27. Dönem Genel Seçim öncesi partilerin sağlık hizmetleri ile ilgili programları

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi siyasi partilerin başta Aile Hekimliği olmak üzere sağlık hizmetleri alanındaki programlarını kısaca önceledik:

 

 

 

AK PARTİ:
Kurumsal internet sitesinde, 27. Dönem Genel Seçim ile ilgili bir seçim beyannamesi bulunmamakta.
Parti Programında Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği ile ilgili bölümler:

Partimiz, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesini sosyal devlet anlayışının vazgeçilmez unsurları arasında görür. Sosyal güvenlik şemsiyesi tüm halkı kapsayacak şekilde düzenlenecektir. Devlet herkesin temel sağlık hizmetlerini, gerekirse özel sektörle işbirliği yaparak yerine getirmek zorundadır. Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi, nitelikli bir toplum için vazgeçilmezdir.

Bu amaçlara yönelik olarak;

• Koruyucu hekimliğin yaygınlaşması teşvik edilecek, halk ve çevre sağlığı ile ilgili gerekli tedbirler alınacaktır. Trafik kazaları, iş kazaları, ihmaller nedeni ile meydana gelen engelliliği engellenmesi için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

• Koruyucu ve tedavi edici hizmetler başta olmak üzere, sağlık hizmetleri alanı, gönüllü kuruluşlara ve özel sektöre açıktır.

• Anne ve çocuk ölümlerinin yüksek olduğu ülkemizde, anne ve çocuk sağlığı özel bir önem arz etmektedir.

• Aile planlamasının gerçekleşebilmesi için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına önem verilecektir.

• Aile hekimliği sistemi uygulamaya konulacaktır. Aile hekiminin muayenehanesi, fizik koşulları ve uygulama standartları Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecektir. Bu muayenehanelerin kurulması için devlet ucuz krediler verecektir. Böylece birinci basamak sağlık hizmetleri güvenli ve kaliteli olarak halka sunulacaktır. Sevk zinciri sağlıklı hale getirilecek, ihtisas hastanelerindeki anlamsız yığılmalar önlenecektir.

• Sağlık çalışanlarının hakları yeniden düzenlenecek, uluslararası standartlara uygun hale getirilecek ve bu sektördeki ücret politikası yeniden ele alınacaktır.

• Tıbbi alandaki bilimsel araştırmalar için özel destek fonları oluşturulacaktır.

• Medyadaki sağlık haberleri kontrol edilecek ve sağlık ile ilgili yayınlar desteklenecektir.

• Tabip Odaları ve Diş Hekimleri Odaları güçlendirilecek, sağlık alanında hizmet verecek yeni sivil örgütlerin kurulması desteklenecektir.

Kaynak: http://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_ 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Kurumsal internet sitesinde, 27. Dönem Genel Seçim ile ilgili bir Seçim Beyannamesi bulunmamakta.

1 Kasım 2015 tarihinde yapılan 26. dönem Genel Seçim için hazırlanmış Seçim Beyannamesi incelendi:

HALK SAĞLIĞI VE KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
• Yurttaşlarımıza yaşadıkları yerlere en yakın noktada, yaş gruplarına
göre düzenli sağlık kontrolleri, erken tanı testleri yapacağız.
• Kanser Tarama Tırları ile mamografi dâhil, gerekli tüm kanser
taramalarını ücretsiz ve yerinde gerçekleştireceğiz.
• Kademeli sevk sistemini hayata geçirerek, yurttaşların sevk zinciri
içerisinde istedikleri sağlık kuruluşu ve hekime gidebilmelerini
sağlayacağız.
• Ulusal düzeyde 24 saat kesintisiz yayın yapacak bir sağlık televizyonu
kuracağız. TRT bünyesinde farklı dillerde yayın yapan kanallardaki
sağlık programlarını artıracağız.

KADIN SAĞLIĞI
• Kadınlara yönelik sağlık taramalarına süreklilik kazandıracağız.
• Her annenin ihtiyacı olan vitaminleri, ücretsiz olarak sağlayacağız.
• Anne, bebek ve çocuk ölüm oranlarını hızla düşürecek, bölgesel
farklılıkları ortadan kaldıracağız.
• Bütün doğumların, her yerde ücretsiz ve sağlık personeli yardımıyla,
güven içerisinde gerçekleşmesini temin edeceğiz.
• Gebe, lohusa, bebek ve çocukların beslenme ve bebek bezi gibi
ihtiyaçları için Aile Sigortası Programı kapsamında yoksul ailelere
destek sağlayacak, ücretsiz ilaç temin edeceğiz.
Tüm büyük işletmelerde emzirme odası ve birinci basamak sağlık
hizmeti verebilecek ünitelerin olmasını sağlayacağız.

