AYM:Disiplin cezası dışındaki işlemler de yargıya taşınabilir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ
ALİ DİREN BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası: 2015/13108)

Bir kamu kurumunda avukat olarak görev yapan Başvurucu, idareye göndermiş olduğu dilekçeler nedeniyle gereksiz yazışmaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle idare tarafından yazılı olarak uyarılmıştır. Başvurucu tarafından, söz konusu işlemin iptali yönünde idare mahkemesine başvuruda bulunmuş, mahkeme tarafından da gereksiz yazışmaya sebebiyet verildiğinin kabulüne olanak bulunmadığı, bu itibarla başvurucunun yazılı olarak uyarılmasına ilişkin işlemin hukuka uygun olmadığı belirtilmiştir.

İptal edilen işlem, davalı idarenin tarafından temyiz edilmiş olup, mahkeme tarafından başvurucunun yazılı olarak uyarılmasına ilişkin işlemin disiplin cezası mahiyetinde olmadığı, kişinin mevcut hukuksal durumunu etkileyen, kesin sonuç doğuran ve yürütülmesi zorunlu bir başka ifadeyle icrai işlem niteliği taşımadığı, dolayısıyla iptal davasına konu edilemeyeceği değerlendirmelerine yer verilmiş ve bu sebeple uyuşmazlığın esasının incelenemeyeceği belirtilmiştir.

Başvurucu, anılan karara karşı karar düzeltme yoluna gitmiştir. Başvurucunun istemi Bölge İdare Mahkemesinin 14/5/2015 tarihinde oy çokluğuyla verdiği kararla, kararın düzeltilmesi için gerekli yasal sebeplerin bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Karşı oy görüşünde ise başvurucunun yazılı olarak uyarılmasına ilişkin işlemin mükafat ve cezalar klasörüne konulduğuna dikkat çekilmiştir. Bu itibarla söz konusu yazının başvurucunun hukuksal durumunda bir değişiklik meydana getirmeyeceğinin düşünülemeyeceği, nitekim takdire dayalı atamalarda göz önünde bulundurulmasının mümkün olduğu, dolayısıyla dava konusu edilebileceği belirtilmiştir.

Bunun üzerine kişi, idari işlemin iptali istemiyle açılan davanın idari davaya konu olabilecek icrai bir işlem bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan il incelemede, dava konusu edilen uyan yazısının başvurucuya ait özlük dosyası içinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Başvurucu, dava konusu edilen işlemin özlük dosyasında saklandığını ve kurum amirleri nezdinde hakkında olumsuz bir kanaat oluşturduğunu, dolayısıyla sonuçları itibarıyla disiplin cezasının etkilerini gösterdiğini belirtmekte; bu sebeple işlemin icrailik niteliği taşıdığını ifade etmektedir. Bölge İdare Mahkemesinin dava konusu edilen yazının idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem olmadığı yolundaki yorumunun katı bir yorum olduğundan şikayet eden başvurucu, bu yaklaşımdan hareketle uyuşmazlığın esasının incelenmemesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğini ileri sürmektedir.

Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmede, davaya konu edilebilirliğinin tespiti yönünden bir idari işlemin icrailik niteliğini taşıyıp taşımadığını belirlemek ve mevzuatı bu yönüyle yorumlamak görevinin esasen derece mahkemelerine ait olduğu belirtilmiştir.

Danıştay içtihadına atıfta bulunularak, mevzuatta kamu görevlilerinin yazılı olarak ikaz edilmelerine imkan tanıyan bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle, bu tip işlemlerin esasen bir disiplin cezası niteliği taşımamakta oldukları, bununla birlikte özlük dosyasında saklanan söz konusu işlemlerin, idarenin kamu görevlisi hakkında takdir yetkisini kullanacağı çeşitli işlemlerde (taltif/ceza/atama/görevlendirme/terfi gibi) dikkate alınabileceğinden, hukuki durumunu etkileyebileceğinin kabul edildiği belirtilmiştir.

Mahkeme tarafından verilen kararda, Derece Mahkemesinin somut davada iptali istenen idari işlemin icrailik niteliğini taşıyıp taşımadığının, dolayısıyla davaya konu edilebilirliğinin değerlendirilmesiyle ve 2577 sayılı Kanun’da düzenlenen usul kurallarının uygulanmasıyla ilgili bu şekilci yorumunun başvurucunun hukuksal durumunu etkileyen idari işlemden doğan uyuşmazlığı mahkeme önüne taşımasını engellediği, bu durumun başvurucuya ağır bir külfet yüklediği belirtilerek, başvurucunun mahkemeye erişim hakkına yapılan müdahalenin ölçüsüz olduğu sonucuna varılmıştır.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

385 Toplam 3 Bugün

Bir cevap yazın

Or

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.