgi ve belge gönderimi, teslimi ve saklanması hususlarını kapsayan, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta şeklinde tanımlanan (Samast, 2010: 1) KEP; SMTP (Simple Mail Transfer Protocol- Basit Posta Aktarım Protokolü) protokolü ile çalışan, güvenli e-imza ve zaman damgası kullanan, KEP Hizmet Sağlayıcı (KEPHS) sayesinde gönderen ve alan tarafın kimliklerinin belirlenmesini, gönderilen iletinin başkalarınca değiştirilmediğinin garanti altına alınmasını, gönderenin göndermediğini ve/veya alanın almadığını inkâr edememesini sağlayacak bir sistemdir.

Belgelerin kurumlar arası elektronik ortamda alış-verişi sürecinde yer alan, yukarıda bahsi geçen EBYS, e-Yazışma Projesi ve KEP bileşenlerinin hâlihazırda fiziksel ortamdaki (kâğıt ortam) karşılıklarını kabaca ifade edecek olursak; EBYS’nin, kurum içinde fiziksel ortamda gerçekleştirilen belge ile ilgili süreçlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine; e-Yazışma Projesi’nin, fiziksel ortamda bir kurumdan diğer kuruma belge gönderilirken gerçekleştirilen zarflama işlemlerinin elektronik ortamda nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin standartların belirlenmesine ve KEP’in de belgeyi zarf ile kurumlar arası taşıyan bir kuryenin yaptığı işin elektronik ortamda yapılmasına imkân sağladığını söyleyebiliriz.

Öte yandan,
Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. Maddesinde  “Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Bu düzenlemeler, Bakanlığın resmî internet sayfasında ilan edilir ve aile hekimlerine, aile sağlığı elemanlarına ve ilgililerine ilan tarihinde tebliğ edilmiş sayılır.” hükmü yer almakta olup söz konusu hükmün hukuka aykırı olduğu düşünülmektedir.

Kaldı ki Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemler Genel Müdürlüğü tarafından da EBYS ve KEP entegrasyonu çalışmaları yapılmış olup şimdilik sadece idari birimler için kullanıma açılmışlardır.
( http://www.saglik.gov.tr/EBYS/belge/1-39592/kayitli-elektronik-posta-donemi-basladi.html )

Konuyu özetlemek gerekir ise;

7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Elektonik tebligat ile ilgili Yönetmelik incelendiğinde sadece PTT kurumu tarafından tahsis edilen elektronik posta hesapları* ile elektronik tebligatın geçerli olabileceği görülmektedir.

*PTT A.Ş Kayıtlı Elektronik Posta (PTT KEP) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız

TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yargı mercileri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak tüm tebligat işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tebligatın yapılması
MADDE 4 – (1) 2 nci maddede belirtilen merciler tarafından yapılacak tüm tebliğler, bu Yönetmelik hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) veya *memur vasıtasıyla yapılır.!!!!

Elektronik tebligat
MADDE 12 – (1) Tebligatlar, elektronik yolla yapılabilir, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Yönetmelikte belirtilen usullerle tebligat yapılır. Elektronik yolla tebligata ilişkin usul ve esaslar buna ilişkin yönetmelikle düzenlenir.ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligatları kapsar.


Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Elektronik tebligat: Bu Yönetmelik kapsamına uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı,
b) Elektronik tebligat adresi: Muhatap ve tebligatı çıkaran merciye ait olan elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresini,
c) Elektronik tebligat hizmeti: Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın gönderilmesini ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlanması hizmetini,

ç) Elektronik tebligat mesajı: Tebliğ edilecek içerik veya diğer ekli dokümanlar ile *tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan tebligat mesajının tümünün tebligatı çıkaran merci tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmış halini,*
d) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,
e) Hizmet sağlayıcısı: Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısını,
f) *İdare: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,


İKİNCİ BÖLÜM
Elektronik Tebligatla İlgili Genel Hükümler

Elektronik tebligat hizmeti
MADDE 5 – (1) Elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış İdare**, elektronik tebligat hizmetini yerine getirir.

Tebligatı çıkaran merci tarafından elektronik tebligatın gönderilmesi

MADDE 8 – (1) Tebligatı çıkaran merci, elektronik tebligat mesajını İdare tarafından verilen elektronik tebligat adresi aracılığıyla İdareye iletir.


Muhatabın elektronik tebligatı alma usulü
MADDE 12 – (1) Muhatap elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya hizmet sağlayıcı tarafından verilen parola ve şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık şifre vasıtasıyla erişir.
(2) Hizmet sağlayıcı, elektronik tebligatı sadece bu tebliği almaya yetkili olan kişiye ulaştırmayı garanti eder!!. Tebliği almaya yetkili kişinin, kimlik doğrulaması hizmet sağlayıcı tarafından yapılır.
(3) Vekile veya kanuni temsilciye yapılacak elektronik tebligatlarda, Kanun hükümlerine uygun olarak ikinci fıkra hükümleri uyarınca işlem yapılır.

KEP hakkında ayrıntılı bilgi:
SAMAST, Yüksel (2010), “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)”, Akademik Bilişim 2010, 10-12 Şubat, Muğla, s.1-5, Yay.Tar.: 07.02.2010, www.ab.org.tr/ab10/bildiri/202.pdf, (29.02.2012)

Sağlık Bakanlığı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hakkında bilgilendirme sayfası:
http://www.saglik.gov.tr/EBYS/belge/1-16387/kayitli-elektronik-posta-kep-nedir.html

Güncellemeler:
* 16/06/2015
* 11/12/2015
* 30/03/2017

*  Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 12/11/2015 günlü, E:2015/261, K:2015/1212 sayılı kararı ve Çorum İdare Mahkemesinin 25/02/2016 günlü, E:2015/578, K:2016/125 sayılı kararları ile görüşlerimiz desteklemiştir.

” Her ne kadar, davacının 03.06.2014 tarihindeki nöbet görevine gitmediği tutulan tutanak ile sabit olsa da, sübjektif bir işlem olan nöbetin davacıya usulüne uygun tebligat yapılarak bildirilmesi gerekirken kurumun internet sayfasında yayımlanarak duyurulduğunun belirtildiği davacıya 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda belirtilen tebligat şekillerinden herhangi biri ile tebligat yapılmadığı dosya kapsamından ve davalı idarelerin savunmalarından anlaşılmaktadır.

Bu durumda, nöbet görevine ve tarihine ilişkin usulüne uygun tebligat yapılmadan davacının mazeretsiz nöbetine gitmediğinden bahsedilemeyeceğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin “Düzenleyici İşlemler” başlıklı 24.maddesinde Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere alt düzenlemelerin Bakanlık tarafından yapılabileceği ve bu düzenlemelerin Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan edileceği, bu ilanın aile hekimlerine, aile sağlığı elemanlarına ve ilgililerine ilan tarihinden tebliğ edilmiş sayılacağı belirtilmiş ise de, davacıya nöbet görevinin zamanının belirtilmesi düzenleyici bir işlem niteliğinde olmadığından ve aksine bireysel bir işlem niteliğinde olduğundan resmi internet sayfasında yapılan ilanın davacı açısından tebliğ edilmiş sayılmasına olanak bulunmamaktadır.”

 

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.