ÇOCUK SAĞLIĞI
• Çocuklara yönelik sağlık taramalarına süreklilik kazandıracağız.
• Gelişmiş ülkelerde uygulanan bütün aşıları ücretsiz olarak periyodik
aşılama kapsamına alacağız.
• Çocuklar için ücretsiz periyodik aşılamada, gerçekleşme oranını %
100’e hızla ulaştıracağız.
• Sağlıklı bir nesil için okullarda çocuklarımıza yönelik geniş kapsamlı
bir okul sağlığı projesini hayata geçireceğiz.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
• Sağlık hizmetlerinden alınan katılım paylarını kaldırarak acil
servislerdeki yığılmalara son vereceğiz.
• Hastanelerin acil servislerindeki yeşil alan uygulamasını kaldıracak ve
acil servis hizmetlerini ücretsiz hale getireceğiz.

AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ
• Birinci basamak sağlık hizmetlerini, geliştirilmiş olanaklara sahip Aile
Sağlığı Merkezleri aracılığı ile vereceğiz.
• Aile Sağlığı Merkezi başına düşen yurttaş sayısını sağlık hizmetlerinin
nitelikli verilebileceği bir düzeye düşüreceğiz.
• Aile Sağlığı Merkezlerinde verilen hizmetler için hastalardan katılım
payı, reçete ücreti vb. hiçbir ücret almayacağız.
• Aile Sağlığı Merkezlerinde, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
ile etkili tanı ve tedavi olanaklarını sağlayacağız.
• “Kent Tipi Aile Sağlığı Merkezleri” oluşturacağız.
• Büyük ölçekteki Aile Sağlığı Merkezlerinde, diş hekimleri, laboratuvar
uzmanları ve diğer uzmanların da görev yapmasını sağlayacağız.

AİLE HEKİMLERİ
• Aile hekimlerinin mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunlarını
çözeceğiz.
• Aile hekimlerini yeniden devlet memuru olarak atayacağız.
• Aile hekimlerinin birlikte çalışacağı sağlık personelinin sayısını yeterli
düzeye çıkaracağız.
• Aile hekimlerinin birincil görevlerinin aşılama, gebe takibi, bebek
takibi, kronik hastalıkların takibi ve hasta muayenesi olmasını
sağlayacağız.
• Aile hekimliğinde başarı göstergesi olarak doktorun takibindeki kişi
sayısını değil, hastalıkları önleme oranını esas alacağız.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI SOSYO-EKONOMİK GÜVENCE
• Tümüyle niceliğe dayanan performans sistemini nitelik
göstergelerinden de yararlanacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz.
• Tüm sağlık çalışanlarının adil bir temel ücret almalarını sağlayacağız.
• Tüm sağlık çalışanlarının ekonomik, sosyal ve sendikal haklarını
koruyacak, güvenceli olarak çalışmalarını sağlayacağız.
• Mahrumiyet bölgelerinde çalışan hekim ve sağlık personelinin
ücretlerini ve sosyal haklarını iyileştireceğiz.
• Sağlık çalışanlarının emekli maaşlarını yüksek düzey kamu personeli
emekli maaşı seviyesine getireceğiz.
• Özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin ücretleri için kamu
güvencesi sağlayacağız.
• Eğitim ve araştırma hastanelerinde uygulan ek ödeme sisteminde,
eğitim ve araştırma performansına dayalı ödemenin, hastane
gelirinden değil, genel bütçeden karşılanmasını ve bunun emeklilik
gibi özlük haklarına yansıtılmasını sağlayacağız.

İŞ MEMNUNİYETİ VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI
• Sağlık personeline yönelik şiddeti yasal düzenlemelerle önleyeceğiz.
• Sağlık personeline eğitimlerine uygun kadrolar vereceğiz.
• Bütün hemşire ve ebelerin dört yıllık üniversite mezunu olmasını ve
kendi alanlarında çalışmasını sağlayacağız.
• Sürekli hizmet içi eğitimlerle sağlık çalışanlarının dünyadaki
gelişmeleri takip edebilmesine olanak tanıyacağız.

Kaynak: https://cdn.chp.org.tr/cms/0/Folder//52608.pdf 

DEMOKRAT PARTİ

Kurumsal internet sitesinde, 27. Dönem Genel Seçim ile ilgili bir Seçim Beyannamesi bulunmamaktadır. Parti Programı incelenmiş olup, programda Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği ile ilgili hiç bir noktaya değinilmemiş olduğu görülmüştür.

 

Sağlık Politikaları:
Demokrat Parti, sağlık sistemimizde sorun olduğunu, hakkaniyete
dayalı, kaliteli ve ulaşılabilir bir sağlık hizmet sunumuna ihtiyaç
olduğunu kabul eder. “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” çökmüştür.
Sağlık ve ilâç harcamaları genel bütçe dengelerini bozacak hale
gelmiş, kara deliğe dönüşmüştür.
Unutulmamalıdır ki, sağlık sektörü diğer sektörlerden farklıdır.
Sağlık sisteminde arz talep dengesi kişinin kendi isteğine bağlı
olarak gelişmez. Hasta olan kişi doktora gitmek zorundadır. Yani
hizmet talebi zorunludur ve sırf bu nedenle dünyada uygulanan
tüm sağlık sistemlerinde kamu kontrolü vardır.
Demokrat Parti, bütün bu gerçeklerin ışığında hem özel sağlık
sektörünü teşvik edecek, hem de vatandaşın en temel hakkı olan
sağlık hakkını koruyacak tedbirleri alacak bir modeli geliştirmiştir.
Modelin adı “Sürdürülebilir Sağlıklı Sağlık Sistemi”dir. Koruyucu
sağlık sistemleri öncelikle ele alınacak, vatandaşımız daha
hastalanmadan korunacaktır. Sağlık personelinin teşvik yoluyla
her yörede hizmete gönüllü olması desteklenecektir. Polikliniklerde
çalışmalarına imkân veren yasal düzenlemeler yapılacaktır.
Bu amaca yönelik olarak polikliniklerdeki uzman
hekimlerle ilgili kadro kısıtlamalarına son verilecektir. Demokrat
Parti’nin sağlık modelinde, vatandaşlarımızdan kesinlikle katkı
payı alınmayacaktır.
Kaynak: http://www.dp.org.tr/Default.aspx?islem=icerik&modul=5&id=1647 

 

HDP

Kurumsal internet sitesinde, 27. Dönem Genel Seçim ile ilgili bir Seçim Beyannamesi bulunmamaktadır. Parti Programı incelenmiş olup, programda Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği ile ilgili hiç bir noktaya değinilmemiş olduğu görülmüştür.

Kaynak: http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8 

 

İYİ PARTİ

Kurumsal internet sitesinde, 27. Dönem Genel Seçim ile ilgili bir Seçim Beyannamesi bulunmamaktadır. Parti Programı incelenmiştir.

Partimiz, “önce insan sağlığı” ilkesinden hareketle koruyucu hekimlik hizmetlerine ağırlık
verecek, çevre ve halk sağlığıyla ilgili her türlü tedbiri içeren koruyucu bir sağlık eylem planı
hazırlayacaktır.
Tedavi edici sağlık hizmetlerinde ise, güçlendirilmiş aile hekimliği, birinci basamak sağlık
kuruluşlarından başlatılarak üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına kadar, geliştirilecek bir
model çerçevesinde, hasta takip sisteminin tesisi, modern bilim ve teknolojik yöntemlerle,
sağlık kuruluşlarının birbirleriyle koordineli bir sevk zincirinin kurulması, sağlık politikamızın
esaslarını oluşturacaktır.

Bu temel yaklaşım ve ilkeler ışığında;
Koruyucu sağlık hizmetlerine, başta çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere tüm
toplum için süreklilik kazandırılacaktır. Okullar, iş yerleri, yemekhaneler ve diğer toplu
yaşanan ortamlarda, periyodik eğitim ve denetim çalışmaları yapılacaktır. Bulaşıcı ve kronik hastalıklara karşı, koruyucu önlemler alınacak ve koruyucu hekimlik
hizmetlerine öncelik verilecektir.

Bulaşıcı hastalıklara karşı kullanılan bakteriyel ve viral aşıların, milli üretimle
karşılanması için alt yapılar hızla oluşturulacak aşı ile korunabilir hastalıklara karşı
aşılama hizmetleri aralıksız ve aksatılmadan uygulanacaktır.

Tedavi edici sağlık hizmetleri, birinci basamak sağlık kuruluşlarında başlatılacak ve
hastalar takip edilecekrti. Aile hekimliği amacına uygun hale getirilecek,
güçlendirilecek ve vatandaşın talebini karşılayacak şekilde yeniden modellenecektir.

Sevk zinciri temel uygulanabilir kurallara bağlanacak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık
kuruluşları ile bağlantılı çalışır hale getirilecektir. Hasta takibinde süreklilik sağlanacak
ve maliyetler azaltılıp, verimlilik artırılacaktır.

Sağlık sisteminin piyasalaştırılmasına ve hizmet kalitesinin düşürülmesine izin
verilmeyecektir. Sağlık çalışanları için performans sistemi ele alınacak, sağlık hizmeti
performans adı altında parasal endişelere endekslendirilmeyecektir.

Kamu hastaneleri semt polikliniklerinde iyi yetişmiş hekim ve hemşirelerden oluşan
modern acil servisler tesis edilecek ve düzenli olarak denetlenecektir.

Sağlık hizmetlerinde, hasta öncelikli rekabetin kuralları belirlenecek ve bunlarla ilgili
yasal düzenlemeler yapılacaktır. Kalitede rekabet teşvik edilecektir. ISO kalite
standardı tüm sağlık kuruluşlarında aranacaktır.

Her düzeydeki sağlık personelinin bilgi ve becerilerinin güncelliğini gösteren mesleki
yeterlilik sınavlarının yapılması için ilgili meslek dernekleri veya kuruluşları ile birlikte
yasal düzenleme yapılması için çalışmalar başlatılacaktır.

Tüm hekimlerin çalışma şartları ve özlük hakları düzeltilecek, teşvik mekanizmaları ile
sağlık sistemine aktif katkıda bulunmaları sağlanacaktır.

Taşeron kadro çalışma planlaması yapılarak, hastanelerde taşeron kadrosu
çalıştırılmasının önüne geçilecektir. Uzman gruplardan sözleşme ile alınan
hizmetlerde çalışacakların standartları belirlenecek; hizmet tanımları iyi yapılarak,
hizmeti arz eden tüzel kişilik tüm sorumluluğu üstlenecektir. Taşeron çalışan birey
değil tüzel kişi olacaktır.

Kaynak: http://iyiparti.org.tr/Assets/pdf/iyi_parti_programi.pdf 

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Kurumsal internet sitesinde, 27. Dönem Genel Seçim ile ilgili bir Seçim Beyannamesi bulunmamaktadır. 2011 Seçim Beyannamesi incelenmiştir.

Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri devlet tarafından ücretsiz olarak
sunulacak Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri, eşitlik ve hakkaniyet prensiplerine uygun olarak; kolay ulaşılabilir, kullanılabilir ve hasta haklarına saygılı bir
şekilde devlet tarafından ücretsiz olarak sunulacaktır.

Birinci basamak sağlık hizmet birimleri güçlendirilecek ve vatandaşların doğrudan başvuracağı aile hekimliği kademesinin etkin bir şekilde hizmet vermesi sağlanacaktır.

Kırsal kesimde ise mobil hizmet sunacak donanımlı sağlık ekipleri görev yapacaktır.

Sağlık hizmetlerinde sürekliliği ve erişilebilirliği sağlamak amacıyla sağlık insan gücünün ülke genelinde dengeli dağılımını temin edecek bir istihdam ve ücret politikası uygulanacaktır.

Bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunma sağlanacak, kalp-damar hastalıkları, kanser, diyabet, kronik solunum yolları hastalıkları gibi ölüm nedenlerinin ilk sıralarında yer alan bulaşıcı olmayan hastalıkların gelişimine neden olan risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik
koruyucu sağlık programları uygulamaya konulacaktır.
Kaynak: http://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/MHP_2011_SecimBeyannamesi.pdf 

 

SAADET PARTİSİ

Kurumsal internet sitesinde, 27. Dönem Genel Seçim ile ilgili bir Seçim Beyannamesi bulunmamaktadır. 2014 tarihli parti programı incelenmiş olup, programda Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği ile ilgili hiç bir noktaya değinilmemiş olduğu görülmüştür.
Kaynak: https://www.saadet.org.tr/program.pdf 

706 Toplam 1 Bugün

Bir cevap yazın

Or

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.